Serwis lodowiska cała Polska

Serwis lodowiska cała Polska

Ser­wis Lodo­wisk z SKiC Robert Apta­cy — Zapew­nia­my Naj­wyż­szą Jakość i Nie­za­wod­ność Witaj na stro­nie SKiC Robert Apta­cy, gdzie nasz Ser­wis Lodo­wi­ska sta­no­wi klucz do suk­ce­su każ­de­go lodo­wi­ska. Jako lide­rzy w bran­ży, rozu­mie­my, jak istot­na jest nie­za­wod­ność i bez­pie­czeń­stwo lodo­wi­ska zarów­no dla ama­to­rów, jak i pro­fe­sjo­na­li­stów łyż­wiar­stwa. Nasz ser­wis zapew­nia nie tyl­ko utrzy­ma­nie lodo­wi­ska w ide­al­nym sta­nie, ale tak­że gwa­ran­tu­je bez­pie­czeń­stwo i kom­fort użyt­kow­ni­ków. Dla­cze­go Wybrać Ser­wis Lodo­wi­ska od SKiC Robert Apta­cy? Wybie­ra­jąc nasz Serwis…

Więcej

Naprawa i regeneracja chillerów

Naprawa i regeneracja chillerów

Napra­wa i Rege­ne­ra­cja Chil­le­rów — SKiC Robert Apta­cy. Sys­te­my chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą są coraz popu­lar­niej­sze, cie­sząc się wyso­ką efek­tyw­no­ścią i niski­mi kosz­ta­mi utrzy­ma­nia. W SKiC Robert Apta­cy, spe­cja­li­zu­je­my się w napra­wie i rege­ne­ra­cji chil­le­rów, umoż­li­wia­jąc utrzy­ma­nie sta­łej tem­pe­ra­tu­ry w zakre­sie od ‑12°C do +45°C, co otwie­ra przed nami nowe moż­li­wo­ści. Chło­dze­nie Gli­ko­lem — Chil­le­ry „Woda lodo­wa” jako medium chło­dzą­ce, może przyj­mo­wać róż­ne for­my, w tym zwy­kłą wodę lub roz­twór gli­ko­lu, w zależ­no­ści od…

Więcej

Naprawa i serwis chillerów

Naprawa i serwis chillerów

Pro­fe­sjo­nal­na napra­wa i ser­wis chil­le­rów W dobie współ­cze­snej tech­no­lo­gii, gdzie nie­za­wod­ność sys­te­mów chło­dze­nia jest nie tyl­ko ocze­ki­wa­na, ale wręcz wyma­ga­na, kwe­stia utrzy­ma­nia ich w peł­ni spraw­no­ści sta­je się prio­ry­te­tem dla wie­lu przed­się­biorstw. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy rozu­mie te potrze­by, ofe­ru­jąc kom­plek­so­wą napra­wę i ser­wis chil­le­rów na naj­wyż­szym pozio­mie. Nasza dzia­łal­ność sku­pia się na zapew­nie­niu cią­gło­ści pra­cy urzą­dzeń chłod­ni­czych, któ­re są klu­czo­we dla pro­ce­sów prze­my­sło­wych, medycz­nych, a tak­że dla sys­te­mów kli­ma­ty­za­cji. Dla­cze­go war­to wybrać nasz serwis…

Więcej

Serwis chillerów: profesjonalizm i jakość w działaniu!

Serwis chillerów: profesjonalizm i jakość w działaniu!

Ser­wis Chil­le­rów przez SKiC Robert Apta­cy: Pro­fe­sjo­na­lizm i Pre­cy­zja w Dzia­ła­niu W świe­cie chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji, nie­za­wod­ność i jakość ser­wi­su to klu­cze do suk­ce­su. Wła­śnie te cechy wyróż­nia­ją ser­wis chil­le­rów pro­wa­dzo­ny przez SKiC Robert Apta­cy, któ­ry stał się pio­nie­rem w tej spe­cja­li­stycz­nej bran­ży. 1. Dla­cze­go dobrze jest wybrać ser­wis chil­le­rów SKiC Robert Apta­cy? Jakość, pre­cy­zja i pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście to trzy fila­ry, na któ­rych opie­ra się nasza dzia­łal­ność. Nasz zespół spe­cja­li­stów nie­ustan­nie dąży do dosko­na­ło­ści, dostarczając…

Więcej

Naprawa chłodziarki wody HABOR

Naprawa chłodziarki wody HABOR

Napra­wa chło­dziar­ki wody HABOR | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Ostat­nio do nasze­go ser­wi­su tra­fi­ła chło­dziar­ka wody mar­ki HABOR. Pro­szę zwró­cić uwa­gę, że mówi­my tutaj o chło­dziar­ce wody, a nie chil­le­rze ole­jo­wym. Urzą­dze­nie jest w sta­nie pra­cy, ale nie speł­nia swo­jej głów­nej funk­cji — nie chło­dzi. Nie poja­wia­ją się żad­ne komu­ni­ka­ty błę­dów, po pro­stu nie dzia­ła popraw­nie. Od razu przy­stą­pi­li­śmy do rze­tel­nej dia­gno­sty­ki urzą­dze­nia HABOR.   Prze­gląd zero­wy — chło­dziar­ka wody HABOR: Sprę­żar­ka chłod­ni­cza jest zużyta…

Więcej

Chiller HAYE HYA-40ADZ

Chiller HAYE HYA-40ADZ

Napra­wa i ser­wis Chil­ler HAYE HYA-40ADZ | SKiC Robert Apta­cy Jak zwy­kle wraz z fir­mą cór­ką Chil­ler­ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o usłu­gę napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Chil­ler HAYE HYA-40ADZ Zgło­sze­nie doty­czą­ce Chil­ler HAYE HYA-40ADZ Uprzej­mie pro­si­my o napra­wę chil­le­ra oraz wymia­nę czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 na zamien­nik. Pro­si­my rów­nież o wyko­na­nie wszel­kich innych czyn­no­ści celem przy­wró­ce­nia chil­le­ra do poprzed­niej spraw­no­ści. Chil­ler w chwi­li obec­nej strasz­nie się grze­je, czę­sto docho­dzi do zatrzy­ma­nia na wsku­tek za…

Więcej

Utylizacja czynników chłodniczych

Utylizacja czynników chłodniczych

Uty­li­za­cja czyn­ni­ków chłod­ni­czych | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Uty­li­za­cja czyn­ni­ków chłod­ni­czych, o wyso­kim współ­czyn­ni­ku GWP, któ­ry wyno­si mniej niż 1.700 prze­kła­da się na zuży­cie, spo­sób funk­cjo­no­wa­nia, a ponad­to na kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. Peł­ni­my usłu­gi zgod­ne z wytycz­ny­mi UE oraz naj­now­szy­mi zarzą­dze­nia­mi, nie­zmien­nie zacho­wu­jąc przy tym sumien­ność, zaufa­nie i uczci­wość. Wyko­rzy­sty­wa­nie eko­lo­gicz­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych o niskim współ­czyn­ni­ku oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko, przy­czy­nia się rów­nież do zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa w okre­sie żywot­no­ści. Naszym Klien­tom zapew­nia­my odpo­wied­ni bilans CO2

Więcej

Serwis chiller Hitema

Serwis chiller Hitema

Auto­ry­zo­wa­ny ser­wis chil­ler Hite­ma | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Doradz­two i opty­ma­li­za­cja. Zawo­do­wo wspie­ra­my Naszych Klien­tów 24/7, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie utrzy­mać bez­pie­czeń­stwo, jak i nie­zmien­ną sku­tecz­ność, nawet w bar­dzo wyma­ga­ją­cych warun­kach. Świad­czy­my pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi dia­gno­stycz­ne, któ­rych zada­niem jest utrzy­ma­nie nie­za­wod­no­ści sys­te­mów oraz maszyn, któ­ra w kon­se­kwen­cji prze­kła­da się na znie­wa­la­ją­ce wyni­ki i żywot­ność na potrze­bę Użyt­kow­ni­ka. Pro­fi­lak­ty­ka wyko­ny­wa­nych dzia­łań kon­ser­wa­cyj­nych bez­po­śred­nio wpły­wa na budżet oraz wszel­kie kosz­ty zwią­za­ne z eks­plo­ata­cją układów…

Więcej

Serwis chiller Carrier 30RB0262

Serwis chiller Carrier 30RB0262

Ser­wis i napra­wa chil­ler Car­rier 30RB0262 | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Usłu­gi dia­gno­stycz­ne mają­ce wpływ na Two­je dzia­ła­nie, a tak­że spraw­ność ener­ge­tycz­ną ukła­du chło­dze­nia. Testy spraw­no­ścio­we wywie­ra­ją­ce wpływ na funk­cjo­no­wa­nie urządzeń/sprzętu z zakre­su utrzy­ma­nia opty­mal­nych warun­ków. Wyso­ka spraw­ność EER lub COP prze­kła­da­ją­ca się na zuży­cie ener­ge­tycz­ne w okre­sie eks­plo­ata­cji. Wspar­cie mają­ce na celu osza­ła­mia­ją­cą efek­tyw­ność, a tak­że zmniej­szo­ne oddzia­ły­wa­nie na Śro­do­wi­sko. Bilans CO2 poprzez, któ­ry może­my zde­fi­nio­wać sto­pień bez­pie­czeń­stwa ukła­du, bądź nawet szacowane…

Więcej

Serwis Industrial chiller CW6000

Serwis Industrial chiller CW6000

Ser­wis i napra­wa Indu­strial chil­ler CW6000 | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Dia­gno­sty­ka ukła­dów chło­dze­nia z wyso­ką dokład­no­ścią pomia­ro­wą otwie­ra przed Nami nowe moż­li­wo­ści. Rze­tel­na oce­na zuży­cia wpły­wa­ją­ca na ren­tow­ność przed­się­bior­stwa, jego dzia­ła­nie, a co naj­waż­niej­sze kosz­ty ope­ra­cyj­ne.  Ostat­nio został dostar­czo­ny do Nasze­go ser­wi­su chil­ler Indu­strial chil­ler CW6000 któ­re­go zada­niem jest chło­dze­nie maszy­ny CNC. Chil­le­ry fir­my Indu­strial to dość małe chil­le­ry ale dzię­ki przy­stęp­nej cenie bar­dzo czę­sto je widzi­my w fir­mach.   Prze­gląd zerowy…

Więcej
1 2 3 7