Recykling glikolu

Recykling glikolu

Recy­kling Gli­ko­lu — Skic Robert Apta­cy Wpro­wa­dze­nie do uty­li­za­cji pły­nów nie­za­ma­rza­ją­cych W dzi­siej­szych cza­sach, w obli­czu rosną­cej tro­ski o śro­do­wi­sko, recy­kling gli­ko­lu i innych pły­nów nie­za­ma­rza­ją­cych sta­je się klu­czo­wym ele­men­tem zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Pro­fe­sjo­nal­na uty­li­za­cja tych sub­stan­cji nie tyl­ko zapo­bie­ga zanie­czysz­cze­niu śro­do­wi­ska, ale tak­że pozwa­la na odzysk cen­nych surow­ców. Zna­cze­nie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i odpo­wie­dzial­no­ści śro­do­wi­sko­wej Odpo­wie­dzial­ność za śro­do­wi­sko natu­ral­ne spo­czy­wa na każ­dym z nas. Wła­ści­wa uty­li­za­cja pły­nów nie­za­ma­rza­ją­cych, takich jak gli­kol, jest nie­zbęd­na do ochro­ny zasobów…

Dowiedz się więcej

Kompleksowy Serwis Central Wentylacyjnych

Kompleksowy Serwis Central Wentylacyjnych

Kom­plek­so­wy Ser­wis Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych Wyko­ny­wa­ny przez Fir­mę SKiC Robert Apta­cy W dzi­siej­szych cza­sach spraw­nie dzia­ła­ją­ca wen­ty­la­cja jest nie­zbęd­nym ele­men­tem zarów­no w budyn­kach miesz­kal­nych, jak i komer­cyj­nych. Sku­tecz­na wen­ty­la­cja zapew­nia kom­fort użyt­kow­ni­ków, wpły­wa na ich zdro­wie oraz popra­wia efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną budyn­ków. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy wycho­dzi naprze­ciw tym potrze­bom, ofe­ru­jąc Kom­plek­so­wy Ser­wis Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych. Czym jest kom­plek­so­wy ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych? Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych obej­mu­je sze­reg dzia­łań mają­cych na celu utrzy­ma­nie sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych w opty­mal­nym sta­nie. W…

Dowiedz się więcej

Serwis agregatów wody lodowej

Serwis agregatów wody lodowej

W dzi­siej­szych cza­sach, pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mów chłod­ni­czych jest nie­zbęd­nym ele­men­tem wie­lu przed­się­biorstw. Od prze­my­słu spo­żyw­cze­go, meta­lur­gicz­ne­go, przez sek­tor IT, aż po medy­cy­nę – Wszę­dzie tam, gdzie wyma­ga­ne jest utrzy­ma­nie pre­cy­zyj­nej tem­pe­ra­tu­ry, nie­za­wod­ne agre­ga­ty wody lodo­wej peł­nią klu­czo­wą rolę. Więc jak zapew­nić, że te nie­zwy­kle waż­ne urzą­dze­nia będą dzia­łać bez zarzu­tu przez wie­le lat? Odpo­wiedź jest pro­sta – Poprzez regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie! Jako pro­fe­sjo­na­li­ści w dzie­dzi­nie chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji, w SKiC Robert Apta­cy zde­cy­do­wa­nie zale­ca­my regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie agre­ga­tów wody…

Dowiedz się więcej

Serwis chillera Hyfra SVK540-1‑S

Serwis chillera Hyfra SVK540-1‑S

Ser­wis chil­le­ra Hyfra SVK540‑1‑S | SKiC Robert Apta­cy – Sku­tecz­na ochro­na 24/7 Stwo­rzo­ne z myślą o Tobie! Nasze wspar­cie ser­wi­so­we zapew­nia dosko­na­łe dzia­ła­nie urzą­dze­nia oraz zmniej­sza licz­bę godzin robo­czych, dzię­ki inno­wa­cyj­nej ochro­nie Pre­Vi­sion®. To pozwa­la na pra­cę z dokład­no­ścią do +/-0,1K, co prze­kła­da się na oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii. Dodat­ko­wo, nasze roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją efek­tyw­ne prze­no­sze­nie cie­pła w tem­pe­ra­tu­rach powie­trza od ‑35°C do +46°C. To nie­sa­mo­wi­te roz­wią­za­nie gwa­ran­tu­je bez­pie­czeń­stwo i satys­fak­cję. Zadzwoń już dziś! Rze­tel­na ana­li­za urządzenia…

Dowiedz się więcej

Chemiczne czyszczenie instalacji chłodniczych

Chemiczne czyszczenie instalacji chłodniczych

Che­micz­ne czysz­cze­nie insta­la­cji chłod­ni­czych W dzi­siej­szych cza­sach efek­tyw­ne dzia­ła­nie sys­te­mów chłod­ni­czych jest klu­czo­we dla wie­lu sek­to­rów prze­my­słu. Che­micz­ne czysz­cze­nie insta­la­cji chłod­ni­czych to pro­ces, któ­ry zapew­nia dłu­go­trwa­łą wydaj­ność i nie­za­wod­ność tych sys­te­mów. W SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi w zakre­sie che­micz­ne­go czysz­cze­nia, któ­re speł­nia­ją naj­wyż­sze stan­dar­dy jako­ści. Dla­cze­go che­micz­ne czysz­cze­nie insta­la­cji chłod­ni­czych jest waż­ne? Regu­lar­ne che­micz­ne czysz­cze­nie insta­la­cji chłod­ni­czych jest nie­zbęd­ne, aby zapo­bie­gać nagro­ma­dze­niu się zanie­czysz­czeń, któ­re mogą obni­żyć efek­tyw­ność sys­te­mu. Zanie­czysz­cze­nia takie jak kamień kotłowy,…

Dowiedz się więcej

Płyny niezamarzające w systemach chłodzenia

Płyny niezamarzające w systemach chłodzenia

Pły­ny nie­za­ma­rza­ją­ce w sys­te­mach chło­dze­nia W sys­te­mach chło­dze­nia, szcze­gól­nie tych wyko­rzy­sty­wa­nych w trud­nych warun­kach kli­ma­tycz­nych, bar­dzo waż­ne jest sto­so­wa­nie odpo­wied­nich środ­ków, któ­re zapo­bie­gną zama­rza­niu cie­czy. Jed­nym z takich roz­wią­zań są pły­ny nie­za­ma­rza­ją­ce w sys­te­mach chło­dze­nia. Dzię­ki nim moż­li­we jest utrzy­ma­nie opty­mal­nej tem­pe­ra­tu­ry pra­cy urzą­dzeń nawet w eks­tre­mal­nie niskich tem­pe­ra­tu­rach. Dla­cze­go war­to sto­so­wać pły­ny nie­za­ma­rza­ją­ce w sys­te­mach chło­dze­nia? Pły­ny nie­za­ma­rza­ją­ce w sys­te­mach chło­dze­nia zapew­nia­ją nie tyl­ko ochro­nę przed zama­rza­niem, ale rów­nież przed koro­zją i osa­da­mi. Dzięki…

Dowiedz się więcej

Serwis chillerów TRANE

Serwis chillerów TRANE

Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis chil­le­rów TRANE — Two­je urzą­dze­nia w naj­lep­szych rękach W SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis chil­le­rów TRANE, zapew­nia­jąc kom­plek­so­wą obsłu­gę Two­ich urzą­dzeń chłod­ni­czych. Dba­my o to, aby Two­je chil­le­ry dzia­ła­ły spraw­nie i nie­za­wod­nie, co jest klu­czo­we dla efek­tyw­no­ści ope­ra­cyj­nej Two­je­go przed­się­bior­stwa. Dla­cze­go war­to wybrać nasz ser­wis chil­le­rów TRANE? Nasi tech­ni­cy są wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ni i posia­da­ją boga­te doświad­cze­nie w obsłu­dze i napra­wie chil­le­rów TRANE. Dzię­ki nasze­mu zespo­ło­wi możesz być pewien, że Two­je urzą­dze­nia są…

Dowiedz się więcej

Kontrola szczelności przeglądy CRO

Kontrola szczelności przeglądy CRO

Kon­tro­la szczel­no­ści prze­glą­dy CRO cała Pol­ska: Klu­czo­we dzia­ła­nia dla ochro­ny śro­do­wi­ska Każ­dy wła­ści­ciel fir­my, któ­ry posia­da w swo­im przed­się­bior­stwie urzą­dze­nia chłod­ni­cze, zobo­wią­za­ny jest do ich wpi­su do Cen­tral­ne­go Reje­stru Ope­ra­to­rów (CRO). Wpis ten obej­mu­je wszyst­kie urzą­dze­nia chłod­ni­cze, włącz­nie z tymi zamon­to­wa­ny­mi w samo­cho­dach i przy­cze­pach chłod­ni­czych. Prze­pi­sy doty­czą­ce pro­wa­dze­nia odpo­wied­niej doku­men­ta­cji mają na celu kon­tro­lę emi­sji szko­dli­wych f‑gazów, czy­li flu­oro­wa­nych gazów cie­plar­nia­nych, któ­re mogą zagra­żać war­stwie ozo­no­wej naszej pla­ne­ty. Wpis do CRO doty­czy zarów­no urządzeń…

Dowiedz się więcej

Serwis chillerów do laserów

Serwis chillerów do laserów

Ser­wis Chil­le­rów do Cię­cia Lase­ro­we­go Pro­fe­sjo­nal­na Napra­wa Chil­le­rów do lase­rów Potrze­bu­jesz pro­fe­sjo­nal­nej napra­wy chil­le­rów do urzą­dzeń do cię­cia lase­ro­we­go? Jeste­śmy tu, aby Ci pomóc. Nasza fir­ma spe­cja­li­zu­je się w ser­wi­sie chil­le­rów, zapew­nia­jąc kom­plek­so­wą obsłu­gę dla Two­ich potrzeb. Nasz doświad­czo­ny zespół tech­ni­ków jest goto­wy szyb­ko i sku­tecz­nie napra­wić wszel­kie pro­ble­my zwią­za­ne z chil­le­ra­mi do urzą­dzeń do cię­cia lase­ro­we­go. Nie­za­leż­nie od ska­li uster­ki czy mode­lu urzą­dze­nia, możesz pole­gać na naszym pro­fe­sjo­na­li­zmie i wie­dzy, aby przy­wró­cić Two­je urządzenia…

Dowiedz się więcej

Czyszczenie wymienników ciepła

Czyszczenie wymienników ciepła

Czysz­cze­nie wymien­ni­ków cie­pła Wymien­ni­ki cie­pła odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w efek­tyw­nym dzia­ła­niu róż­nych sys­te­mów grzew­czych i chło­dzą­cych. Regu­lar­ne czysz­cze­nie wymien­ni­ków cie­pła jest nie­zbęd­ne dla utrzy­ma­nia ich wydaj­no­ści i zapo­bie­ga­nia poten­cjal­nym awa­riom. Pro­ces czysz­cze­nia wymien­ni­ków cie­pła może być skom­pli­ko­wa­ny, ale jego zna­cze­nie jest nie­pod­wa­żal­ne. War­to rów­nież pamię­tać, że czy­ste wymien­ni­ki cie­pła przy­czy­nia­ją się do zacho­wa­nia czy­sto­ści sys­te­mu wody i zapo­bie­ga­ją powsta­wa­niu osa­dów, któ­re mogą pro­wa­dzić do koro­zji lub uszko­dzeń. Dla­cze­go war­to regu­lar­nie czy­ścić wymien­ni­ki cie­pła? Czysz­cze­nie wymienników…

Dowiedz się więcej
1 2 3 30