Serwis Trane

5/5 — (323 votes) 

Ser­wis Napra­wa chil­ler Trane

SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia­my i ser­wi­su­je­my agre­ga­ty wody lodo­wej Tra­ne i wytwor­ni­ce wody lodo­wej wszyst­kich pro­du­cen­tów i o dowol­nej wydaj­no­ści chłodniczej.
Agre­ga­ty wody lodo­wej Tra­ne to jed­ne z czę­ściej spo­ty­ka­ne prze­my­sło­we urzą­dze­nia chłod­ni­cze na naszym ryn­ku. Urza­dze­nia te cha­rak­te­ry­zu­je solid­ność wyko­na­nia i bar­dzo prze­my­śla­ny kon­cept technologiczny.

Naprawa Trane

W każ­dym przy­pad­ku gdy Nasz Ser­wis jest popro­szo­ny o napra­wę chil­le­ra w pierw­szej fazie roz­po­czy­na swo­je czyn­no­ści od prze­glą­du zero­we­go ina­czej eks­per­ty­zy, w skład tej usłu­gi wchodzi:

1. Kon­tro­la wizu­al­na sta­nu tech­nicz­ne­go urzą­dze­nia, poszu­ki­wa­nie poła­ma­nych ele­men­tów insta­la­cji fre­ono­wej i insta­la­cji wod­nej. Kon­tro­la sta­nu skra­pla­cza i wen­ty­la­to­ra lub wen­ty­la­to­rów chło­dzą­cych, kon­tro­la insta­la­cji elek­trycz­nej i sterowniczej.
2. Kon­tro­la pobo­rów prą­dów sprę­żar­ki, sprę­ża­rek w przy­pad­ku chil­le­rów o znacz­nej mocy.
3. Kon­tro­la pobo­ru prą­dów pom­py wod­nej wymu­sza­ją­cej i wentylatorów.
4. Kon­tro­la wizu­al­na ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych chiller.
5. Kon­tro­la prze­pły­wu medium wraz z kie­run­kiem przepływu.
6. Kon­tro­la zabru­dze­nia urządzenia.
7. W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści kon­tro­l­nych i pomia­ro­wych odna­le­zio­ne zosta­ją awa­rie i zagro­że­nia o czym infor­mu­je­my nasze­go zle­ce­nio­daw­cę w pro­to­ko­le wyko­na­nych czynności.
8. W pro­to­ko­le prze­glą­du infor­mu­je­my rów­nież o kosz­cie naprawy.serwis chillerów

Dopie­ro po doko­na­niu prze­glą­du i akcep­ta­cji kosz­tu napra­wy przez zle­ce­nio­daw­cę nasz ser­wis przy­stę­pu­je do napra­wy wytwor­ni­cy wody lodowej.

Najczęściej naprawiane w chiller Trane

1. Usu­wa­nie nie­szczel­no­ści w insta­la­cji fre­ono­wej wraz z wymia­ną lub uzu­peł­nie­niem czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go FREONU
2. Mycie i pro­sto­wa­nie lame­li skraplacza.
3. Remont lub wymia­na pom­py obiegowej.
4. Mycie wymien­ni­ka cie­pła parownika.
5. Remont lub wymia­na wen­ty­la­to­rów skraplacza.
6. Remont sprę­ża­rek śru­bo­wych lub wymia­na sprę­ża­rek rotacyjnych.
7. Wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 na retro­fit wraz z przy­sto­so­wa­niem urzą­dze­nia do popraw­nej pra­cy na nowym czynniku.
8. Napra­wa ste­ro­wa­nia i auto­ma­ty­ki kon­tro­l­nej, sterowniczej.

Każ­da napra­wa koń­czo­na jest pro­to­ko­łem napra­wy w któ­rym użyt­kow­nik infor­mo­wa­ny jest o doko­na­nych czyn­no­ściach i sta­nie fak­tycz­nym chillera.

Serwis Trane

Nasz ser­wis ofe­ru­je wszyst­kim posia­da­czom agre­ga­tów wody lodo­wej sta­ły lub jed­no­ra­zo­wy prze­gląd ser­wi­so­wy chil­ler, w skład tej usłu­gi wchodzi:
1. Wyko­na­nie prze­glą­du zero­we­go według w/w schematu.
2. Mycie urzą­dze­nia w szcze­gól­no­ści skraplacza.
3. Kon­tro­la prą­dów poszcze­gól­nych pod­ze­spo­łów takich jak sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ry, pompy.
4. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych i pomiarowych.
5. Szczyt­nia­nie wska­zań sond pomia­ro­wych i ich kali­bra­cja jeśli ist­nie­je taka możliwość.
6. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy parow­ni­ka, pom­py wymu­sza­ją­cej prze­pływ medium, filtr
7. Prze­strze­le­nie zawo­rów bez­pie­czeń­stwa o ile nie są jed­no­ra­zo­we.
8. Uru­cho­mie­nie urzą­dze­nia i oce­na jego wydajności
9. Zakoń­cze­nie prac pro­to­ko­łem ser­wi­su w któ­rym użyt­kow­nik infor­mo­wa­ny jest o doko­na­nych czyn­no­ściach i sta­nie fak­tycz­nym chillera

Ser­wis Tra­ne, Ser­wis Tra­ne Pol­ska, Ser­wis Tra­ne War­sza­wa, agre­gat wody lodo­wej tra­ne, tra­ne pol­ska, ser­wis chil­ler Tra­ne, Napra­wa chil­ler Tra­ne, Remont tra­ne Pol­ska, ser­wis chillerów
Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie Ser­wis chil­ler Trane