GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX

GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX

Nasz fir­ma z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Dotych­cza­so­we medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę to woda. Prze­gląd zero­wy pom­py GRUNDFOS OLM 100 2174 OAXX Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszkodzonego…

Więcej

GRUNDFOS TR 32–200 L

GRUNDFOS TR 32–200 L

Nasz fir­ma z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody GRUNDFOS TR 32–200 L Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Dotych­cza­so­we medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę to woda. Prze­gląd zero­wy pom­py GRUNDFOS TR 32–200 L Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszkodzonego…

Więcej

Grundfos CLM 40–210

Grundfos CLM 40–210

Nasz fir­ma z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody Grund­fos CLM 40–210 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Dotych­cza­so­we medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę to woda. Prze­gląd zero­wy pom­py Grund­fos CLM 40–210 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszko­dzo­ne­go uszczel­nia­cza Pobór…

Więcej

Pompa Grundfos CLM 40–185‑1,1‑A-F-A-BAQE

Pompa Grundfos CLM 40–185‑1,1‑A-F-A-BAQE

Z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody Grund­fos CLM 40–185‑1,1‑A‑F-A-BAQE Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń ze skra­wa­niem. Medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę była woda. Prze­gląd zero­wy pom­py Grund­fos CLM 40–185‑1,1‑A‑F-A-BAQE Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska nale­ży wymie­nić są sta­re wypra­co­wa­ne Pom­pa ciek­nie z powo­du uszko­dzo­ne­go uszczel­nia­cza Pobór prą­du sil­ni­ka zgodny…

Więcej

Pompa KSB INE GN 32–160

Pompa KSB INE GN 32–160

Z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody KSB INE GN 32–160/24,2 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia wtry­ska­rek i wytła­czar­ki. Medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę woda. Prze­gląd zero­wy pom­py KSB INE GN 32–160 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska pra­cu­ją cicho, nie mają nad­mier­nych luzów więc nie wyma­ga­ją wymia­ny Pobór prą­du sil­ni­ka zgod­ny z DTR

Więcej

Grundfoss NB32-125/142

Grundfoss NB32-125/142

Zosta­ły nam dostar­czo­ne czte­ry pom­py Grundfoss‑a mię­dzy inny­mi pom­pa Grund­foss NB32-125/142 Nie trze­ba przy­po­mi­nać że pom­py tego pro­du­cen­ta cha­rak­te­ry­zu­ją się dużą wytrzy­ma­ło­ścią i zapew­nia­ją dłu­go­let­nią pra­cę. Bar­dzo lubi­my te pom­py są wyko­na­ne pro­sto bez zbęd­nych uroz­ma­iceń a mate­riał jest bar­dzo solid­ny. Prze­gląd zero­wy pom­py Grund­foss NB32-125/142 Oby­dwie pom­py zosta­ły zde­mon­to­wa­ne ze sta­rej insta­la­cji a użyt­kow­nik posta­no­wił je wyre­mon­to­wać przed sprze­da­żą Uszczel­nia­cze w obu pom­pach ciek­ną i nale­ży je wymie­nić na nowe Łoży­ska wypra­co­wa­ne bar­dzo hała­su­ją ale nie…

Więcej

TechnoTrans Heidelberg beta c120L

TechnoTrans Heidelberg beta c120L

Ser­wis i napra­wa Tech­no­Trans Heidel­berg beta.c 120L | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej W ostat­nim cza­sie głów­nym zada­niem Naszej Fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i napra­wa nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans beta.c 120L. Funk­cją tego urzą­dze­nia nato­miast jest chło­dze­nie maszy­ny poli­gra­ficz­nej mar­ki Heidel­berg. Po roz­mo­wie z obsłu­gą tech­nicz­ną zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni, iż pro­blem ten poja­wiał się już od dłuż­sze­go cza­su. Pomi­mo to obsłu­ga kaso­wa­ła alarm przez co urzą­dze­nie ponow­nie “przez jakiś okres cza­su” mogło…

Więcej

Serwis chiller Hyfra SVK270

Serwis chiller Hyfra SVK270

Ser­wis chil­ler Hyfra SVK270‑1‑S | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej Ostat­ni­mi cza­sy głów­nym zada­niem Naszej fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i pró­ba napra­wy urzą­dze­nia jakim jest chil­ler Hyfra SVK270‑1‑S. Sam chil­ler nie­ste­ty przed Naszą inter­wen­cją znaj­do­wał się w dość skraj­nym sta­nie. Po roz­mo­wie z obsłu­gą tech­nicz­ną zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni, iż jeste­śmy już kolej­ną, a mia­no­wi­cie trze­cią z rzę­du fir­mą, któ­ra pró­bu­je się pod­jąć napra­wy tego urzą­dze­nia. Nie­ste­ty poprzed­nie fir­my pod­cho­dzi­ły do tego…

Więcej

Chłodzenie wtryskarki ENGEL DUO 500

Chłodzenie wtryskarki ENGEL DUO 500

Chło­dze­nie wtry­skar­ki ENGEL DUO 500 | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Ostat­ni­mi cza­sy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o doradz­two w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia na potrze­by wtry­skar­ki ENGEL DUO 500. Naszym głów­nym zada­niem był pra­wi­dło­wy dobór tech­no­lo­gii chło­dze­nia, a zara­zem urzą­dzeń, któ­rych funk­cją mia­ło być chło­dze­nie owej chło­dziar­ki. Jest to jed­na z pierw­szych wtry­ska­rek tego Klien­ta stąd też chciał­by, aby jego urzą­dze­nia były pod opie­ką Pro­fe­sjo­na­li­stów. Jed­no­cze­śnie w celu zapo­zna­nia się z…

Więcej

TechnoTrans beta c 400

Tech­no­Trans beta c 400 G pro | Alco con­trol valve EX8-U21 Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans beta c 400 G pro. Naszym zada­niem jest wymia­na uszko­dzo­ne­go zawo­ru Alco con­trol valve EX8-U21. Prze­gląd zero­wy Tech­no­Trans beta c 400 Poprzed­ni ser­wis stwier­dził że zawór Alco con­trol valve EX8-U21 odpo­wie­dzial­ny za wydaj­ność chło­dze­nia agre­ga­tu wody lodo­wej jest uszko­dzo­ny dla­te­go nawil­żacz nie chło­dzi wszyst­kich sek­cji. Rze­czy­wi­ście zawór Alco con­trol valve…

Więcej
1 2 3 21