HYFRA SVK540‑1–2‑5

HYFRA SVK540‑1–2‑5

Napra­wa i ser­wis chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej HYFRA. Urzą­dze­nie nie pra­cu­je a obsłu­ga nie ma poję­cia o przy­czy­nie awa­rii, nie umie okre­ślić jakie błę­dy gene­ru­je panel ste­row­ni­czy. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5 Chil­ler stoi w błę­dzie “za niskie ciśnie­nie gazu LP”. Jed­nak w ukła­dzie mamy pra­wie 7,8 bara ciśnie­nia, przy sto­ją­cej maszy­nie. Nie­wła­ści­wie pod­łą­czo­na insta­la­cja ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych gene­ru­je złe…

Więcej

Chiller DAIKIN EUWA30HDZW1

Chiller DAIKIN EUWA30HDZW1

Napra­wa i ser­wis chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1 | SKiC Robert Apta­cy Zosta­li­śmy wezwa­ni do usu­nię­cia awa­rii w agre­ga­cie wody lodo­wej Daikin, a mia­no­wi­cie układ fre­ono­wy roz­sz­czel­nił się na sek­cji 2.  Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1  Od razu obsłu­ga wska­za­ła Nam miej­sce wycie­ku / doszło do prze­tar­cia rury tłocz­nej w obej­mie. Chil­ler tak bar­dzo drży że pęka­ją w nim regu­lar­nie prak­tycz­nie wszyst­kie spa­wy. Z uży­ciem Azo­tu Tech­nicz­ne­go potwier­dzi­li­śmy miej­sce wycie­ku czyn­ni­ka. Jed­nak nie­szczel­ność wyszła na dwóch skraplaczach…

Więcej

Chiller Trane ECGAN400J72D1XDJXXB

Chiller Trane ECGAN400J72D1XDJXXB

Ser­wis Chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB Wraz z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler Ser­wis oraz Chil­ler Tech zosta­li­śmy wezwa­ni do nie­dzia­ła­ją­ce­go agre­ga­tu wody lodo­wej chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB.  Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB Agre­gat wódy lodo­wej stoi w awa­rii LP, pomiar ciśnie­nia rze­czy­wi­ści potwier­dza brak czyn­ni­ka. Chil­ler prak­tycz­nie cały w ole­ju — wycie­ki przy sprę­żar­ce, na insta­la­cji fre­ono­wej oraz na skra­pla­czu. Napra­wa chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB W pierw­szej kolej­no­ści odzy­ska­li­śmy pozo­sta­łość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go — ilość 0,70 kg. Z pomo­cą Azotu…

Więcej

Climaveneta NX/K 0152P

Climaveneta NX/K 0152P

Ser­wis chil­ler Cli­ma­ve­ne­ta NX/K 0152P | SKiC Robert Apta­cy Jak zwy­kle z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej “chil­ler Cli­ma­ve­ne­ta NX/K 0152P”. Urzą­dze­nie stoi w błę­dzie za wyso­kie­go ciśnie­nia w ukła­dzie fre­ono­wym HP. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Cli­ma­ve­ne­ta NX/K 0152P Chil­ler rze­czy­wi­ście ma aktyw­ny alarm HP — po jego wyka­so­wa­niu po chwi­li ponow­nie wra­ca w stan awa­rii. Pomiar ciśnie­nia fre­onu w ukła­dzie wska­zu­je nawet na brak czynnika,…

Więcej

Carrier 30RBS-1200092-PEE

Carrier 30RBS-120‑0092-PEE

Ser­wis chil­ler Car­rier 30RBS-1200092-PEE SKiC Robert Apta­cy Wraz z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Car­rier 30RBS-1200092-PEE. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Car­rier 30RBS-1200092-PEE Agre­gat zgła­sza całą masę błę­dów nawet tych któ­re się na wza­jem wyklu­cza­ją — za wyso­kie ciśnie­nie HP a zara­zem za niskie ciśnie­nie LP. Uszko­dzo­na pły­ta ste­row­ni­cza. Wyciek czyn­ni­ka na insta­la­cji fre­ono­wej. Brak gli­ko­lu w insta­la­cji wody lodo­wej. Nie­szczel­na jed­na z pomp na…

Więcej

Chiller Parker ICE039A400

Chiller Parker ICE039A400…

Napra­wa — ser­wis chil­ler PARKER HIROSS ICE039A4003501P30FF000000 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej Par­ker ICE039A400… słu­rzą­cy do chło­dze­nia maszy­ny CNC. Prze­gląd zero­wy chil­ler PARKER HIROSS ICE039A Agre­gat wody lodo­wej nie­szczel­ny Przy uży­ciu Azo­tu Tech­nicz­ne­go odna­leź­li­śmy wyciek czyn­ni­ka na zawo­rze roz­pręż­nym Chil­ler brud­ny — skra­placz zatka­ny od tłu­ste­go osa­du Po doko­na­niu prze­glą­du zero­we­go chil­le­ra, poin­for­mo­wa­niu zle­ce­nio­daw­cy o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia i okre­śle­niu kosz­tu napra­wy. Klient zle­cił dal­sze czyn­no­ści napraw­cze. Napra­wa chil­ler PARKER

Więcej

Chiller RIEDEL PC 321.1MS5.1

Chiller RIEDEL PC 321.1MS5.1

Ser­wis chil­ler RIEDEL PC 321.1MS5.1 | SKiC Robert Apta­cy Zosta­li­śmy popro­sze­ni do uszko­dzo­nej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Chil­ler RIEDEL PC 321.1MS5.1. Urzą­dze­nie chło­dzi i sta­bi­li­zu­je ter­micz­nie maszy­nę CNC, a dokład­nie wychła­dza olej i chło­dzi lustra. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za Chil­ler RIEDEL PC 321.1MS5.1. Chil­ler nie pozwa­la się załą­czyć na wsku­tek błę­dów nawza­jem się wyklu­cza­ją­cych LPHP, Obsłu­ga pró­bo­wa­ła ręcz­nie — stycz­ni­kiem star­to­wać sprę­żar­kę wytwor­ni­cy wody lodo­wej /nigdy nie wol­no tego robić/, Chil­ler ma mokry czyn­nik chłodniczy…

Więcej

Serwis chiller RIEDEL PC 200.02-NE

Serwis chiller RIEDEL PC 200.02-NE

Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej — chil­ler RIEDEL Został dostar­czo­ny do Nasze­go ser­wi­su agre­gat wody lodo­wej — chil­ler RIEDEL PC 200.02-NE. Urzą­dze­nie nie­kom­plet­ne po zala­niu wodą na wsku­tek roz­sa­dze­nia wymien­ni­ka cie­pła. Wynik prze­glą­du zero­we­go chil­ler RIEDEL PC 200.02-NE Uster­ki i bra­ki w wytwor­ni­cy wody lodo­wej Brak zbior­ni­ka bufo­ro­we­go w struk­tu­rze urzą­dze­nia, brak pom­py obie­go­wej i sys­te­my by-pas, sprę­żar­ki chłod­ni­cze zala­ne wodą, układ wyrów­na­nia ole­ju w sprę­żar­kach opar­ty na prze­wo­dzie gumo­wym ela­stycz­nym o zama­łej śred­ni­cy, wymiennik…

Więcej

Serwis pogwarancyjny Hyfra

Serwis pogwarancyjny Hyfra

SKiC Robert Apta­cy auto­ry­zo­wa­ny ser­wis chłod­nic­twa już od 2004 roku napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we agre­ga­ty skra­pla­ją­ce, chil­le­ry wszyst­kich pro­du­cen­tów. Ofe­ru­je­my ser­wis pogwa­ran­cyj­ny Hyfra POLSKA, Tra­ne, Car­rier, York, Cli­ma­ven­tea, MTA, Tech­no­trans, itd… Urzą­dze­nia Hyfry to Naszym zda­niem jed­ne z naj­lep­szych chłod­nic cie­czy pro­ce­so­wych spo­ty­ka­my je bar­dzo czę­sto przy maszy­nach CNC, chil­le­ry hyfry wychła­dza­ją cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne, sta­bi­li­zu­ją ter­micz­nie prze­róż­ne pro­ce­sy che­micz­ne. Ich kon­struk­cja zapew­nia swo­bod­ny dostęp dla ser­wi­su, zosta­ły wypo­sa­żo­ne w bar­dzo dobre pod­ze­spo­ły łatwo dostępne…

Więcej

HYFRA SIGMA 16‑S

HYFRA SIGMA 16‑S

Ser­wis HYFRA SIGMA 16‑S chło­dze­nie lase­ra BLM LT-FREE | SKiC Robert Apta­cy SKiC Robert Apta­cy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis chil­ler HYFRA Sig­ma 16‑s. Agre­gat wody lodo­wej ma za zada­nie wychło­dzić laser BLM Gro­up LT-FREE.  Prze­gląd zero­wy wytwor­ni­cy wody lodo­wej HYFRA SIGMA 16‑S Prze­sym­pa­tycz­ny i bar­dzo pomoc­ny pra­cow­nik tech­nicz­ny zle­ce­nio­daw­cy dokład­nie wytłu­ma­czył Nam co się dzia­ło z urzą­dze­niem. We wła­snym zakre­sie przed Naszym przy­by­ciem sam otwo­rzył urzą­dze­nie i odna­lazł miejsce…

Więcej
1 2 3 6