Serwis osuszaczy boge

Zostaw Opi­nię!

Naprawa osuszacza Boge DR8‑2

Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urządzenia

Osuszacz ziębniczy BOGE DR8‑2 dwie sztuki

Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/:

Pierw­sze urządzenie:

Podej­rze­nie utra­ty gazu, osu­szacz pra­cu­je lecz nie osu­sza powietrza.

Dru­gie urządzenie:

Coś się sta­ło ze sprę­żar­ką pra­cu­je chwi­lę bar­dzo się grze­je i po dwóch minu­tach się wyłącza.

Proś­ba o napra­wę i pełen ser­wis osuszaczy.

serwis osuszaczy bogeEkspertyza:

Osu­szacz pierwszy:

Osu­szacz ma uszko­dzo­ną linie fre­ono­wą nastą­pił wyciek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i ole­ju. Układ fre­ono­wy pusty. Układ fre­ono­wy mokry i kwa­śny. Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | serwisu

Osu­szacz drugi:

Uszko­dzo­ny zawór roz­pręż­ny, układ fre­ono­wy mokry wszyst­ko na to wska­zu­je że poprzed­ni ser­wis nie wyko­nał próż­ni bądź do napra­wy użył mokre­go fre­onu. Koniecz­ne mycie ukła­du i ser­wis osu­sza­cza Boge.

Czynności serwisowe:

Osu­szacz pierwszy:

Pró­ba szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go Odna­le­zie­nie wycie­ku czyn­ni­ka spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej, ponow­na pró­ba ciśnie­nio­wa 12 Bar czas pró­by 36 godzin. Nie stwier­dzo­no innych miejsc wycie­ku czynnika.

Wymia­na osu­sza­cza fre­onu z odkwa­sza­niem ponie­waż układ jest kwa­śny i tyl­ko w taki spo­sób może­my prze­dłu­żyć życie sprę­żar­ki chłod­ni­czej. Uru­cho­mie­nie, pełen ser­wis osu­sza­cza BOGE DR8‑2.

Osu­szacz drugi:

Wymia­na zawo­ru roz­pręż­ne­go, mycie ukła­du fre­ono­we­go, pró­ba szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go ciśnie­nie 12 Bar czas pró­by 36 godzin

Kali­bra­cja nasta­wy ter­mo­sta­tu odpo­wie­dzial­ne­go za pra­cę wen­ty­la­to­ra, pełen ser­wis osusz

Zakończenie prac:

Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści oby­dwa osu­sza­cze pra­cu­ją popraw­nie. Uzy­sku­ją żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ki pra­cu­ją rów­no i nie grze­ją się. Wen­ty­la­to­ry pra­cu­je poprawnie.

Zalecenia i uwagi:

Pro­si­my o regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie urzą­dzeń w spraw­dzo­nych ser­wi­sach naprawczych. 

 SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.

Serwis osuszaczy BOGE

napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszyst­kie prze­my­sło­we osu­sza­cze zięb­ni­cze na tere­nie całej Polski

Udzie­la­my gwa­ran­cji na zasto­so­wa­ne czę­ści i wyko­na­ną usługę.

ser­wis osu­sza­czy boge, Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Boge, Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy zięb­ni­czych Boge, Napra­wa osu­sza­czy powie­trza Boge, Napra­wa osu­sza­czy zięb­ni­czych Boge, Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Boge SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis prze­my­sło­wych osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Boge SKiC Robert Apta­cy, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja osu­sza­czy Boge, Uzu­peł­nia­nie fre­ony w osu­sza­czu Boge, Wymia­na sprę­żar­ki w osu­sza­czu powie­trza Boge, Napra­wa i kali­bra­cja osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Boge Ser­wis cała POLSKA, Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Boge DSX900, Ser­wis osu­sza­czy chłod­ni­czych Boge, Ser­wis osu­sza­czy chłod­ni­czych sprę­żo­ne­go powie­trza Boge — SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis osu­sza­czy powie­trza Boge i wie­le innych, Ser­wis osu­sza­czy zięb­ni­czych dra­in­stop Boge, Ser­wis osu­sza­czy zięb­ni­czych sprę­żo­ne­go powie­trza Boge
0/5 (0 Reviews)