Zbiornik buforowy w instalacjach chłodzenia wodą lodową i systemach chłodniczych

5/5 — (2 votes) 

Zbior­nik bufo­ro­wy w sys­te­mach oraz insta­la­cjach chło­dze­nia wodą lodo­wą | SKiC Robert Aptacy

Aby zapew­nić pra­wi­dło­we i bez­a­wa­ryj­ne funk­cjo­no­wa­nie insta­la­cji wody lodo­wej, klu­czo­wy jest wybór fir­my z odpo­wied­nią wie­dzą i doświad­cze­niem. SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je kom­plek­so­we usłu­gi w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, budo­wy i moder­ni­za­cji sys­te­mów oraz insta­la­cji wody lodo­wej. Dla naszych Klien­tów gwa­ran­tu­je­my naj­wyż­szą jakość, nie­za­wod­ność oraz inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, któ­re czy­nią nasze insta­la­cje wody lodo­wej wyjąt­ko­wo efek­tyw­ny­mi sys­te­ma­mi chłodzenia.

Wie­lu użyt­kow­ni­ków prze­my­sło­wych maszyn i urzą­dzeń chło­dzo­nych wodą lodo­wą nie zda­je sobie spra­wy z klu­czo­wej roli bufo­ra. Zbior­ni­ki bufo­ro­we, nazy­wa­ne też „maga­zy­na­mi chło­du”, mają wie­le zalet.

zbiornik buforowy 6000l
Bufor 6000L sys­tem chło­dze­nia 800 kW chłodu

Zbiornik buforowy w systemie chłodzenia pełni funkcje:

Kon­den­sa­to­ra chło­du: Zbior­nik wody lodo­wej z niskim para­me­trem wydłu­ża pro­ces chło­dze­nia, ale jed­no­cze­śnie dłu­żej odda­je cie­pło. Nasza fir­ma dodat­ko­wo izo­lu­je te zbior­ni­ki spe­cjal­nie dobra­ną izo­la­cją kau­czu­ko­wą o gru­bo­ści 19 mm.

Oszczęd­no­ści ener­gii: Agre­gat wody lodo­wej bez bufo­ra czę­sto się załą­cza, pro­wa­dząc do więk­sze­go zuży­cia ener­gii. Czę­ste roz­ru­chy urzą­dzeń chłod­ni­czych, zwłasz­cza sprę­ża­rek, przy­spie­sza­ją ich zuży­cie i zwięk­sza­ją licz­bę robo­czo­go­dzin chłodnicy.

Rodzaje zbiorników buforowych:

Otwar­te: Sto­su­je­my je tam, gdzie nie ma potrze­by uzy­ska­nia wyso­kie­go ciśnie­nia medium, np. w insta­la­cjach chło­dze­nia ole­ju, soków czy piwa. Są pro­ste w obsłu­dze i nie zapo­wie­trza­ją się.

Zamknię­te: Coraz czę­ściej wybie­ra­ne przez nas, zwięk­sza­ją ciąg w insta­la­cji i pod­no­szą ciśnie­nie. Wie­le zbior­ni­ków ma wbu­do­wa­ne wężow­ni­ce, któ­re sepa­ru­ją róż­ne medium chłodzące.

Zbior­ni­ki bufo­ro­we chro­nią sys­te­my, któ­re budu­je­my. Na przy­kład, gli­kol w sys­te­mie chło­dze­nia opar­tym na ukła­dzie zamknię­tym dłu­żej utrzy­mu­je swo­je para­me­try i nie koro­du­je instalacji.

SKiC Robert Apta­cy posia­da bli­sko 20 lat doświad­cze­nia w chłod­nic­twie i kli­ma­ty­za­cji. Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­jek­to­wa­niu, budo­wie i moder­ni­za­cji sys­te­mów oraz insta­la­cji wody lodo­wej na tere­nie całej Pol­ski. Chło­dzi­my róż­no­rod­ne sys­te­my o róż­nych para­me­trach i mocach chłodniczych.

Skontaktuj się z nami już dziś!

Telefon : +48 501 179 381

E‑mail : info@skic.com.pl