Wynajem chillerów

4.8/5 — (94 votes) 

Wyna­jem chil­le­rów — agre­ga­tów wody lodo­wej | SKiC Robert Aptacy

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo chil­le­ry dowol­nej mocy chłod­ni­czej, typu czy mar­ki. Para­me­try w zakre­sie mocy chło­dze­nia, a tak­że tem­pe­ra­tu­ry wody lodo­wej dopa­so­wu­je­my ści­śle do potrzeb Naszych Klien­tów. Zapew­nia­jąc naj­lep­sze roz­wią­za­nia zarów­no do stan­dar­do­wych, jak i nie­ty­po­wych insta­la­cji chłod­ni­czych w obiek­tach han­dlo­wych, prze­my­sło­wych, maga­zy­nach, jak rów­nież chil­le­ry do chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych i chemicznych
Nasza Fir­ma od lat dostar­cza nie­za­wod­ne i wydaj­ne chil­le­ry oraz insta­la­cje wody lodo­wej Klien­tom na tere­nie całej Pol­ski. Tym, co nas wyróż­nia, jest solid­ność, pro­fe­sjo­na­lizm, facho­we doradz­two oraz ceny usta­la­ne indy­wi­du­al­nie. Klien­tom zain­te­re­so­wa­nym wynaj­mem chil­le­ra ofe­ru­je­my kon­sul­ta­cje w zakre­sie dobo­ru opty­mal­nych dla Pań­stwa potrzeb rozwiązań.

Wynajmując chiller w SKiC Robert Aptacy, zyskujesz:

 • Nie­za­wod­ność. Ofe­ru­je­my w peł­ni spraw­ne urzą­dze­nia, jak rów­nież maszy­ny chłod­ni­cze któ­re zaspo­ko­ją tym­cza­so­we zapo­trze­bo­wa­nie w chłód.
 • Pro­fe­sjo­nal­ny mon­taż chil­le­ra. Pod­łą­cza­my się do ist­nie­ją­cej insta­la­cji wody lodo­wej, bądź insta­la­cja jest wyko­na­na na wężach ela­stycz­nych zbro­jo­nych. Wynaj­mu­je­my rów­nież róż­ne­go rodza­ju zbior­ni­ki, a tak­że pom­py wody.
 • Dar­mo­wa wyce­na i kon­sul­ta­cja. Gwa­ran­tu­je­my Naszym Klien­tom odpo­wied­ni dobór urzą­dze­nia chłod­ni­cze­go wraz z zasto­so­wa­niem odpo­wied­niej tech­no­lo­gii chłodzenia.
 • Kon­ku­ren­cyj­ne ceny wynaj­mu. Sta­łą, łatwą do zapla­no­wa­nia w budże­cie Fir­my ratę wynajmu. 
 • Pro­fe­sjo­nal­ny Ser­wis. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pro­ble­mów urzą­dze­nia chłod­ni­cze­go Nasz wykwa­li­fi­ko­wa­ny Ser­wis usu­wa uster­kę. Jeśli uster­ka jest na tyle poważ­na że urzą­dze­nie musi natych­mia­sto­wo przejść ser­wis dostar­cza­my inny chiller.
 • Ela­stycz­ne warun­ki wynaj­mu, a tak­że cenę usta­lo­ną indy­wi­du­al­nie z Klientem.

Jesteśmy w stanie dostarczyć chillery skonfigurowane do indywidualnych potrzeb.

Na życze­nie wynaj­mu­ją­ce­go, mon­tu­je­my urzą­dze­nia pozwa­la­ją­ce schła­dzać wodę lub inne medium do żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry od nawet -20°C do nawet 80°C , przy zapew­nie­niu opty­mal­nych para­me­trów chło­dze­nia i nie­za­wod­no­ści całe­go systemu.

Wynajem chillera w Naszej Firmie jest doskonałym rozwiązaniem, gdy:

Wynajem chillerów - agregatów wody lodowej

 • Potrze­bu­jesz nie­za­wod­ne­go agre­ga­tu wody lodo­wej do chło­dze­nia obiek­tów prze­my­sło­wych, chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych czy chło­dze­nia medium w obrabiarkach
 • Ist­nie­ją­ce urzą­dze­nie, bądź insta­la­cja wody lodo­wej wyma­ga moder­ni­za­cji, kon­ser­wa­cji lub rozbudowy,
 • Potrze­bu­jesz chil­le­ra sezo­no­wo (np. do chło­dze­nia w okre­sie letnim),
 • Zale­ży Ci na ela­stycz­nych warun­kach umo­wy, nie chcesz inwe­sto­wać w zakup urządzenia,
 • Two­im prio­ry­te­tem jest zapew­nie­nie opty­mal­nej tem­pe­ra­tu­ry m.in. w pomiesz­cze­niach sprze­da­żo­wych, maga­zy­nach czy na halach prze­my­sło­wych, tem­pe­ra­tu­ry medium chłod­ni­cze­go maszyn i urządzeń.

Zaufaj Naszemu doświadczeniu!

Przed­się­bior­stwo SKiC Robert Apta­cy od lat zali­cza się do czo­ło­wych ser­wi­sów i dostaw­ców tech­no­lo­gii chłod­ni­czych, ze szcze­gól­nym naci­skiem na insta­la­cje wody lodo­wej, na któ­rych zna­my się jak mało kto. U nas nie musisz oba­wiać się fuszer­ki, wyko­ny­wa­nej przez wie­le kon­ku­ren­cyj­nych firm. Tym, co nas wyróż­nia, jest pełen pro­fe­sjo­na­lizm i naj­wyż­szy stan­dard świad­czo­nych usług.

Skontaktuj się z nami już dziś i zobacz, co możemy Ci zaproponować!

Wynajem chillerów — agregatów wody lodowej | SKiC Robert Aptacy