Serwis chiller Blue Box

Zostaw Opi­nię!

Ser­wis chil­ler BLUE BOX KAPPAECHOS

Wraz z naszym ser­wi­sem part­ner­skim Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis Agre­ga­tu Wody Lodo­wej — Chil­ler Blue Box. Urzą­dze­nie zosta­ło spro­wa­dzo­ne do kra­ju w celu dal­szej odsprzedaży.

Ekspertyza ‑wynik przeglądu zerowego chiller BLUE BOX

 1. Agre­gat nie ma fre­onu, co suge­ru­je że jest nie­szczel­ne lub ser­wis w kra­ju z któ­re­go został spro­wa­dzo­ny odzy­skał cały czyn­nik chłodniczy.
 2. Olej w sprę­żar­kach czy­sty a test wyka­zał że nie jest kwaśny.
 3. Insta­la­cja pomia­ro­wa i ste­row­ni­cza jest poroz­pi­na­na a nato­miast brak jakiej­kol­wiek doku­men­ta­cji chillera.
 4. Pomia­ry opor­no­ści uzwo­jeń sprę­ża­rek wska­zu­ją na to że ich sil­ni­ki są sprawne.
 5. To samo z wen­ty­la­to­ra­mi — opor­ność uzwo­jeń pomię­dzy faza­mi stała.
 6. Roz­sz­czel­ni­li­śmy fil­try i wymie­ni­li­śmy ich wkłady.
 7. Sztucz­nie skon­tro­lo­wa­li­śmy pre­so­sta­ty w linii freonu.
 8. Skon­tro­lo­wa­li­śmy popraw­ną pra­cę Flow Swich.Serwis chiller Blue Box

Czynności naprawcze i serwis chiller BLUE BOX

 1. Pierw­szą czyn­no­ścią było napeł­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go w oby­dwu sek­cjach Azo­tem Tech­nicz­nym do war­to­ści 20 Bar. Czas pró­by 48 godzin, wynik układ szczel­ny i goto­wy do napeł­nie­nia freonem.
 2. W mię­dzy cza­sie popraw­nie połą­czy­li­śmy insta­la­cje ste­ro­wa­nia i kon­tro­li chil­le­ra. Wszel­kie sko­ro­do­wa­ne koń­ców­ki zosta­ły wymie­nio­ne na nowe.
 3. Wyko­na­li­śmy bar­dzo dłu­gą próż­nię w oby­dwóch sek­cjach agregatu.
 4. Przy­pię­li­śmy do chil­le­ra mau­zer z płu­kan­ką i uru­cho­mi­li­śmy pom­pę na czas bli­ski 24 godzi­ny. Dzię­ki temu umy­li­śmy i od-kamie­nio­wa­li­śmy wymien­ni­ki cie­pła, samą pom­pę i pojem­nik wzbiorczy.
 5. Wypeł­ni­li­śmy insta­la­cje agre­ga­tu nowym i czy­stym fre­onem w ilo­ści wska­za­nej na tablicz­kach znamionowych.
 6. Umy­li­śmy skra­pla­cze i całe urządzenie.
 7. Uru­cho­mi­li­śmy chil­ler i wyko­na­li­śmy wszel­kie testy. Wynik napra­wy — ser­wi­su Chil­ler pra­cu­je popraw­nie. Szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę oby­dwie sprę­żar­ki pra­cu­ją rów­no i sto­sun­ko­wo cicho.

Po wyko­na­niu peł­ne­go ser­wi­su i w wyni­ku spo­strze­żeń zde­cy­do­wa­li­śmy się na odku­pie­nie od Nasze­go zle­ce­nio­daw­cy tego chil­le­ra. We wła­snym zakre­sie doko­na­li­śmy remont pom­py obie­go­wej pole­gał on na wymia­nie łożysk tocznych. 

Zapra­sza­my bar­dzo ser­decz­nie Pań­stwa do korzy­sta­nia z usług Nasze­go ser­wi­su a tak­że ser­wi­su Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy w zakresie

naprawy i serwisu agregatów wody lodowej BLUE BOX 

Naszym ser­wi­sem obej­mu­je­my cały kraj, napra­wia­my i ser­wi­su­je­my chil­le­ry dowol­ne­go pro­du­cen­ta i odo­wol­nej wydaj­no­ści chłodniczej.