Serwis chiller Hyfra SVK270

Serwis chiller Hyfra SVK270

Ser­wis chil­ler Hyfra SVK270‑1‑S | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej Ostat­ni­mi cza­sy głów­nym zada­niem Naszej fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i pró­ba napra­wy urzą­dze­nia jakim jest chil­ler Hyfra SVK270‑1‑S. Sam chil­ler nie­ste­ty przed Naszą inter­wen­cją znaj­do­wał się w dość skraj­nym sta­nie. Po roz­mo­wie z obsłu­gą tech­nicz­ną zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni, iż jeste­śmy już kolej­ną, a mia­no­wi­cie trze­cią z rzę­du fir­mą, któ­ra pró­bu­je się pod­jąć napra­wy tego urzą­dze­nia. Nie­ste­ty poprzed­nie fir­my pod­cho­dzi­ły do tego…

Więcej

Serwis chiller MTA EVO 602

Serwis chiller MTA EVO 602

Ser­wis i napra­wa chil­ler MTA TAE EVO 602 | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej Doraź­ne prze­glą­dy tech­nicz­ne i okre­so­we agre­ga­tów wody lodo­wej reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów, w tym mar­ki MTA. Kom­plek­so­we usłu­gi w zakre­sie ser­wi­su, napra­wy, jak rów­nież moder­ni­za­cji chil­le­rów dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej na tere­nie całej Pol­ski. Ory­gi­nal­ne pod­ze­spo­ły oraz wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra pra­cow­ni­cza pozwa­la Nam zagwa­ran­to­wać naj­wyż­szą jakość. Sprawdź już dziś! W ostat­nim cza­sie głów­nym zada­niem Naszej Fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i naprawa…

Więcej

Chiller Carrier 80 kW

Chiller Carrier 80 kW

Chil­ler Car­rier 80 kW | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej Naszym głów­nym zada­niem w ostat­nim cza­sie była moder­ni­za­cja agre­ga­tów chłod­ni­czych Car­rier 30RA-080 o wydaj­no­ści chłod­ni­czej nomi­nal­nej 80 kW. Urzą­dze­nia te współ­pra­co­wa­ły z wen­ty­la­cją mecha­nicz­ną, któ­rej głów­ną funk­cją było chło­dze­nie powierzch­ni biu­ro­wych. Jed­nak­że na potrze­by fir­my Chil­ler­Tech owe urzą­dze­nia mia­ły zostać pod­da­ne grun­to­wa­nej moder­ni­za­cji jaką było dołą­cze­nie wymien­ni­ka cie­pła pod potrze­by chło­dze­nia pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych.  Urzą­dze­nia, jak rów­nież sprzęt mar­ki Car­rier to…

Więcej

HYFRA SVK540‑1–2‑5

HYFRA SVK540‑1–2‑5

Napra­wa i ser­wis chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej HYFRA. Urzą­dze­nie nie pra­cu­je a obsłu­ga nie ma poję­cia o przy­czy­nie awa­rii, nie umie okre­ślić jakie błę­dy gene­ru­je panel ste­row­ni­czy. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5 Chil­ler stoi w błę­dzie “za niskie ciśnie­nie gazu LP”. Jed­nak w ukła­dzie mamy pra­wie 7,8 bara ciśnie­nia, przy sto­ją­cej maszy­nie. Nie­wła­ści­wie pod­łą­czo­na insta­la­cja ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych gene­ru­je złe…

Więcej

DAIKIN EUWA30HDZW1 

DAIKIN EUWA30HDZW1 

Napra­wa i ser­wis chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1 | SKiC Robert Apta­cy Zosta­li­śmy wezwa­ni do usu­nię­cia awa­rii w agre­ga­cie wody lodo­wej Daikin, a mia­no­wi­cie układ fre­ono­wy roz­sz­czel­nił się na sek­cji 2.  Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1  Od razu obsłu­ga wska­za­ła Nam miej­sce wycie­ku / doszło do prze­tar­cia rury tłocz­nej w obej­mie. Chil­ler tak bar­dzo drży że pęka­ją w nim regu­lar­nie prak­tycz­nie wszyst­kie spa­wy. Z uży­ciem Azo­tu Tech­nicz­ne­go potwier­dzi­li­śmy miej­sce wycie­ku czyn­ni­ka. Jed­nak nie­szczel­ność wyszła na dwóch skraplaczach…

Więcej

Trane ECGAN400

Trane ECGAN400

Ser­wis Chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB Wraz z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler Ser­wis oraz Chil­ler Tech zosta­li­śmy wezwa­ni do nie­dzia­ła­ją­ce­go agre­ga­tu wody lodo­wej chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB.  Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB Agre­gat wódy lodo­wej stoi w awa­rii LP, pomiar ciśnie­nia rze­czy­wi­ści potwier­dza brak czyn­ni­ka. Chil­ler prak­tycz­nie cały w ole­ju — wycie­ki przy sprę­żar­ce, na insta­la­cji fre­ono­wej oraz na skra­pla­czu. Napra­wa chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB W pierw­szej kolej­no­ści odzy­ska­li­śmy pozo­sta­łość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go — ilość 0,70 kg. Z pomo­cą Azotu…

Więcej

Climaveneta NX/K

Climaveneta NX/K

Ser­wis chil­ler Cli­ma­ve­ne­ta NX/K 0152P | SKiC Robert Apta­cy Jak zwy­kle z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej “chil­ler Cli­ma­ve­ne­ta NX/K 0152P”. Urzą­dze­nie stoi w błę­dzie za wyso­kie­go ciśnie­nia w ukła­dzie fre­ono­wym HP. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Cli­ma­ve­ne­ta NX/K 0152P Chil­ler rze­czy­wi­ście ma aktyw­ny alarm HP — po jego wyka­so­wa­niu po chwi­li ponow­nie wra­ca w stan awa­rii. Pomiar ciśnie­nia fre­onu w ukła­dzie wska­zu­je nawet na brak czynnika,…

Więcej

Carrier 30RBS-1200092-PEE

Carrier 30RBS-120‑0092-PEE

Ser­wis chil­ler Car­rier 30RBS-1200092-PEE SKiC Robert Apta­cy Wraz z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Car­rier 30RBS-1200092-PEE. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Car­rier 30RBS-1200092-PEE Agre­gat zgła­sza całą masę błę­dów nawet tych któ­re się na wza­jem wyklu­cza­ją — za wyso­kie ciśnie­nie HP a zara­zem za niskie ciśnie­nie LP. Uszko­dzo­na pły­ta ste­row­ni­cza. Wyciek czyn­ni­ka na insta­la­cji fre­ono­wej. Brak gli­ko­lu w insta­la­cji wody lodo­wej. Nie­szczel­na jed­na z pomp na…

Więcej

Parker ICE039A400

Parker ICE039A400

Napra­wa — ser­wis chil­ler PARKER HIROSS ICE039A4003501P30FF000000 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej Par­ker ICE039A400… słu­rzą­cy do chło­dze­nia maszy­ny CNC. Prze­gląd zero­wy chil­ler PARKER HIROSS ICE039A Agre­gat wody lodo­wej nie­szczel­ny Przy uży­ciu Azo­tu Tech­nicz­ne­go odna­leź­li­śmy wyciek czyn­ni­ka na zawo­rze roz­pręż­nym Chil­ler brud­ny — skra­placz zatka­ny od tłu­ste­go osa­du Po doko­na­niu prze­glą­du zero­we­go chil­le­ra, poin­for­mo­wa­niu zle­ce­nio­daw­cy o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia i okre­śle­niu kosz­tu napra­wy. Klient zle­cił dal­sze czyn­no­ści napraw­cze. Napra­wa chil­ler PARKER

Więcej

RIEDEL PC 321.1MS5.1

RIEDEL PC 321.1MS5.1

Ser­wis chil­ler RIEDEL PC 321.1MS5.1 | SKiC Robert Apta­cy Zosta­li­śmy popro­sze­ni do uszko­dzo­nej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Chil­ler RIEDEL PC 321.1MS5.1. Urzą­dze­nie chło­dzi i sta­bi­li­zu­je ter­micz­nie maszy­nę CNC, a dokład­nie wychła­dza olej i chło­dzi lustra. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za Chil­ler RIEDEL PC 321.1MS5.1. Chil­ler nie pozwa­la się załą­czyć na wsku­tek błę­dów nawza­jem się wyklu­cza­ją­cych LPHP, Obsłu­ga pró­bo­wa­ła ręcz­nie — stycz­ni­kiem star­to­wać sprę­żar­kę wytwor­ni­cy wody lodo­wej /nigdy nie wol­no tego robić/, Chil­ler ma mokry czyn­nik chłodniczy…

Więcej
1 2 3 6