Serwis Chiller GREEN BOX

Serwis Chiller GREEN BOX

5 / 5 ( 1 vote ) Ser­wis chil­ler GREEN BOX TWIN51 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis  zosta­li­śmy wezwa­ni do uru­cho­mie­nia chil­le­ra GREEN BOX TWIN51. Wytwor­ni­ca wody lodo­wej zosta­ła kupio­na z ryn­ku wtór­ne­go, oczy­wi­ście sprze­da­ją­cy jak zwy­kle zapew­niał nabyw­cę że urzą­dze­nie jest w peł­ni spraw­ne, goto­we do natych­mia­sto­wej pra­cy wystar­czy tyl­ko odpo­wied­nio włą­czyć je w układ wody lodo­wej i uru­cho­mić. A tu zong — urzą­dze­nie nie pra­cu­je, sprze­daw­ca prze­stał odbie­rać tele­fo­ny 🙂 Prze­gląd zero­wy chiller…

Więcej

Serwis chiller KKT

Serwis chiller KKT

5 / 5 ( 1 vote ) Ser­wis chil­ler KKT cBoxX50 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis pod­ję­li­śmy się napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su agre­ga­tu wody lodo­wej KKT wyko­rzy­sty­wa­ne­go do chło­dze­nia lase­ra. Urzą­dze­nie ma wychło­dzić i wysta­bi­li­zo­wać ter­micz­nie medium tem­pe­ra­tu­ra 24 oC.  Ciśnie­nie bli­skie 6 bar przy prze­pły­wie 20 m³/h.  Prze­gląd zero­wy chil­ler KKT cBoxX50 Agre­gat wody lodo­wej ma uszko­dzo­ny com­pre­sor. Na wsku­tek prak­tycz­nie cią­głej pra­cy na gorą­cej hali, z nie­wiel­kim bufo­rem, za małym skra­pla­czem sprężarka…

Więcej

AQUACIAT2 CIAT LCD540V

AQUACIAT2 CIAT LCD540V

5 / 5 ( 2 votes ) Został do Nas dostar­czo­ny chil­ler CIAT LCD540V, urzą­dze­nie zosta­ło naby­te na zacho­dzie.  Wła­ści­ciel przed insta­la­cją urzą­dze­nia na dachu posta­no­wił je oddać w nasze ręce celem peł­ne­go ser­wi­su chil­ler ciat  i przy­go­to­wa­nia go pra­cy. Agre­ga­ty wody lodo­wej to Naszym zda­niem jed­ne z lep­szych urzą­dzeń do chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej wody. Pro­du­cent nie oszczę­dzał na pod­ze­spo­łach, rury dość gru­be i solid­nie osa­dzo­ne. Co do pro­du­cen­ta tyl­ko chwa­lić nato­miast kolej­ny raz Niemiec…

Więcej

Serwis chiller Airwell CW 35 CO

Serwis chiller Airwell CW 35 CO

5 / 5 ( 1 vote ) Ser­wis chil­ler Air­wel CW 35 CO SKiC Robert Apta­cy Na zle­ce­nie fir­my Chil­ler­Tech wyko­na­li­śmy pełen ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej Air­wel chło­dzo­ne­go wodą o mocy chłod­ni­czej oko­ło 130 — 140 kW. Chil­ler­Tech odku­pił urzą­dze­nie od fir­my któ­ra mia­ła go wpię­te­go do insta­la­cji chło­dze­nia maszyn prze­my­sło­wych, medium chłod­ni­cze po oby­dwu stro­nach Gli­kol więc wymien­ni­ki pły­to­we czy­ste. Prze­gląd chil­ler Air­wel Pierw­szą pod­sta­wo­wą czyn­no­ścią któ­rą doko­nu­je­my w zakre­sie prze­glą­du bądź ser­wi­su agregatów…

Więcej

Serwis chiller OPK ICE230

Serwis chiller OPK ICE230

3 / 5 ( 2 votes ) Ser­wis chil­ler OPK ICE 230 — SKiC Robert Apta­cy Tak jak już Pań­stwo zauwa­ży­li Nasz Ser­wis napra­wia i moder­ni­zu­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta. Jesz­cze nie publi­ko­wa­li­śmy arty­ku­łu z chil­le­rem OPK mimo że napra­wi­li­śmy już nie pierw­szy ten chil­ler.  Agre­ga­ty wody lodo­wej OPK Chil­ler pro­duk­cji NIEMCY został wyko­na­ny sta­ran­nie, nie oszczę­dza­no na mate­ria­le jed­nak Naszym zda­niem ma kil­ka nie­do­cią­gnięć a mia­no­wi­cie: ma zwy­kły czuj­nik pły­wa­ko­wy do kon­tro­li ilości…

Więcej

Serwis CHILLER HYFRA

Serwis CHILLER HYFRA

4.9 / 5 ( 24 votes ) Napra­wa oraz ser­wis CHILLER HYFRA SKiC Robert Apta­cy Fir­ma SKIC Robert Apta­cy wspie­ra­na przez Chil­ler­Ser­wis po raz kolej­ny zosta­ła popro­szo­na o usu­nię­cie awa­rii oraz kom­plek­so­wy ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej mar­ki Hyfra. Powód wezwa­nia — opis klien­ta Inter­fejs ste­row­ni­ka wyświe­tla alarm pod­czas pró­by wci­śnię­cia stycz­ni­ków. Nato­miast pom­pa i agre­gat dzia­ła­ją popraw­nie. Eks­per­ty­za uste­rek urzą­dze­nia prze­pro­wa­dzo­na przez SKIC Robert Apta­cy W agre­ga­cie zasto­so­wa­no wymien­nik pły­to­wy, któ­ry nie­ste­ty jest bar­dzo czu­ły na…

Więcej

Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe

5 / 5 ( 239 votes ) Chłod­nic­two prze­my­sło­we — SKiC Robert Apta­cy Chło­dzi­my dowol­ne medium z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych – fre­ony, gli­kol, solan­ka itd… Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje do sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej dowol­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, che­micz­nych i prze­my­sło­wych. Chło­dzi­my maszy­ny i urzą­dze­nia, jed­nym sło­wem chło­dzi­my wszyst­ko na ska­lę makro. Chłod­nic­two prze­my­sło­we – insta­la­cje i urzą­dze­nia. Nasz ser­wis od kil­ku lat budu­je i uru­cha­mia sys­te­my do obni­że­nia i sta­bi­li­za­cji tem­pe­ra­tu­ry w prze­róż­nych dziedzinach…

Więcej

Serwis HYFRA SVK 720

Serwis HYFRA SVK 720

4.9 / 5 ( 138 votes ) Ser­wis i napra­wa chil­ler HYFRA SVK 720/1 SKiC Robert Apta­cy Jed­na z firm zaj­mu­ją­ca się pro­fe­sjo­nal­nie budo­wą maszyn popro­si­ła Nas o napra­wę i uru­cho­mie­nie chil­le­ra Hyfra SVK 720/1 koniecz­ne­go do chło­dze­nia Lase­ra do cię­cia sta­li. Rze­ko­mo Chil­ler sta­nął na wsku­tek bra­ku gazu. Poprzed­nie dwa ser­wi­sy wezwa­ne do urzą­dze­nia, odzy­ska­ły czyn­nik, prze­wa­ży­ły wsad i uzu­peł­ni­ły agre­gat wody lodo­wej nowym gazem R 410A zgod­nie z dekla­ro­wa­ną ilość na tablicz­ce zna­mio­no­wej. W…

Więcej

Chiller Carrier 30RB0602

Chiller Carrier 30RB0602

4.8 / 5 ( 83 votes ) Chil­le­ry Sprze­da­ne Ser­wis chil­ler Car­rier M2013016421 30RB0602 SKiC Robert Apta­cy Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech kupi­li­śmy do sprze­da­ży uży­wa­ny agre­ga­ty wody lodo­wej Car­rier M2013016421 30RB0602. Przed samy demon­ta­żem urzą­dze­nia zosta­ły uru­cho­mio­ne i grun­tow­nie spraw­dzo­ne. Prze­gląd wytwor­ni­cy wody lodo­wej Car­rier M2013016421 30RB0602 Urzą­dze­nia chło­dzi­ły jeden z biu­row­ców, do koń­ca pra­co­wa­ły. W histo­rii alar­mów nie widzi­my żad­nych nie­po­ko­ją­cych wpi­sów. W insta­la­cji wody lodo­wej był gli­kol dzię­ki cze­mu wymien­ni­ki płasz­co­wo — ruro­we są…

Więcej

Serwis chiller PIOVAN

Serwis chiller PIOVAN

4.9 / 5 ( 103 votes ) Ser­wis chil­ler PIOVAN CH480 — SKiC Robert Apta­cy Wraz z naszym ser­wi­sem napraw­czym, a mia­no­wi­cie Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis wytwor­ni­cy wody lodo­wej Pio­van typ CH480. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Pio­van CH480 Urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w bar­dzo trud­nych warun­kach — na hali o dużym zapy­le­niu i bez odpo­wied­niej wen­ty­la­cji. Lame­le skra­pla­cza bar­dzo brud­ne a jeden z wen­ty­la­to­rów już nie­ste­ty zata­ry.  Zle­ce­nio­daw­ca w insta­la­cji wody…

Więcej
1 2 3 5