polityka prywatnosci

Pry­wat­ność użyt­kow­ni­ków nasze­go ser­wi­su jest dla nas bar­dzo waż­na. Poni­żej znaj­du­je się infor­ma­cja o danych oso­bi­stych pobie­ra­nych w momen­cie odwie­dzin budujesz.info. Nigdy nie sprze­da­je­my ani nie prze­ka­zu­je­my tych infor­ma­cji innym podmiotom.
Pli­ki z logami
Tak jak więk­szość innych witryn inter­ne­to­wych zbie­ra­my i wyko­rzy­stu­je­my dane zawar­te w pli­kach logów. Infor­ma­cje z pli­ków logów zawie­ra­ją Twój numer IP, nazwę sie­cio­wa kom­pu­te­ra (host), Two­je­go dostaw­ce Inter­ne­tu (na przy­kład TP SA, czy Dia­log), prze­glą­dar­kę, z któ­rej korzy­stasz (na przy­kład Inter­net Explo­rer lub Mozil­la Fire­fox), czas jaki spę­dzasz na stro­nie oraz któ­re stro­ny otwie­rasz, korzy­sta­jąc z nasze­go serwisu.
Pli­ki cookie i sygna­li­za­to­ry WWW
Uży­wa­my pli­ków cookie (cia­ste­czek) do prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji takich, jak Two­je oso­bi­ste usta­wie­nia kie­dy odwie­dzasz nasz ser­wis. Może to obej­mo­wać moż­li­wość zalo­go­wa­nia do nie­któ­rych funk­cji ser­wi­su, jak forum, czat, czy pola formularzy.
Ponad­to wyświe­tla­my pocho­dzą­ce z zewnętrz­nych ser­wi­sów rekla­my, aby utrzy­mać nasza stro­nę. Nie­któ­rzy z tych rekla­mo­daw­ców mogą uży­wać takich tech­no­lo­gii jak pli­ki cookie, czy sygna­li­za­to­ry WWW, co w momen­cie wyświe­tla­nia ich reklam na naszej stro­nie spo­wo­du­je prze­sła­nie rekla­mo­daw­com infor­ma­cji zawie­ra­ją­cych Twój adres IP, dostaw­ce Inter­ne­tu, typ prze­glą­dar­ki, z któ­rej korzy­stasz i w nie­któ­rych przy­pad­kach infor­ma­cje o zain­sta­lo­wa­niu dodat­ku Flash. Na ogół jest to uży­wa­ne do wyświe­tla­nia użyt­kow­ni­kom reklam z ich oko­li­cy (na przy­kład rekla­my skle­pów w War­sza­wie ser­wo­wa­ne użyt­kow­ni­ko­wi ze sto­li­cy) lub dobie­ra­nia reklam na pod­sta­wie stron, któ­re odwie­dzi­li wcze­śniej (poka­zy­wa­nie reklam firm spo­żyw­czych użyt­kow­ni­ko­wi, któ­ry czę­sto odwie­dza stro­ny kucharskie).
Nasz stro­na uży­wa pli­ków cookies do gro­ma­dze­nia danych sta­ty­stycz­nych, dosto­so­wa­nia tre­ści ser­wi­su do zain­te­re­so­wań użyt­kow­ni­ka, emi­sji reklam oraz pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia nie­któ­rych ele­men­tów ser­wi­su. Pli­ki te mogą być umiesz­cza­ne na Pań­stwa urzą­dze­niach rów­nież przez współ­pra­cu­ją­ce z nami fir­my zewnętrz­ne, w tym Ago­ra S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul Czer­ska 8/10, 00–732 War­sza­wa oraz Cor­me­dia Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul Sobie­szyń­ska 4, 00–764 War­sza­wa. Pli­ki cookies pozwa­la­ją stwier­dzić, któ­re infor­ma­cje na naszej stro­nie są dla Pań­stwa cie­ka­we, a tak­że któ­re kam­pa­nie rekla­mo­we są efek­tyw­ne. Dzię­ki nim wie­my, jaka gru­pa użyt­kow­ni­ków odwie­dza naszą stro­nę lub jest odbior­cą danej kam­pa­nii. Mogą Pań­stwo kon­tro­lo­wać cookies poprzez usta­wie­nie swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Jed­nak wszel­kie zmia­ny w tych usta­wie­niach mogą wpły­nąć na funk­cjo­no­wa­nie nasze­go serwisu.

W celu wyświe­tla­nia reklam w trak­cie Two­jej wizy­ty w naszej witry­nie korzy­sta­my z usług zewnętrz­nych firm rekla­mo­wych. Fir­my te mogą wyko­rzy­sty­wać infor­ma­cje (z wyłą­cze­niem imie­nia i nazwi­ska, adre­su, adre­su e‑mail i nume­ru tele­fo­nu) zwią­za­ne z Two­imi wizy­ta­mi w tej oraz innych witry­nach do wyświe­tla­nia reklam towa­rów i usług, któ­re mogą Cię zain­te­re­so­wać. Klik­nij tutaj, aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji na ten temat oraz dowie­dzieć się, w jaki spo­sób możesz unik­nąć wyko­rzy­sta­nia infor­ma­cji przez te firmy.

Możesz zdez­ak­ty­wo­wać lub cał­ko­wi­cie wyłą­czyć pli­ki cookies na naszych stro­nach lub stro­nach naszych rekla­mo­daw­ców w opcjach swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej lub wybie­ra­jąc odpo­wied­nia opcje w pro­gra­mach typu fire­wall (np. Nor­ton Inter­net Secu­ri­ty). Wyłą­cze­nie pli­ków cookie może jed­nak spo­wo­do­wać nie­moż­li­wość peł­ne­go wyko­rzy­sta­nia opcji nasze­go ser­wi­su. Nie będzie moż­na mie­dzy inny­mi zalo­go­wać się do for oraz two­rze­nia i logo­wa­nia do wła­snych kont.