Serwis TechnoTrans.

Ser­wis Tech­no­Trans, napra­wa i pełen ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej Tech­no­Trans sto­so­wa­nych w poligrafii.

Wszech­obec­ny kurz tra­fia do komo­ry z roz­two­rem wody nie zawsze wyfil­tro­wa­ny i zatrzy­ma­ny przez fil­try,  zaty­ka on mikro­sko­pij­ne otwo­ry w pły­tach wymien­ni­ka pły­to­we­go. Zatka­ny wymien­nik unie­moż­li­wia swo­bod­ny prze­pływ medium wody, czy­li zale­ga­nie wody w jego wnę­trzu. Jasnym jest, że jeśli woda zosta­nie zatrzy­ma­na w wymien­ni­ku jest w dużym stop­niu nara­żo­na na zamar­z­nię­cie. Lód z kolei roz­sa­dza komo­ry wymien­ni­ka po stro­nie wody powo­du­je wycie­ka­nie medium sta­no­wi stra­tę. Ponad­to lód potra­fi na tyle roz­sa­dzić komo­ry wymien­ni­ka że roz­sz­czel­ni insta­la­cje fre­ono­wą. Roz­to­pio­na woda wtar­gnie do insta­la­cji fre­onu. W tym przy­pad­ku cze­ka Nas bar­dzo kosz­tow­na naprawa.

  • W pierw­szej kolej­no­ści tra­ci­my z ukła­du cały gaz /freon/ wraz z nim z ukła­du ucie­ka znacz­na ilość ole­ju nie­zbęd­ne­go do pra­cy sprę­żar­ki. W try­bie natych­mia­sto­wym nale­ży wyłą­czyć urzą­dze­nie i wezwać serwis.
  • Jeśli jed­nak użyt­kow­nik ryzy­ku­je i uru­cho­mi urzą­dze­nie od razu ska­zu­je się na kolej­ne dro­gie uster­ki. Załą­czo­na sprę­żar­ka pod­łą­czo­na bez­po­śred­nio po stro­nie niskie­go ciśnie­nia zassa zale­ga­ją­cą wodę do swe­go wnę­trza. W kon­se­kwen­cji nale­ży wymie­nić sprę­żar­kę, fil­try cza­sem nawet ele­ment rozprężny.

Serwis TechnoTrans

Serwis TechnoTrans

Ser­wis schła­dza­cza wody TechnoTrans: 

Zakres czynności wchodzących w skład pełnego serwisu nawilżaczy maszyn offsetowych stosowanych w poligrafii: 

  • Mycie obu­do­wy, wan­ny na medium, insta­la­cji wod­nej urządzenia.
  • Mycie skra­pla­cza i kon­tro­la wen­ty­la­to­ra skraplacza.
  • Mycie parow­ni­ka i pró­ba ciśnieniowa.
  • Kon­tro­la i kali­bra­cja elek­tro­ni­ki sterującej.
  • Kon­tro­la kwa­so­wo­ści czyn­ni­ka i ole­ju sprężarkowego.
  • Kon­tro­la sta­nu ole­ju sprężarkowego.
  • Kon­tro­la zawil­go­ce­nia czyn­ni­ka chłodniczego.
  • Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka chłodniczego.

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług w zakresie 

Napra­wy i Ser­wi­su nawil­ża­czy maszyn off­se­to­wych Technotrans.

Pamię­taj­my o zapew­nie­niu odpo­wied­nich para­me­trów roz­two­rów nawilżających

Zapraszamy na naszą stronę główną 

napra­wa maszyn poli­gra­ficz­nych, napra­wa tech­no­trans, ser­wis tech­no­trans, tech­no­trans układ nawil­ża­nia, napra­wa nawil­ża­czy poli­gra­fia, maszy­ny poli­gra­ficz­ne, maszy­ny intro­li­ga­tor­skie, maszy­ny dru­kar­skie, urzą­dze­nia intro­li­ga­tor­skie, ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych, napra­wa maszyn poli­gra­ficz­nych, napra­wa tech­no­trans, ser­wis tech­no­trans, tech­no­trans układ nawil­ża­nia, napra­wa nawil­ża­czy poli­gra­fia, maszy­ny poli­gra­ficz­ne, maszy­ny intro­li­ga­tor­skie, maszy­ny dru­kar­skie, urzą­dze­nia intro­li­ga­tor­skie, ser­wis maszyn poligraficznych

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kontaktowego

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awarii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usługę.