Woda lodowa instalacja

5/5 — (4 votes) 

Woda lodowa instalacja | SKiC Robert Aptacy

Już od 2004 roku pro­jek­tu­je­my moder­ni­zu­je­my i budu­je­my wszel­kie sys­te­my i insta­la­cje wody lodo­wej. Chło­dzi­my wszel­kie maszyn w tym rów­nież obra­biar­ki CNC. Chło­dzi­my i sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie wszel­kie pro­ce­sy che­micz­ne i prze­my­sło­we. Nasz part­ner fir­ma Chil­ler­Tech jest w sta­nie dostar­czyć nam tani i w peł­ni spraw­ny: agre­ga­ty wody lodo­wej, agre­ga­ty skra­pla­ją­ce, dry coole­ry, pom­py, prze­pom­pow­nie itd… Na sys­tem, insta­la­cję i uży­te mate­ria­ły udzie­la­my gwa­ran­cję i zapew­nia­my pełen ser­wis gwa­ran­cyj­ny i pogwarancyjny.

Rury i systemy transportu medium

  1.  
    1. Rury i kształt­ki z two­rzy­wa sztucz­ne­go PVC‑U. Roz­wią­za­nie te zapew­nia dość niski koszt, jest bar­dzo szyb­ki w budo­wie, jed­nak moż­na go sto­so­wać na insta­la­cjach o para­me­trze od -25 oC do zale­d­wie 30 oC.

Pomi­mo że sto­su­je­my rury o naj­grub­szej ścian­ce to wychło­dzo­ny pla­stik potra­fi pęk­nąć zwłasz­cza gdy w nie­go ude­rzy­my.  Nato­miast w tem­pe­ra­tu­rze powy­żej 40 oC sta­je się pla­stycz­ny przez co docho­dzi do odkształ­ceń. Nato­miast w miej­scach gwin­to­wa­nych, a tak­że na cyban­tach docho­dzi do bar­dzo czę­stych roz­sz­czel­nień, jak rów­nież wycie­ku medium chłodzącego.

  • Rury i kształt­ki sta­lo­we zapra­so­wy­wa­ne- zaci­ska­ne w insta­la­cjach wody lodo­wej to roz­wią­za­nie rów­nie pro­ste i bar­dzo trwa­łe. Roz­wią­za­nia te sto­su­je­my do chło­dze­nia ole­ju w maszy­nach prze­my­sło­wych czy­li wszę­dzie tam gdzie tem­pe­ra­tu­ra medium osią­ga powy­żej 40 oC. Roz­wią­za­nie to jest dość dro­gie z racji na bar­dzo duże kosz­ty zwią­za­ne z kształt­ka­mi. Koszt insta­la­cji wody lodo­wej na rurach zaci­ska­nych jest nie­współ­mier­nie wyż­szy od insta­la­cji z PVC‑u. Pamię­tać jed­nak nale­ży że cho­dzi Nam o nie­za­wod­ność sys­te­mu, a raz dobrze wybu­do­wa­ny układ ma słu­żyć latami.
  • Naj­tań­szym roz­wią­za­niem jest sto­so­wa­nie rur meta­lo­wych gwin­to­wa­nych jed­nak w tym przy­pad­ku mon­taż jest dość dłu­gi w cza­sie, a tym samym dro­gi. Insta­la­cja jest bar­dzo cięż­ka i nie­jed­no­krot­nie wyma­ga budo­wy wzmoc­nio­nej tra­sy. Rury i kształt­ki sta­lo­we gwin­to­wa­ne są odpor­ne na niskie, a tak­że wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry. Nie odkształ­ca­ją się nie pęka­ją itd.. Co praw­da mają dość duży opór w prze­pły­wie, lecz moż­na to zni­we­lo­wać odpo­wied­nim ukła­dem pompowym.

 

Woda lodowa instalacja — systemy pomp, bufor, system wyrównania ciśnień

Pro­jek­tu­jąc, bądź moder­ni­zu­jąc układ zawsze pró­bu­je­my prze­ko­nać inwe­sto­ra o mon­ta­żu pomp zapa­so­wych usa­do­wio­nych rów­no­le­gle jed­nak wyłą­czo­nych z ukła­du po stro­nie elek­trycz­nej jak i wody. Roz­wią­za­nie to gwa­ran­tu­je nie­prze­rwa­ną pra­cę ukła­du w przy­pad­ku awa­rii wystar­czy prze­łą­czyć sys­tem i spo­koj­nie cze­kać na inter­wen­cje ser­wi­su. Co do bufo­ru wie­le ist­nie­ją­cych ukła­dów chło­dze­nia pra­cu­je w sys­te­mie zamknię­tym. Chil­ler lub dry cooler bez­po­śred­nio wychła­dza roz­twór na przy­kład wodę z gli­ko­lem roz­wią­za­nia te są nie­sta­bil­ne. Duży bufor daje nam sta­bi­li­za­cję ter­micz­ną pozwa­la chil­le­ro­wi odpo­cząć co znacz­nie wpły­wa na jego żywot­ność. Pamię­taj­my o prą­dzie roz­ru­chu sprę­ża­rek gdy ich pobór wzra­sta do 110 % im mniej roz­ru­chów tym wię­cej zaosz­czę­dzo­nych pie­nię­dzy. Kon­tro­la prze­pły­wu i wyrów­na­nie ciśnień — każ­de urzą­dze­nia wyma­ga chło­dze­nia wodą lodo­wą o okre­ślo­nym parametrze:Woda lodowa instalacja

  • Tem­pe­ra­tu­ra - bar­dzo pro­ste wystar­czy ste­row­nik tem­pe­ra­tu­ry któ­ry moni­to­ru­je w try­bie rze­czy­wi­stym tem­pe­ra­tu­rę na przy­kład w zbior­ni­ku bufo­ro­wym, tem­pe­ra­tu­rę na zewnątrz budyn­ku. Prze­łą­cza sys­tem w tryb chło­dze­nia ZIMA /LATO i daje roz­kaz chło­dzić / grzać / czekać.
  • Prze­pływ m3/godz - wydaj­ność insta­la­cji. Para­metr ten moż­na usta­lać i sta­bi­li­zo­wać na kli­ka spo­so­bów, a mia­no­wi­cie. Moż­na zasto­so­wać pom­py z falow­ni­kiem i czuj­ni­ka­mi prze­pły­wu. Kolej­nym roz­wią­za­niem może być bay-pas­sy. Przed każ­dym urzą­dze­niem moż­na zain­sta­lo­wać regu­la­to­ry prze­pły­wu wraz z rota­me­trem któ­ry w spo­sób cią­gły infor­mu­je nas o prze­pły­wie wody.
  • Reduk­tor ciśnie­nia — zazwy­czaj wszyst­kie urzą­dze­nia pod­pię­te do sys­te­mu wyma­ga­ją podob­nych ciśnień jed­nak w prze­pad­ku chło­dze­nia maszyn CNC, zgrze­wa­rek, wtry­ska­rek itd… chło­dzi­my olej medium o innej tem­pe­ra­tu­rze, prze­pły­wie i ciśnie­niu. Wte­dy war­to dopo­sa­żyć układ w dodat­ko­wy bufor, czuj­ni­ki i regu­la­to­ry ciśnie­nia i prze­pły­wu. Roz­wią­zań jest bar­dzo dużo.

Woda lodowa instalacja — chillery, dry coolery

Nie­zwy­kle waż­nym jest odpo­wied­ni dobór urzą­dze­nia pod dany sys­tem. Fir­ma Chil­ler­Tech Nasz dostaw­ca chil­le­rów, dry coole­rów, a tak­że pomp i arma­tu­ry chłod­ni­czej. Indy­wi­du­al­nie dobie­ra urzą­dze­nia i roz­wią­za­nia któ­re speł­nią ocze­ki­wa­nia inwe­sto­ra. W swej ofer­cie posia­da urzą­dze­nia nowe i uży­wa­ne jed­nak po peł­nym ser­wi­sie / remon­cie i z gwa­ran­cją. Wra­ca­jąc do tema­tu agre­ga­ty wody lodo­wej może­my sto­so­wać zawsze jed­nak w przy­pad­ku gdy tem­pe­ra­tu­ra medium prze­kro­czy 24 oC układ musi zostać dopo­sa­żo­ny w dry cooler. Jeśli tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia na zewnątrz jest wyso­ka, a dry cooler nie da rady wystu­dzić wody wte­dy nale­ży zasto­so­wać dodat­ko­wy zbior­nik bufo­ro­wy i wymien­ni­ki separujące. 

Zapra­sza­my Wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakresie

Budowy i modernizacji systemów i instalacji chłodzenia maszyn i urządzeń. Sprzedaż i montaż chiller, dry cooler itd…

Dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI

Woda lodowa instalacja | SKiC Robert Aptacy