RIEDEL PC 321.1MS5.1

5/5 — (2 votes) 

Ser­wis chil­ler RIEDEL PC 321.1MS5.1 | SKiC Robert Aptacy

Zosta­li­śmy popro­sze­ni do uszko­dzo­nej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Chil­ler RIEDEL PC 321.1MS5.1. Urzą­dze­nie chło­dzi i sta­bi­li­zu­je ter­micz­nie maszy­nę CNC, a dokład­nie wychła­dza olej i chło­dzi lustra.

Przegląd zerowy — ekspertyza Chiller RIEDEL PC 321.1MS5.1.

Chil­ler nie pozwa­la się załą­czyć na wsku­tek błę­dów nawza­jem się wyklu­cza­ją­cych LPHP,

Obsłu­ga pró­bo­wa­ła ręcz­nie — stycz­ni­kiem star­to­wać sprę­żar­kę wytwor­ni­cy wody lodo­wej /nigdy nie wol­no tego robić/,

Chil­ler ma mokry czyn­nik chłod­ni­czy któ­ry zablo­ko­wał trwa­le zawór rozprężny,

W takim wypad­ku nale­ży rów­nież wymie­nić olej w sprężarce,

Auto­ma­ty­ka i ste­ro­wa­nie po-zworkowane 🙂 

Serwis chiller RIEDEL PC 321.1MS5.1

Naprawa — ekspertyza Chiller RIEDEL PC 321.1MS5.1.

Po zakoń­cze­niu prze­glą­du zero­we­go, przed­sta­wie­niu zle­ce­nio­daw­cy pro­to­ko­łu z prze­pro­wa­dzo­nej eks­per­ty­zy i po zaak­cep­to­wa­niu kosz­tu napra­wy przy­stą­pi­li­śmy do naprawy: 

Odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy mokry czyn­nik chłod­ni­czy — ilość przy­ma­ła jed­nak jesz­cze w gra­ni­cach rozsądku.

Wyssa­li­śmy olej ze sprę­żar­ki i podob­nie jak fre­on odda­my go do utylizacji.

Z pomo­cą spe­cjal­nej che­mii opłu­ka­li­śmy sprę­żar­kę z zale­ga­ją­ce­go wil­got­ne­go oleju.

Nato­miast nie­po­żą­da­ny olej ze skra­pla­cza i parow­ni­ka wydmu­cha­li­śmy z pomo­cą sprę­żo­ne­go Azo­tu Technicznego.

Wymie­ni­li­śmy zawór roz­pręż­ny oraz filtr — osuszacz.

Po zaspa­wa­niu i zamknię­ciu insta­la­cji fre­ono­wej wyko­na­li­śmy pró­bę ciśnie­nio­wą z uży­ciem Azo­tu Tech­nicz­ne­go /ciśnienie 16Bar, czas pró­by 6h). Wynik testu chil­ler szczelny.

Dla pew­no­ści peł­ne­go osu­sze­nia układ osu­szy­li­śmy układ freonowy.

Dopie­ro na kolej­ny dzień wypeł­ni­li­śmy układ nowym ole­jem i czyn­ni­kiem chłodniczym.

Uruchomienie i kalibracja chiller RIEDEL PC 321.1MS5.1.

Po zakoń­cze­niu wszel­kich prac, i wypeł­nie­niu chil­le­ra nowym wsa­dem uru­cho­mi­li­śmy chil­ler. Nie­ste­ty musie­li­śmy bar­dzo wni­kli­wie przej­rzeć insta­la­cję ste­ro­wa­nia i kon­tro­li /oczywiście zle­ce­nio­daw­ca nie dys­po­no­wał żad­ną dokumentacją/. Po wła­ści­wym pod­łą­cze­niu czuj­ni­ków i zabez­pie­czeń ska­li­bro­wa­li­śmy ich nasta­wy. Start chil­le­ra — urzą­dze­nie od razu zaczę­ło pra­co­wać popraw­nie, płyn­nie i dość szyb­ko uzy­ska­ło zada­ną tem­pe­ra­tu­rę chło­dzo­ne­go medium. 

Dodat­ko­wo umy­li­śmy skra­placz, pojem­nik bufo­ra i całe urzą­dze­nie. Chil­ler RIEDEL PC 321.1MS5.1. znów pra­cu­je poprawienie. 🙂 

Zapra­sza­my Pań­stwa do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie napraw, moder­ni­za­cji i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta i o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej. Dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI.

Serwis chiller RIEDEL PC 321.1MS5.1