Serwis Industrial chiller CW6000

4.6/5 — (79 votes) 

Ser­wis i napra­wa Indu­strial chil­ler CW6000 | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Dia­gno­sty­ka ukła­dów chło­dze­nia z wyso­ką dokład­no­ścią pomia­ro­wą otwie­ra przed Nami nowe moż­li­wo­ści. Rze­tel­na oce­na zuży­cia wpły­wa­ją­ca na ren­tow­ność przed­się­bior­stwa, jego dzia­ła­nie, a co naj­waż­niej­sze kosz­ty operacyjne. 

Ostat­nio został dostar­czo­ny do Nasze­go ser­wi­su chil­ler Indu­strial chil­ler CW6000 któ­re­go zada­niem jest chło­dze­nie maszy­ny CNC. Chil­le­ry fir­my Indu­strial to dość małe chil­le­ry ale dzię­ki przy­stęp­nej cenie bar­dzo czę­sto je widzi­my w firmach.

 

Przegląd zerowy Industrial chiller CW6000

  • Chil­ler nie chło­dzi wsku­tek bra­ku czyn­ni­ka chłodniczego
  • Nie­szczel­ność insta­la­cji fre­ono­wej w dwóch miejscach
  • Urzą­dze­nie jest brudne
  • Zaka­mie­nio­na insta­la­cja wody lodowej
    

   Serwis Industrial chiller CW6000
   Ser­wis Indu­strial chil­ler CW6000 | SKiC Robert Aptacy

Naprawa chiller Industrial chiller CW6000

Nie­ste­ty w urzą­dze­niu nie było ani gra­ma fre­onu więc przy­stą­pi­li­śmy od razu do naprawy:

 1. Wspa­wa­li­śmy zawór serwisowy
 2. Z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu tech­nicz­ne­go odna­leź­li­śmy dwa miej­sca wycie­ku i je zaspa­wa­li­śmy
 3. Wymie­ni­li­śmy filtr osu­szacz na insta­la­cji freonowej
 4. Wyko­na­li­śmy pra­wie sze­ścio-godzin­ną próżnię
 5. Wypeł­ni­li­śmy urzą­dze­nie fre­onem zgod­nie z DTR 
  .

Serwis chiller Industrial chiller CW6000

Zakres prac serwisowych:

 1. Po napra­wie dość dokład­nie umy­li­śmy całe urzą­dze­nie zwłasz­cza skra­placz któ­ry był prak­tycz­nie nie drożny.
 2. Nasz part­ner fir­ma Chil­ler­Tech wyko­na­ła wszel­kie pomia­ry prą­dów pom­py wod­nej i sprężarki
 3. Skon­tro­lo­wa­ła wszyst­kie czuj­ni­ki ciśnie­nia i doko­na­ła roz­ru­chu chillera.
 4. Dla pew­no­ści pano­wie umy­li parow­nik i tym samym zbior­nik bufo­ro­wy środ­kiem che­micz­nym któ­re­go celem jest odka­mie­nia­nie ukła­du. 

 

Podsumowanie

Po napra­wie prze­pro­wa­dzo­nej przez Nas chil­ler Indu­strial pra­cu­je popraw­nie, cicho i uzy­sku­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę w dość szyb­kim cza­sie. Jego sprę­żar­ka chłod­ni­cza pra­cu­je rów­no i się nie prze­grze­wa. Wen­ty­la­tor sku­tecz­nie wychła­dza czyn­nik chłod­ni­czy do zada­nej tem­pe­ra­tu­ry. Urzą­dze­nie jest goto­we do natych­mia­sto­wej pracy.

Więk­szość awa­rii wystę­pu­ją­cych w agre­ga­tach wody lodo­wej jest spo­wo­do­wa­ne bra­kiem jakich­kol­wiek prze­glą­dów. Ze wzglę­du na zaawan­so­wa­nie tech­nicz­ne chil­le­rów nawet naj­mniej­sza uster­ka może prze­ło­żyć się na uszko­dze­nie całe­go urzą­dze­nia a co za tym idzie jego kosz­tow­ną naprawę. 

 

Napra­wa i ser­wis urzą­dzeń chłod­ni­czych | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two przemysłowe