Sprzedaż agregatów wody lodowej

4.9/5 — (47 votes) 

Sprzedaż agregatów wody lodowej chiller niezbędne do chłodzenia maszyn, urządzeń i klimatyzacji.

Ofe­ro­wa­ne przez naszą fir­mę chil­le­ry to nie tyl­ko wyso­kiej jako­ści pro­dukt to tak­że i przede wszyst­kim przy­stęp­ne ceny, spraw­ne i szyb­kie nego­cjo­wa­nie umów uwień­czo­ne dostar­cze­niem, mon­ta­żem i uru­cho­mie­niem zaku­pio­ne­go pro­duk­tu w sie­dzi­by Pań­stwa firmy.

Ofe­ru­je­my moż­li­wość wynaj­mu dłu­go­ter­mi­no­we­go z peł­nym ser­wi­sem naszych agre­ga­tów wody lodo­wej wli­czo­nym już w cenę wynajmu.
Ofe­ru­je­my naszym klien­tom w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę ser­wi­so­wą. Jed­nym z naszych wyznacz­ni­ków jest rze­tel­ność w prze­pro­wa­dza­nych remon­tach. Ozna­cza to, że urzą­dze­nia uży­wa­ne prze­ka­zy­wa­ne są przed sprze­da­żą do ser­wi­su, gdzie pod­da­wa­ne są odno­wie oraz remon­to­wi i nie­zbęd­nym prze­glą­dom. Z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią udzie­la­my do 24 mie­się­cy gwa­ran­cji na wyre­mon­to­wa­ny sprzęt. Zapew­nia­my rów­nież peł­ny ser­wis gwa­ran­cyj­ny i pogwarancyjny.

Sprzedaż agregatów wody lodowej, dostawa i montaż chiller na terenie całej POLSKI

Ceny wysta­wia­nych maszyn i urzą­dzeń są cena­mi net­to Loco War­sza­wa, ul. Rzecz­na 6
Ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę pro­duk­tu, a w szcze­gól­no­ści gaba­ry­ty, czas dosta­wy oraz kosz­ty dosta­wy usta­la­ny jest indy­wi­du­al­nie. Pro­ce­du­ra dosta­wy towa­ru jest moż­li­wa po zaksię­go­wa­niu wpła­ty na naszym koncie.

sprzedaż agregatów wody lodowejNaj­po­pu­lar­niej­sze warun­ki handlowe :

Ter­min reali­za­cji dosta­wy: do uzgod­nie­nia (oko­ło 3–7 dni od zamówienia).

Warun­ki płat­no­ści: zada­tek w wyso­ko­ści 30 % war­to­ści brut­to w dniu zło­że­nia zamó­wie­nia, pozo­sta­łe kwo­ta przed dosta­wą urzą­dze­nia (lub leasing). 

Trans­port zaku­pio­ne­go chil­le­ra do klien­ta: 1500 PLN netto

W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań bar­dzo pro­szę o kon­takt 

501 179 381 lub info@skic.com.pl

Chil­ler cena, chil­le­ry prze­my­sło­we, chil­le­ry prze­my­sło­we, agre­gat wody lodo­wej cen­nik, wytwor­ni­ca wody lodo­wej, agre­gat wody lodo­wej uży­wa­ny, agre­gat wody lodo­wej alle­gro, sprze­daż agre­ga­tów wody lodowej