Serwis chiller Riedel L15

4.6/5 — (31 votes) 

Ser­wis i napra­wa chil­ler Rie­del L15 21-TR3 23 | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Usłu­gi dia­gno­stycz­ne wywie­ra­ją­ce wpływ na bilans CO2 przed­się­bior­stwa. Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej z zakre­su wydaj­no­ści od 3 kW, aż do +1000 kW. Dzia­ła­nia, któ­rych celem jest bez­pie­czeń­stwo Użyt­kow­ni­ka, a tym samym sta­ła wydaj­ność nawet w bar­dzo trud­nych warunkach.

 

Przegląd techniczny chiller Riedel L15 21-TR3 23

Urzą­dze­nie oprócz awa­rii jest bar­dzo brud­ne ponad­to jest nie­szczel­ne o czym świad­czą dość duże pokła­dy ole­ju na insta­la­cji freonowej. 

 1. Chil­ler ma zbyt niski poziom freonu.
 2. Insta­la­cja fre­ono­wa jest nieszczelna.
 3. Skra­placz maszy­ny bar­dzo brud­ny ze wzglę­du na brak dostę­pu do świe­że­go powietrza.
 4. Układ zablo­ko­wa­ny wsku­tek wystą­pie­nia awarii.
 5. Nale­ży natych­miast wyko­nać pełen ser­wis urzą­dze­nia. 

 

Naprawa chiller Riedel L15 21-TR3 23Serwis Riedel L15 21-TR3 23

Napra­wa wytwor­ni­cy wody lodo­wej musia­ła roz­po­cząć się od grun­tow­ne­go mycia całe­go urzą­dze­nia. Oprócz zakle­jo­nych bru­dem skra­pla­czy, tur­bi­ny chło­dze­nia pomp wod­nych były tak brud­ne że prak­tycz­nie nie wychła­dza­ły silników. 

 1. Odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy reszt­kę fre­onu z insta­la­cji chłodzenia.
 2. Popra­wi­li­śmy spa­wy na rur­ce tłocz­nej ukła­du freonowego.
 3. Wyko­na­li­śmy dość dłu­gą próż­nię w ukła­dzie i napeł­ni­li­śmy go do ilo­ści dekla­ro­wa­nej 11,5 kg R134A.
 4. Wyko­na­li­śmy roz­ruch prób­ny przed przy­stą­pie­niem do czyn­no­ści ser­wi­so­wych. 

 

Serwis chiller Riedel L15 21-TR3 23

Po zakoń­cze­niu prac napraw­czych ser­wi­san­ci fir­my Chil­ler­Tech wyko­na­li nie­zbęd­ne czyn­no­ści ser­wi­so­we a mianowicie:

 1. Skon­tro­lo­wa­li wszel­kie ele­men­ty zabez­pie­cza­ją­ce chil­le­ra oraz sku­tek ich za działań.
 2. Skon­tro­lo­wa­li i ska­li­bro­wa­li wska­za­nia prze­twor­ni­ków ciśnienia.
 3. Pomie­rzy­li prą­dy ele­men­tów wyko­naw­czych takich jak pom­py, wen­ty­la­to­ry i sprę­żar­ki oraz skon­tro­lo­wa­li nasta­wy termików.

 

Podsumowanie

Wynik napra­wy i ser­wi­su zado­wa­la­ją­cy, chil­ler natych­miast zaczął pra­co­wać z żąda­ną wydaj­no­ścią chłod­ni­czą. Sprę­żar­ki i pom­py wody w chwi­li obec­nej pra­cu­ją bar­dzo cicho i nie grze­ją się nad­mier­nie. Miej­sca spa­wów skon­tro­lo­wa­li­śmy ponow­nie z wyko­rzy­sta­niem detek­to­ra gazu oraz pian­ki, wynik urzą­dze­nie szczel­ne. Chil­ler w chwi­li obec­nej pra­cu­je poprawnie.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej. Jeste­śmy lide­rem w bran­ży chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go. Dzia­ła­my na tere­nie całej Polski.

Serwis i naprawa chiller Riedel L15 21-TR3 23 | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe