Zgłoszenie naprawy, przeglądy lub awarii urządzenia

Pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza celem uru­cho­mie­nia pro­ce­du­ry napra­wy, serwisu

lub zapra­sza­my do kontaktu 

tel: 501 179 381, e‑mail: info@skic.com.pl

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, ser­wis agre­ga­tów wody lodowej
napra­wa kost­ka­rek i łuska­rek lodu, ser­wis osu­sza­czy powietrza

For­mu­larz zgłoszeniowy 
W celu wery­fi­ka­cji podaj swój nr telefoniczny 
Cze­go doty­czy formularz 
Pro­si­my o adres — wypeł­nia­my w przy­pad­ku zle­ce­nia napra­wy lub w przy­pad­ku usłu­gi drzwi w drzwi 
Opis two­je­go zgło­sze­nia : Jakie­go urzą­dze­nia doty­czy zgło­sze­nie, mar­ka i model, opis defek­tu /awarii/. Inny powód zgłoszenia 
Max file size is 5 MB. Dodaj zdję­cia aby twój pro­blem został wni­kli­wej zba­da­ny przez nasz zespół 
Max file size is 5 MB. Dodaj zdję­cia aby twój pro­blem został wni­kli­wej zba­da­ny przez nasz zespół 

zapra­sza­my do kontaktu
tel: 501 179 381
e‑mail: info@skic.com.pl