Serwis agregatów wody lodowej

4/5 — (2 votes) 

W dzi­siej­szych cza­sach, pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mów chłod­ni­czych jest nie­zbęd­nym ele­men­tem wie­lu przedsiębiorstw.

Od prze­my­słu spo­żyw­cze­go, meta­lur­gicz­ne­go, przez sek­tor IT, aż po medy­cy­nę – Wszę­dzie tam, gdzie wyma­ga­ne jest utrzy­ma­nie pre­cy­zyj­nej tem­pe­ra­tu­ry, nie­za­wod­ne agre­ga­ty wody lodo­wej peł­nią klu­czo­wą rolę.

Więc jak zapew­nić, że te nie­zwy­kle waż­ne urzą­dze­nia będą dzia­łać bez zarzu­tu przez wie­le lat?

Odpo­wiedź jest pro­sta – Poprzez regu­lar­ne serwisowanie!

Jako pro­fe­sjo­na­li­ści w dzie­dzi­nie chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji, w SKiC Robert Apta­cy zde­cy­do­wa­nie zale­ca­my regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie agre­ga­tów wody lodo­wej. Z doświad­cze­nia wie­my, że zapo­bie­ga­nie jest lep­sze od lecze­nia. Dla­te­go też, regu­lar­ny ser­wis zapew­nia nie tyl­ko opty­mal­ną wydaj­ność urzą­dzeń, ale tak­że znacz­nie wydłu­ża ich żywotność.

W SKiC ofe­ru­je­my peł­ny zakres usług zwią­za­nych z agre­ga­ta­mi wody lodo­wej. Nasz zespół doświad­czo­nych tech­ni­ków jest goto­wy, aby zapew­nić naj­wyż­szą jakość ser­wi­su, nie­za­leż­nie od mar­ki czy mode­lu urządzenia.

Wśród Naszych usług znajdują się m.in.:

 • Prze­glą­dy techniczne/okresowe/zerowe,
 • Napra­wy,
 • Ser­wi­sy,
 • Moder­ni­za­cje,
 • Wery­fi­ka­cja pra­cy ele­men­tów roboczych,
 • Oce­na ole­ju chłod­ni­cze­go w sprężarce,
 • Dokład­ne mycie skra­pla­cza oraz spo­rzą­dza­nie szcze­gó­ło­wych pro­to­ko­łów ser­wi­su wraz z wpi­sem do CRO!

Zadbaj o swo­je urzą­dze­nie już dziś i skon­tak­tuj się z Nami, aby umó­wić serwis!

Regu­lar­na kon­ser­wa­cja to inwe­sty­cja, któ­ra z pew­no­ścią się zwró­ci, zapew­nia­jąc Ci bez­pro­ble­mo­we funk­cjo­no­wa­nie Two­je­go agre­ga­tu wody lodowej.

Pamię­taj, że SKiC Robert Apta­cy to gwa­ran­cja pro­fe­sjo­na­li­zmu i rze­tel­no­ści. Nie zwle­kaj, zadzwoń już dziś!

Usługi serwisowe dla agregatów wody lodowej w SKiC Robert Aptacy

Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej, któ­ry ofe­ru­je­my w SKiC, to kom­plek­so­wy zestaw dzia­łań, któ­re mają na celu utrzy­ma­nie urzą­dze­nia w jak naj­lep­szej kondycji.

 • Kon­tro­la wizu­al­no-tech­nicz­na urządzenia

Pierw­szym kro­kiem w naszym ser­wi­sie jest dokład­na kon­tro­la wizu­al­na i tech­nicz­na urzą­dze­nia. Nasz doświad­czo­ny per­so­nel doko­nu­je oce­ny sta­nu tech­nicz­ne­go, iden­ty­fi­ku­je ewen­tu­al­ne uszko­dze­nia mecha­nicz­ne, a tak­że spraw­dza, czy wszyst­kie ele­men­ty są pra­wi­dło­wo zamon­to­wa­ne i dzia­ła­ją bez zarzutu.

 • Wery­fi­ka­cja, a tak­że spraw­dze­nie pra­wi­dło­wej pra­cy auto­ma­ty­ki kontrolno-pomiarowej

Kolej­nym eta­pem jest wery­fi­ka­cja oraz spraw­dze­nie pra­wi­dło­wej pra­cy auto­ma­ty­ki kon­tro­l­no-pomia­ro­wej. Upew­nia­my się, że wszel­kie sen­so­ry, regu­la­to­ry i ste­row­ni­ki dzia­ła­ją popraw­nie, co jest klu­czo­we dla pre­cy­zyj­nej kon­tro­li pra­cy urzą­dze­nia. Gwa­ran­tu­je­my, że Two­je urzą­dze­nie będzie dzia­łać zgod­nie z usta­wie­nia­mi, zapew­nia­jąc opty­mal­ną wydajność!

 • Prze­gląd zabez­pie­czeń układu

Następ­nie doko­nu­je­my prze­glą­du zabez­pie­czeń ukła­du. Spraw­dza­my, czy wszyst­kie zabez­pie­cze­nia i wyłącz­ni­ki są w dobrym sta­nie i dzia­ła­ją pra­wi­dło­wo, co jest klu­czo­we dla bez­pie­czeń­stwa urzą­dze­nia i użyt­kow­ni­ków. Zaufaj nam – zadba­my o bez­pie­czeń­stwo Two­je­go urządzenia!

 • Spraw­dze­nie efek­tyw­no­ści pomp obiegowych

Oce­nia­my tak­że efek­tyw­ność pomp obie­go­wych. Te klu­czo­we kom­po­nen­ty są odpo­wie­dzial­ne za utrzy­ma­nie pra­wi­dło­we­go prze­pły­wu wody w sys­te­mie, a ich spraw­ność ma bez­po­śred­ni wpływ na efek­tyw­ność chło­dze­nia. Z Nami Two­je urzą­dze­nie będzie zawsze dzia­łać z mak­sy­mal­ną wydajnością!

 • Spraw­dze­nie insta­la­cji freonowej

Spraw­dze­nie insta­la­cji fre­ono­wej jest nie­zwy­kle waż­ne, aby upew­nić się, że nie ma żad­nych nie­szczel­no­ści mogą­cych pro­wa­dzić do utra­ty chło­dzi­wa i spad­ku wydaj­no­ści. Pozwól nam zadbać o szczel­ność Two­je­go systemu!

 • Zwe­ry­fi­ko­wa­nie pra­cy ele­men­tów roboczych

Zwra­ca­my rów­nież uwa­gę na pra­cę ele­men­tów robo­czych. Spraw­dza­my, czy wszyst­kie czę­ści, takie jak sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ry, zawo­ry i prze­kaź­ni­ki, dzia­ła­ją popraw­nie i efek­tyw­nie. Wszel­kie nie­spraw­no­ści są dokład­nie dia­gno­zo­wa­ne i napra­wia­ne, co zapew­nia bez­pro­ble­mo­wą pra­cę urzą­dze­nia. Zadbaj o swo­je urzą­dze­nie, zle­ca­jąc nam regu­lar­ny prze­gląd – to klucz do dłu­giej i bez­pro­ble­mo­wej pracy!

 • Oce­na ole­ju chłod­ni­cze­go w sprężarce

Kolej­nym eta­pem jest oce­na ole­ju chłod­ni­cze­go w sprę­żar­ce. Jego stan i jakość mają bez­po­śred­ni wpływ na wydaj­ność i żywot­ność sprę­żar­ki. Upew­nia­my się, że olej jest w dobrym sta­nie i wymie­nia­my go, gdy to koniecz­ne. Dzię­ki regu­lar­nej oce­nie ole­ju chłod­ni­cze­go, Two­ja sprę­żar­ka będzie dzia­łać spraw­nie i efek­tyw­nie przez dłu­gie lata!

 • Dokład­ne mycie skraplacza/wymiennika ciepła

Zawsze prze­pro­wa­dza­my dokład­ne mycie skraplacza/wymiennika cie­pła. Zanie­czysz­cze­nia mogą poważ­nie wpły­wać na wydaj­ność urzą­dze­nia, dla­te­go dokład­ne czysz­cze­nie jest klu­czo­we dla utrzy­ma­nia jego efek­tyw­no­ści. Zadbaj o wydaj­ność swo­je­go urzą­dze­nia, pozwa­la­jąc nam utrzy­mać je w czystości!

 • Spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu ser­wi­su goto­we­go do wpi­su w CRO

Na koniec spo­rzą­dza­my pro­to­kół ser­wi­su, któ­ry jest goto­wy do wpi­su w Cen­tral­nym Reje­strze Obsług (CRO). Ten doku­ment zawie­ra szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o prze­pro­wa­dzo­nym ser­wi­sie, a tak­że wszel­kie reko­men­da­cje doty­czą­ce dal­szej eks­plo­ata­cji urzą­dze­nia. Z nami masz pew­ność, że wszyst­ko jest zgod­ne z nor­ma­mi i prze­pi­sa­mi – gwa­ran­tu­je­my peł­ną trans­pa­rent­ność naszych działań!

Skontaktuj się z nami!

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny naszy­mi usłu­ga­mi lub masz jakie­kol­wiek pyta­nia, SKiC Robert Apta­cy jest do two­jej dys­po­zy­cji. Wie­rzy­my, że pro­fe­sjo­nal­na komu­ni­ka­cja to pod­sta­wa sku­tecz­ne­go ser­wi­su, dla­te­go zawsze jeste­śmy goto­wi do roz­mo­wy i słu­że­nia pomocą.

Informacje kontaktowe:

Możesz skon­tak­to­wać się z nami za pośred­nic­twem tele­fo­nu (501 179 381) lub e‑maila (info@skic.com.pl) na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Nasz zespół jest dostęp­ny od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 8:00 – 16:00, aby odpo­wie­dzieć na wszyst­kie two­je pyta­nia i słu­żyć pro­fe­sjo­nal­nym doradztwem.

Zachęta do skontaktowania się z firmą w celu umówienia serwisu:

Jeśli twój agre­gat wody lodo­wej wyma­ga ser­wi­su, nie zwle­kaj. Skon­tak­tuj się z nami już dziś i umów ter­min. Pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga, szyb­ka reak­cja i gwa­ran­cja satys­fak­cji – to nasze standardy!

Cze­ka­my na twój tele­fon lub e‑mail. Z SKiC masz pew­ność, że twój sprzęt jest w dobrych rękach!