NAPRAWA POMP HYDRAULICZNYCH

Zostaw Opi­nię!

NAPRAWA I REGENERACJA POMP HYDRAULICZNYCHSKIC ROBERT APTACY

Dzię­ki wdro­że­niu zaawan­so­wa­nych  ukła­dów hydrau­licz­nych, prze­mysł świa­to­wy zro­bił ogrom­ny postęp. To wła­śnie te roz­wią­za­nia przy­czy­ni­ły się do uspraw­nie­nia wie­lu pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Wspo­mnia­na tech­no­lo­gia czę­sto wyko­rzy­sty­wa­na jest w życiu codzien­nym, choć­by w pojaz­dach samo­cho­do­wych. Aże­by zro­zu­mieć koniecz­ność regu­lar­ne­go ser­wi­su pomp hydrau­licz­nych oraz poznać naj­częst­sze przy­czy­ny awa­rii, nale­ży zro­zu­mieć ich budo­wę oraz zasa­dę działania.

Dzia­ła­nie ukła­du hydrau­licz­ne­go w głów­nej mie­rze pole­ga na prze­pły­wie okre­ślo­ne­go medium pod odpo­wied­nim ciśnie­niem, któ­re­go źró­dłem jest wła­śnie pom­pa hydrau­licz­na. Jej zada­niem jest zamia­na ener­gii mecha­nicz­nej w ener­gię hydrau­licz­ną tak aby umoż­li­wić obsłu­gę róż­nych ele­men­tów urzą­dze­nia. Wspo­mnia­ny mecha­nizm z regu­ły jest wyko­rzy­sty­wa­ny w pre­cy­zyj­nym ste­ro­wa­niu duży­mi siła­mi. Sys­te­my hydrau­licz­ne znaj­du­ją swo­je zasto­so­wa­nie przede wszyst­kim w:

 • prze­my­śle cięż­kim – pro­duk­cja sta­li, pro­ce­sy wydo­byw­cze, prze­twór­stwo two­rzyw sztucz­nych, linie pro­duk­cyj­ne, kru­szar­ki, cią­gni­ki, sprzęt wiertniczy,
 • prze­my­śle obra­bia­rek, tokarek,
 • prze­my­śle papierniczym,
 • bran­ży kolejowej,
 • maszy­nach budow­la­nych, sprzę­cie lot­ni­czym, morskim,
 • pojaz­dach użytkowych,
 • sys­te­mach pod­no­śni­ków, ste­ro­wa­nia, itd.

Ser­cem sys­te­mów pneu­ma­tycz­nych są pom­py hydrau­licz­ne, wyróż­nia­my trzy rodza­je, a mianowicie:

 • pom­py zęba­te – bar­dzo popu­lar­ne ze wzglę­du na dłu­gą żywot­ność oraz niskie kosz­ty ser­wi­su. Są sto­so­wa­ne w sil­ni­kach, obra­biar­kach, itp. Naj­więk­szym ich minu­sem jest wyciek przez szcze­li­nę pomię­dzy zęba­mi a obudową,
 • pom­py łopat­ko­we – dzię­ki cha­rak­te­ry­stycz­nej kon­struk­cji ich spraw­ność się­ga aż 95%. Nie­ste­ty nie nada­ją się do wyso­kich ciśnień,
 • pom­py tło­ko­we – z uwa­gi na pro­ste roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne, mogą być sto­so­wa­ne w wyso­kim ciśnie­niu. Posia­da­ją pro­stą budo­wę i nie muszą być tak czę­sto kon­ser­wo­wa­ne jak poprzednie.

Ochrona i konserwacja układów pneumatycznych oraz pomp hydraulicznych polega na:

 • utrzy­ma­niu w czy­sto­ści czyn­ni­ka robo­cze­go (np. oleju),
 • skon­tro­lo­wa­niu fil­trów prze­pły­wu a w razie koniecz­no­ści ich wymia­nie — nie wol­no dopu­ścić do peł­ne­go zablo­ko­wa­nia filtrów.
 • spraw­dze­niu pozio­mu ole­ju w ukła­dzie oraz jego zuży­cia. Wymie­nia­my olej zgod­nie z zale­ce­nia­mi producenta.
 • skon­tro­lo­wa­niu mier­ni­ka róż­ni­cy ciśnień, pod kątem pra­wi­dło­wych wartości,
 • zba­da­niu czy w insta­la­cji nie ma wycie­ków, pęk­nięć lub innych uszkodzeń,
 • spraw­dze­niu pra­wi­dło­wej tem­pe­ra­tu­ry za pomo­cą detektorów,
 • doko­na­niu nasłu­chu pom­py w celu wykry­cia uste­rek. Zba­da­niu tem­pe­ra­tu­ry pra­cu­ją­cej pom­py – wyso­ka może wska­zy­wać uster­kę podzespołów.

Podsumowanie

Tak jak inne urzą­dze­nia mecha­nicz­ne, tak rów­nież sys­te­my hydrau­licz­ne, w któ­rych skład wcho­dzą mię­dzy inny­mi pom­py, wyma­ga­ją regu­lar­ne­go i rze­tel­ne­go ser­wi­su. Z uwa­gi na ich zasto­so­wa­nie, któ­re spro­wa­dza się do mani­pu­lo­wa­nia duży­mi siła­mi, wyko­rzy­sty­wa­ny­mi w wie­lu pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych i pro­duk­cyj­nych powo­du­je, że uszko­dze­nie jakie­goś pod­ze­spo­łu może spa­ra­li­żo­wać całą linię pro­duk­cyj­ną, co prze­kła­da się na ogrom­ne stra­ty finan­so­we. Dla­te­go Fir­ma SKIC Robert Apta­cy ofe­ru­je rów­nież ser­wis oraz napra­wę ukła­dów hydrau­licz­nych. Dzia­ła­my na tere­nie całej Polski.