Serwis Technotrans

5/5 — (7 votes) 

Serwis Technotrans | SKiC

Pogwa­ran­cyj­ny Ser­wis Tech­no­trans Pol­ska | SKiC Robert Apta­cy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech już od 2004 roku napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wytwor­ni­ce wody lodo­wej sto­so­wa­ne w poligrafii.

Naprawiamy i zapewniamy serwis pogwarancyjny nawilżaczy offsetowych Man Roland, Heidelberg, TechnoTrans, Kodak NexPress, Baldwin, MGE, Quint itd Calypso. Serwis Technotrans Polska

Zakres przeglądu zerowego / ekspertyza nawilżacza offsetowego Technotrans, Baldwin, MGE, Quint, itd…

 1. Kon­tro­la wizu­al­na urzą­dze­nia, po stro­nie wod­nej jak i freonowej.
 2. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy poszcze­gól­nych ele­men­tów nawil­ża­cza: wod­ne pom­py obie­go­we, sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ry skra­pla­cza, dozow­nik alko­ho­lu, zawo­ry wod­ne, itd…
 3. Pomia­ry elek­trycz­ne sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ra i pom­py obiegowej.
 4. Pomiar ciśnie­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go po stro­nie LPHP.
 5. Kon­tro­la zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści czyn­ni­ka chłodniczego.
 6. Spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu prac “Kar­ta Urzą­dze­nia” zawie­ra­ją­ca wszel­kie pomia­ry, infor­ma­cje o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia. Wska­zu­je­my w niej uszko­dze­nia, bra­ki, czyn­no­ści któ­re nale­ży wyko­nać oraz ewen­tu­al­ny koszt napra­wy nawil­ża­cza offsetowego.

Zakres czynności wchodzących w skład pełnego serwisu nawilżaczy maszyn offsetowych stosowanych w poligrafii:

 1. Z uży­ciem odpo­wied­nie­go środ­ka che­micz­ne­go myje­my bar­dzo skru­pu­lat­nie wan­nę ze środ­kiem nawil­ża­ją­cym i parownik.
 2. Tym samym środ­kiem i jed­no­cze­śnie zara­zem myta jest sama insta­la­cja dopro­wa­dza­ją­ca wodę do rynien a tak­że myty jest pojem­nik środkowy.
 3. Mycie skra­pla­cza i śmi­gieł wen­ty­la­to­ra skraplacza.
 4. Kon­tro­la wszel­kich pod­ze­spo­łów kon­tro­l­no — pomia­ro­wych oraz odpo­wiedz sys­te­mu na ich zadziałanie.
 5. Pomiar are­ome­trem zawar­tość alko­ho­lu w wodzie i przy­rów­na­nie wska­zań do dozow­ni­ka alkoholu.
 6. Ogól­ne pra­ce kon­ser­wa­cyj­ne / uzu­peł­nie­nie pod­kład­ki, nakręt­ki, pod­po­ry itp…

Czas potrzeb­ny na pełen ser­wis nawil­ża­cza off­se­to­we­go od 4 do 8 robo­czo godzin

Najczęściej naprawiamy w nawilżaczach offsetowych Technotrans:

 1. Naj­czę­ściej wymie­nia­my parow­ni­ki a przy tym nie­jed­no­krot­nie wymie­nia­my sprężarkę
 2. Napra­wa dozow­ni­ków alko­ho­lu Alko­smart, Alko­print itd…
 3. Napra­wa agre­ga­tu chłod­ni­cze­go w nawilżaczu.
 4. Wymia­na dozow­ni­ka buforu
 5. Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka chłodniczego

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakresie 

Napra­wy i Ser­wi­su nawil­ża­czy maszyn off­se­to­wych Tech­no­trans, Man Roland, Heidel­berg, Kodak NexPress, Bal­dwin, MGE, Quint itd Calypso.

napra­wa maszyn poli­gra­ficz­nych, napra­wa tech­no­trans, ser­wis tech­no­trans, tech­no­trans układ nawil­ża­nia, napra­wa nawil­ża­czy poli­gra­fia, maszy­ny poli­gra­ficz­ne, maszy­ny intro­li­ga­tor­skie, maszy­ny dru­kar­skie, urzą­dze­nia intro­li­ga­tor­skie, ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych, napra­wa maszyn poli­gra­ficz­nych, napra­wa tech­no­trans, ser­wis tech­no­trans, tech­no­trans układ nawil­ża­nia, napra­wa nawil­ża­czy poli­gra­fia, maszy­ny poli­gra­ficz­ne, maszy­ny intro­li­ga­tor­skie, maszy­ny dru­kar­skie, urzą­dze­nia intro­li­ga­tor­skie, ser­wis maszyn poligraficznych