Serwis osuszaczy boge

5/5 — (1 vote) 

 Profesjonalny serwis osuszaczy sprężonego powietrza BOGE

serwis osuszaczy bogeW SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki BOGE. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy do napra­wy dwa osu­sza­cze zięb­ni­cze BOGE DR8‑2.

Opis pro­ble­mu zgło­szo­ne­go przez klienta

Pierw­sze urzą­dze­nie nie osu­sza­ło powie­trza, co wska­zy­wa­ło na moż­li­wą utra­tę gazu. Dru­gie urzą­dze­nie mia­ło pro­blem ze sprę­żar­ką, któ­ra pra­co­wa­ła krót­ko, grza­ła się i szyb­ko się wyłączała.

Dia­gno­sty­ka i czyn­no­ści serwisowe

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy dokład­ną dia­gno­zę obu osu­sza­czy. W pierw­szym urzą­dze­niu stwier­dzi­li­śmy uszko­dze­nie linii fre­ono­wej, co spo­wo­do­wa­ło wyciek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. W dru­gim osu­sza­czu pro­ble­mem był uszko­dzo­ny zawór roz­pręż­ny. Po dokład­nej ana­li­zie pod­ję­li­śmy decy­zję o prze­pro­wa­dze­niu peł­ne­go ser­wi­su obu osuszaczy.

Osuszacz pierwszy

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy pró­bę szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go, a następ­nie zlo­ka­li­zo­wa­li­śmy i napra­wi­li­śmy wyciek. Wymie­ni­li­śmy osu­szacz fre­onu i prze­pro­wa­dzi­li­śmy odkwa­sza­nie ukła­du. Po tych czyn­no­ściach urzą­dze­nie zosta­ło uru­cho­mio­ne i prze­szło pełen serwis.

Osuszacz drugi

Wymie­ni­li­śmy zawór roz­pręż­ny i prze­pro­wa­dzi­li­śmy mycie ukła­du fre­ono­we­go. Następ­nie prze­pro­wa­dzi­li­śmy pró­bę szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go. Po tych czyn­no­ściach kali­bro­wa­li­śmy ter­mo­stat i prze­pro­wa­dzi­li­śmy pełen ser­wis osuszacza.

Pod­su­mo­wa­nie

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści, oba osu­sza­cze pra­cu­ją teraz popraw­nie. Sprę­żar­ki dzia­ła­ją rów­no­mier­nie, nie grze­ją się, a osu­sza­cze osią­ga­ją żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. Dla­te­go zale­ca­my regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie urzą­dzeń w spraw­dzo­nych ser­wi­sach, takich jak nasz.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

W SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je­my ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza BOGE z gwa­ran­cją. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze róż­nych marek, takich jak: Ser­wis Han­ki­son, Ser­wis Schulz, Ser­wis KAESER i wie­le innych. Zapra­sza­my do nasze­go oddzia­łu w Wał­snów 22B, 05–26 Wał­snów oraz do zapo­zna­nia się z naszym peł­nym kata­lo­giem usług.