Osuszacz HITEMA GB962

Osuszacz HITEMA GB962

5 / 5 ( 1 vote ) Napra­wa i ser­wis zięb­ni­czych osu­sza­czy powie­trza HITEMA typ GB962 Otrzy­ma­li­śmy do napra­wy chłod­ni­czy — prze­my­sło­wy osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza fir­my HITEMA. Jak zwy­kle urzą­dze­nie tra­fi­ło do Nas bar­dzo brud­ne co przy­czy­ni­ło się do jego awa­rii. Dzi­wi Nas jed­no prak­tycz­nie każ­dy klient wyma­ga by urzą­dze­nie któ­re zwra­ca­my po napra­wie było czy­ste, dla­cze­go więc we wła­snym zakre­sie nie dba o pożą­dek:).  Nad­miar w osu­sza­czu ktoś grze­bał, insta­la­cja elek­trycz­na podar­ta prze­wo­dy żół­te ochronne…

Więcej

Nawilżacz offsetowy Baldwin

Nawilżacz offsetowy Baldwin

5 / 5 ( 2 votes ) Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych BALDWIN — sto­so­wa­nych w poli­gra­fii Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę ser­wis i uru­cho­mie­nie nawil­ża­cza off­se­to­we­go BALDWIN 831–200–100 Chil­ler został zde­mon­to­wa­ny z jed­nej z POLSKICH DRUKARNI i prze leża­ko­wał w maga­zy­nie kil­ka lat. Stan tech­nicz­ny urzą­dze­nia prze napra­wą: Nawil­żacz miał uszko­dzo­ny dozow­nik alko­ho­lu Uszko­dzo­ny dozow­nik bufo­ra Nie­wła­ści­wie zbu­do­wa­ną insta­la­cje IPA W nawil­ża­czu były poła­ma­ne pla­sti­ko­we kształt­ki sys­te­mu wod­ne­go, bra­ko­wał nie­któ­rych kształ­tek i węży.…

Więcej

Serwis Chiller GREEN BOX

Serwis Chiller GREEN BOX

5 / 5 ( 1 vote ) Ser­wis chil­ler GREEN BOX TWIN51 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis  zosta­li­śmy wezwa­ni do uru­cho­mie­nia chil­le­ra GREEN BOX TWIN51. Wytwor­ni­ca wody lodo­wej zosta­ła kupio­na z ryn­ku wtór­ne­go, oczy­wi­ście sprze­da­ją­cy jak zwy­kle zapew­niał nabyw­cę że urzą­dze­nie jest w peł­ni spraw­ne, goto­we do natych­mia­sto­wej pra­cy wystar­czy tyl­ko odpo­wied­nio włą­czyć je w układ wody lodo­wej i uru­cho­mić. A tu zong — urzą­dze­nie nie pra­cu­je, sprze­daw­ca prze­stał odbie­rać tele­fo­ny 🙂 Prze­gląd zero­wy chiller…

Więcej

Serwis chiller KKT

Serwis chiller KKT

5 / 5 ( 1 vote ) Ser­wis chil­ler KKT cBoxX50 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis pod­ję­li­śmy się napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su agre­ga­tu wody lodo­wej KKT wyko­rzy­sty­wa­ne­go do chło­dze­nia lase­ra. Urzą­dze­nie ma wychło­dzić i wysta­bi­li­zo­wać ter­micz­nie medium tem­pe­ra­tu­ra 24 oC.  Ciśnie­nie bli­skie 6 bar przy prze­pły­wie 20 m³/h.  Prze­gląd zero­wy chil­ler KKT cBoxX50 Agre­gat wody lodo­wej ma uszko­dzo­ny com­pre­sor. Na wsku­tek prak­tycz­nie cią­głej pra­cy na gorą­cej hali, z nie­wiel­kim bufo­rem, za małym skra­pla­czem sprężarka…

Więcej

AQUACIAT2 CIAT LCD540V

AQUACIAT2 CIAT LCD540V

5 / 5 ( 2 votes ) Został do Nas dostar­czo­ny chil­ler CIAT LCD540V, urzą­dze­nie zosta­ło naby­te na zacho­dzie.  Wła­ści­ciel przed insta­la­cją urzą­dze­nia na dachu posta­no­wił je oddać w nasze ręce celem peł­ne­go ser­wi­su chil­ler ciat  i przy­go­to­wa­nia go pra­cy. Agre­ga­ty wody lodo­wej to Naszym zda­niem jed­ne z lep­szych urzą­dzeń do chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej wody. Pro­du­cent nie oszczę­dzał na pod­ze­spo­łach, rury dość gru­be i solid­nie osa­dzo­ne. Co do pro­du­cen­ta tyl­ko chwa­lić nato­miast kolej­ny raz Niemiec…

Więcej

BITZER CSH7591-90Y-40D

BITZER CSH7591-90Y-40D

5 / 5 ( 1 vote ) BITZER-CSH7591-CSH SERIA WYSOKIEJ KONDENSACJI-KOMPAKTOWA PÓŁHERMETYCZNA SPRĘŻARKA daw­na sprę­żar­ka śru­bo­wa CSH71 Posia­da­my do sprze­da­nia dwie sprę­żar­ki śru­bo­we BITZER CSH7591-90Y-40D. Kom­pre­so­ry kupi­li­śmy i zde­mon­to­wa­li­śmy z sys­te­mu chło­dze­nia któ­ry nigdy nie zapra­co­wał, sys­tem został zbu­do­wa­ny i uru­cho­mio­ny lecz nie pra­co­wał. Krót­ce każ­dej ze sprę­ża­rek zalu­to­wa­li­śmy celem nie wni­ka­nia powie­trza i wil­go­ci do ukła­du, następ­nie ze sprę­żar­ki usu­nę­li­śmy powie­trze — czas próż­ni 16 godzin. Final­nie sprę­żar­ki napeł­ni­li­śmy Azo­tem Tech­nicz­nym. Sprę­żar­ka BITZER CSH7591-90Y-40D cena…

Więcej

Serwis chiller Airwell CW 35 CO

Serwis chiller Airwell CW 35 CO

5 / 5 ( 1 vote ) Ser­wis chil­ler Air­wel CW 35 CO SKiC Robert Apta­cy Na zle­ce­nie fir­my Chil­ler­Tech wyko­na­li­śmy pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej Air­wel chło­dzo­ne­go wodą o mocy chłod­ni­czej oko­ło 130 — 140 kW. Chil­ler­Tech odku­pił urzą­dze­nie od fir­my któ­ra mia­ła go wpię­te­go do insta­la­cji chło­dze­nia maszyn prze­my­sło­wych, medium chłod­ni­cze po oby­dwu stro­nach Gli­kol więc wymien­ni­ki pły­to­we czy­ste. Prze­gląd chil­ler Air­wel Pierw­szą pod­sta­wo­wą czyn­no­ścią któ­rą doko­nu­je­my w zakre­sie prze­glą­du bądź ser­wi­su agregatów…

Więcej

Serwis chiller OPK ICE230

Serwis chiller OPK ICE230

3 / 5 ( 2 votes ) Ser­wis chil­ler OPK ICE 230 — SKiC Robert Apta­cy Tak jak już Pań­stwo zauwa­ży­li Nasz Ser­wis napra­wia i moder­ni­zu­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta. Jesz­cze nie publi­ko­wa­li­śmy arty­ku­łu z chil­le­rem OPK mimo że napra­wi­li­śmy już nie pierw­szy ten chil­ler.  Agre­ga­ty wody lodo­wej OPK Chil­ler pro­duk­cji NIEMCY został wyko­na­ny sta­ran­nie, nie oszczę­dza­no na mate­ria­le jed­nak Naszym zda­niem ma kil­ka nie­do­cią­gnięć a mia­no­wi­cie: ma zwy­kły czuj­nik pły­wa­ko­wy do kon­tro­li ilości…

Więcej

Chiller Trane CGA200

Chiller Trane CGA200

5 / 5 ( 2 votes ) Chil­ler Tra­ne CGA200RDAB-R22 | SKiC Robert Apta­cy — Sprze­daż agre­ga­tów wody lodo­wej Agre­ga­ty wody lodo­wej wio­dą­cych marek o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach, a tak­że gaba­ry­tach. Sze­ro­ka ofer­ta urzą­dzeń, jak rów­nież maszyn chłod­ni­czych, bądź kli­ma­ty­za­cyj­nych pozwa­la Nam na pro­fe­sjo­nal­ny dobór sprzę­tu pod Klien­ta, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty inwe­sty­cyj­ne oraz zna­czą­co zmniej­szyć kosz­ty eks­plo­ata­cji sys­te­mu chło­dze­nia. Odku­pi­li­śmy uży­wa­ny agre­gat wody lodo­wej fir­my Tra­ne, urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w sys­te­mie zamknię­tym chło­dząc powierzch­nie biu­ro­wą. Z…

Więcej

DANFOSS SH300A4AABE

DANFOSS SH300A4AABE

4.7 / 5 ( 12 votes ) Sprę­żar­ka chłod­ni­cza Dan­foss Scroll DANFOSS SH300A4AABE120H0239 | SKiC Robert Apta­cy SKiC Robert Apta­cy to fir­ma dzia­ła­ją­ca na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji od bli­sko 20 lat. Nasza Fir­ma cie­szy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią na tere­nie całej Pol­ski, m.in. dzię­ki wpro­wa­dza­niu inno­wa­cyj­nych, a tak­że bez­a­wa­ryj­nych sys­te­mów i insta­la­cji chło­dze­nia. Dys­po­nu­jąc naj­wyż­szej kla­sy urzą­dze­nia­mi chłod­ni­czy­mi, jak rów­nież kli­ma­ty­za­cyj­ny­mi może­my zagwa­ran­to­wać dowol­ną maszy­nę o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach dopa­so­wa­nych do indywidualnego…

Więcej
1 2 3 22