EMICON RAE 1672 KC

Zostaw Opi­nię!

Zgło­sze­nie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej chil­ler EMICON RAE 1672 KC o nume­rze 12H268.

Przyczyna zgłoszenia do naprawy | serwisu /opis klienta/

Urzą­dze­nie od dłuż­sze­go cza­su bar­dzo gło­śno pra­co­wa­ło wcho­dzi­ło w stan awa­rii /nie zna­my kodów awa­rii więc nie­wie­le nam to mówiło/. Wezwa­ny ser­wis wypi­ło jeden z sil­ni­ków wen­ty­la­to­ra któ­ry wyrzu­cał bez­piecz­ni­ki, sądzi­my że ser­wis ten nie podo­łał wyzwa­niu jest znacz­nie gorzej. Pro­si­my o przy­jazd dia­gno­zę i osza­co­wa­nie kosz­tu naprawy.

W chwi­li obec­nej chil­ler nie pracuje.

Serwis Chiller EMICON RAEEkspertyza:

Chil­ler ma zatar­ty wen­ty­la­tor skra­pla­cza / jeden z trzech więc jest bar­dzo ważny/.

Oby­dwie sek­cje wytwor­ni­cy wody lodo­wej mają most­ko­wa­ne pre­so­sta­ty wyso­kie­go ciśnienia.

Urzą­dze­nie ma brud­ny skraplacz.

Z powo­du pomi­nię­cia pre­so­sta­tów wyso­kie­go ciśnie­nia w chil­le­rze otwo­rzy­ły się zawo­ry bez­pie­czeń­stwa i urzą­dze­nie stra­ci­ło ponad 60% wkła­du freonu.

W chwi­li obec­nej chil­ler wład­cza się na moment i zgła­sza brak czyn­ni­ka chłodniczego.

Wzier­nik suge­ru­je mokry czyn­nik chłodniczy

Wie­le tłu­stych plam w oko­li­cy fil­trów, zawo­rów roz­pręż­nych, oko­li­ce zawo­rów wyso­kie­go ciśnie­nia zarzy­ga­ne olejem.

Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | serwisu

 Czynności serwisowe:

 • Odzysk resz­tek gazu /odzyskano 8 kg fre­onu na wkład 26 kg/.
 • Prze­strze­le­nie zawo­rów bez­pie­czeń­stwa /wynik pozy­tyw­ny zawo­ry sprawne/.
 • Pró­ba szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go pró­ba ciśnie­nio­wa 12 Bar czas pró­by 24 godzi­ny, oby­dwie sekcje.
 • Eli­mi­na­cja drob­nych wycieków.
 • Wymia­na wen­ty­la­to­ra skraplacza.
 • Wymia­na ole­ju w czte­rech sprężarkach.
 • Wymia­na wkła­dów fil­trów / osu­sza­czy z funk­cją odkwaszania.
 • Bar­dzo dłu­ga próż­nia z uży­ciem pom­py o dużej wydaj­no­ści dwustopniowej.
 • Mycie urzą­dze­nia.
 • Nabi­cie urzą­dze­nia nowym czyn­ni­kiem chłodniczym.
 • Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja chillera.

Zakoń­cze­nie prac:

Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści układ pra­cu­je popraw­nie. Chil­ler utrzy­mu­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ki pra­cu­ją rów­no i nie grze­je się nad­mier­nie. Wszyst­kie wen­ty­la­to­ry pra­cu­ją poprawnie.

Zalecenia i uwagi:

Pro­si­my o regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie urzą­dze­nia by nie dopu­ścić do poprzed­niej sytuacji.

SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.

Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powietrza

napra­wia­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we osu­sza­cze zięb­ni­cze na tere­nie całej Polski

Udzie­la­my gwa­ran­cji na nasze czę­ści i usługę.

Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej EMICON RAE 1672 KC, Napra­wa i ser­wis chil­ler EMICON RAE 1672 KC, Napra­wa wytwor­nic wody lodo­wej EMICON RAE 1672 KC, Napra­wa ochła­dza­czy wody EMICON RAE 1672 KC, Ser­wis chil­ler EMICON RAE 1672 KC SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis prze­my­sło­wych agre­ga­tów wody lodo­wej EMICON RAE 1672 KC, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja EMICON RAE 1672 KC, Uzu­peł­nia­nie fre­ony w chil­ler EMICON RAE 1672 KC, Wymia­na sprę­żar­ki w agre­ga­cie wody lodo­wej EMICON RAE 1672 KC, Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej EMICON RAE 1672 KC SKiC Robert Aptacy