Naprawa klimatyzacji precyzyjnej

5/5 — (6 votes) 

Napra­wa kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej to nie lada pro­blem, jest nie­wie­le firm któ­re potra­fią napra­wić czy ser­wi­so­wać kli­ma­ty­za­cje precyzyjną.
Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy ma zaszczyt zaofe­ro­wać Pań­stwu usługi

Przegląd i serwis klimatyzacji precyzyjnej

Naprawę i serwis klimatyzacji precyzyjnej

Modernizacja klimatyzacji precyzyjnej

Wie­lu posia­da­czy kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej nie zda­je sobie spra­wy jak waż­ny jest chodź sezo­no­wy prze­gląd urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych zwłasz­cza kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej. Ser­wis za nie­wiel­kie pie­nią­dze doko­na kon­tro­li popraw­nej pra­cy urzą­dze­nia, wska­że zagro­że­nia któ­re mogą się przy­czy­nić do dro­gich i nie­po­żą­da­nych awa­rii, wykwa­li­fi­ko­wa­ny zespół fachow­ców pod­po­wie /zasugeruje/ zmia­nę nastaw i doko­na nie­zbęd­nej kali­bra­cji. Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na ma zapew­nić odpo­wied­nie warun­ki pogo­do­we tj, odpo­wied­nią tem­pe­ra­tu­rę , odpo­wied­nią wil­got­ność a nawet odpo­wied­ni prze­pływ powie­trza wszyst­ko to by chro­nić bar­dzo dro­gie urzą­dze­nia takie jak ser­we­row­nie, urzą­dze­nia medycz­ne, nie­któ­re typy dru­kar­ni itd…

Zakres czynności wchodzących w skład przeglądu klimatyzacji precyzyjnej

 • mycie całej obu­do­wy kli­ma­ty­za­cji precyzyjnej
 • kon­tro­la zabru­dze­nia parownika
 • kon­tro­la zabru­dze­nia skraplacza
 • kon­tro­la zabru­dze­nia fil­tra bądz fil­trów powietrza
 • kon­tro­la pre­so­sta­tów fre­ono­wych HPLP
 • kon­tro­la ukła­du odo­le­ja­cza o ile jest zasto­so­wa­ny w tym typie klimatyzacji
 • kon­tro­le ciśnień fre­onu HPLP
 • kon­tro­la pre­so­sta­tów filtra
 • kon­tro­la pre­so­sta­tów wentylatorów
 • kon­tro­la nawil­ża­cza powietrza
 • kon­tro­la insta­la­cji freonowej
 • kon­tro­la insta­la­cji wod­nej i sanitarnej
 • kon­tro­la mecha­nicz­na wentylatorów
 • kon­tro­la mecha­nicz­na silników
 • kon­tro­la mecha­nicz­na sza­fy klimatyzacyjnej
 • kon­tro­la wizu­al­na insta­la­cji elektrycznej
 • kon­tro­la wizu­al­na insta­la­cji sterowniczej
 • kon­tro­la pobo­ru prądów
 • kon­tro­la prze­bi­cia do masy

Nasz ser­wis doko­nu­jąc prze­glą­du kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej zawsze nama­wia Zle­ce­nio­daw­cę na wyko­na­nie peł­ne­go serwisu.

Zakres czyn­no­ści wcho­dzą­cych w skład ser­wi­su kli­ma­ty­za­cji precyzyjnej

 • mycie całej obu­do­wy kli­ma­ty­za­cji precyzyjnej
 • mycie parow­ni­ka kli­ma­ty­za­cji precyzyjnej
 • mycie skra­pla­cza kli­ma­ty­za­cji precyzyjnej
 • odgrzy­bie­nie kli­ma­ty­za­cji precyzyjnej
 • w razie potrze­by wymia­na fil­trów powietrza
 • kon­tro­la pre­so­sta­tów filtra
 • kon­tro­la pre­so­sta­tów wentylatorów
 • kon­tro­la pre­so­sta­tów fre­ono­wych HPLP
 • kon­tro­la ukła­du odo­le­ja­cza o ile jest zasto­so­wa­ny w tym typie klimatyzacji
 • kon­tro­la zakwa­sze­nia ole­ju w insta­la­cji freonowej
 • kon­tro­la wil­got­no­ści freonu
 • kon­tro­la fil­tra freonu
 • jeśli zaj­dzie potrze­ba wymia­na fil­tra osuszacza
 • kon­tro­le ciśnień fre­onu HPLP
 • kon­tro­la nawil­ża­cza powietrza
 • mycie i oka­mie­nie­nie nawil­ża­cza powietrza
 • kon­tro­la insta­la­cji fre­ono­wej w szcze­gól­no­ści miej­sca łączeń i zawo­rów i króćców 
 • kon­tro­la insta­la­cji wod­nej i sani­tar­nej — drob­ne popraw­ki jeśli zaj­dzie taka konieczność
 • kon­tro­la mecha­nicz­na wen­ty­la­to­rów dokrę­ce­nie luzów
 • kon­tro­la mecha­nicz­na sil­ni­ków dokrę­ce­nie luzów
 • kon­tro­la mecha­nicz­na obu­do­wy dokrę­ce­nie luzów
 • kon­tro­la wizu­al­na insta­la­cji elektrycznej
 • kon­tro­la wizu­al­na insta­la­cji sterowniczej
 • pomia­ry prądów
 • pomia­ry prze­bi­cia do masy

Jeśli cho­dzi o napra­wę kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej to każ­dy przy­pa­dek jest inny, pra­gnę jed­nak zapew­nić Pań­stwa że więk­szość awa­rii spo­wo­do­wa­na jest bra­kiem regu­lar­nych ser­wi­sów. Naj­częst­sze awa­rie kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej to:

 • uszko­dze­nia mecha­nicz­ne spo­wo­do­wa­ne oblu­zo­wa­niem się wen­ty­la­to­rów, sil­ni­ków i innych czę­ści w urządzeniu
 • uszko­dze­nie sprę­żar­ki spo­wo­do­wa­ne zanie­dba­niem ukła­du fre­ono­we­go, bra­kiem ser­wi­su czy złą kali­bra­cją klimatyzacji
 • uszko­dze­nia sprę­żar­ki i wen­ty­la­to­rów spo­wo­do­wa­ne złym sta­nem insta­la­cji elek­trycz­nej i sterowniczej
 • uszko­dze­nia linii freonowej
 • uszko­dze­nia wymien­ni­ków ciepła
 • uszko­dze­nia nawilżaczy

Jesz­cze raz pra­gnę Pań­stwa bar­dzo zapro­sić do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej jak rów­nież z innych naszych usług.

Naprawa klimatyzacji precyzyjnej

Naprawa klimatyzacji precyzyjnej
kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na emer­son, napra­wa kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej, ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej, ser­wis kli­ma­ty­za­cji war­sza­wa, chłod­nic­two War­sza­wa, ozo­no­wa­nie kli­ma­ty­za­cji, odgrzy­bia­nie kli­ma­ty­za­cji, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji do ser­we­ro­wi War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Prze­gląd kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Remont kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na do labo­ra­to­rium i ser­we­ro­wi, Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na, kli­ma­ty­za­cja pomiesz­czeń UPS i roz­dziel­ni ener­ge­tycz­nych, kli­ma­ty­za­cja pomiesz­czeń spe­cjal­nych, kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na, ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej, kli­ma­ty­za­cja ser­we­ro­wi, Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji do ser­we­ro­wi War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Prze­gląd kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Remont kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na do labo­ra­to­rium i ser­we­ro­wi, Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na, kli­ma­ty­za­cja pomiesz­czeń UPS i roz­dziel­ni ener­ge­tycz­nych, kli­ma­ty­za­cja pomiesz­czeń spe­cjal­nych, kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na, ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej, kli­ma­ty­za­cja ser­we­ro­wi, Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na Warszawa