Osuszacze kondensacyjne

Zostaw Opi­nię!

Osuszacze kondensacyjne

Cel uży­cia oraz spo­sób dobo­ru kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powietrza

Fir­ma Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy od wie­lu lat zaj­mu­je się napra­wą oraz kon­ser­wa­cją tego rodza­ju urzą­dzeń. Wycho­dzi­my jed­nak z zało­że­nia, że oprócz przy­wo­że­nia urzą­dzeń w celu usu­wa­nia awa­rii oraz wyko­ny­wa­nia regu­lar­nych prze­glą­dów , nasz Klient powi­nien posze­rzać swo­ją wie­dzę odno­śnie insta­la­cji, któ­re uży­wa. Umoż­li­wi mu to bar­dziej efek­tyw­ną eks­plo­ata­cję oraz mniej­szą awa­ryj­ność ukła­dów kli­ma­ty­za­cji. W dzi­siej­szym arty­ku­le zaj­mie­my się budo­wą oraz zasa­dą dzia­ła­nia kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza. Mamy nadzie­je, że szu­ka­ją­cym infor­ma­cji, poniż­sza lek­tu­ra pomo­że posze­rzyć wie­dzę oraz zasto­so­wać ją w rze­czy­wi­stych sytu­acjach, któ­re moż­na spo­tkać każ­de­go dnia pracy.

Cel osu­sza­nia kondensacyjnego

Naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem dla każ­de­go obsza­ru, któ­ry jest prze­zna­czo­ny do użyt­ko­wa­nia przez ludzi jest, dobrze wszyst­kim zna­ny, kom­fort ciepl­ny. Z defi­ni­cji ozna­cza on stan, w któ­rym czło­wiek czu­je, że jego cia­ło znaj­du­je się w sta­nie zrów­no­wa­żo­ne­go bilan­su ciepl­ne­go, tzn. nie odczu­wa ani uczu­cia cie­pła, ani zim­na. Mimo, że jest poję­cie względ­ne( gdyż każ­dy cia­ło każ­de­go czło­wie­ka posia­da swo­je przy­zwy­cza­je­nia), ist­nie­ją powszech­nie uży­wa­ne para­me­try pro­jek­to­we, któ­re się zakła­da, aby pro­jek­to­wa­na prze­strzeń speł­nia­ła wszel­kie wyma­ga­nia. Czę­sto zapo­mi­na się, że oprócz tem­pe­ra­tu­ry wewnętrz­nej, dru­gim pod­sta­wo­wym para­me­trem, któ­ry skła­da się na kom­fort ciepl­ny użyt­kow­ni­ka, jest wil­got­ność. Może­my ją okre­ślić przez dwa pod­sta­wo­we para­me­try. Pierw­szym spo­so­bem jej wyra­że­nia jest war­tość wil­got­no­ści bezwzględnej.

Dru­ga wiel­kość to wil­got­ność względ­na wyra­żo­na w %. Ozna­cza ona sto­su­nek ciśnie­nia cząst­ko­we­go pary wod­nej zawar­tej w powie­trzu do ciśnie­nia nasy­ce­nia, okre­śla­ją­ce­go mak­sy­mal­ne ciśnie­nie cząst­ko­we pary wod­nej w danej tem­pe­ra­tu­rze. Zazwy­czaj w pomiesz­cze­niach, w któ­rych ludzie prze­by­wa­ją przez dłuż­szy okres cza­su, powin­na ona wyno­sić oko­ło 50%. Gdy wil­got­ność prze­kra­cza zało­żo­ne przez użyt­kow­ni­ka para­me­try nale­ży zasto­so­wać osu­sza­nia. W kli­ma­ty­za­cji wyko­rzy­stu­je się do tego nastę­pu­ją­ce procesy:

 wykra­pla­nie wil­go­ci na zim­nej powierzch­ni chłodnic
 osu­sza­nie poprzez uży­cie sub­stan­cji higro­sko­pij­nych (pochła­nia­ją­cych wilgoć)

Dru­gie­go spo­so­bu uży­wa­ją osu­sza­cze adsorp­cyj­ne, o któ­rych napi­sze­my innym razem.
Z kolei urzą­dze­nia kon­den­sa­cyj­ne opie­ra­ją swo­je dzia­ła­nie na pierw­szym z wymie­nio­nych zja­wisk. Uzy­sku­je­my dzię­ki temu obni­że­nie wil­got­no­ści w danym obsza­rze lub pomieszczeniu.

Kon­den­sa­cyj­ne osu­sza­cze powie­trza sto­su­je się przy usu­wa­niu wil­got­no­ści z nowo­bu­do­wa­nych budyn­ków. Dzię­ki temu może­my zmniej­szyć koszt ogrze­wa­nia loka­li już pod­czas użyt­ko­wa­nia ich przez miesz­kań­ców; zaś dla same­go pro­ce­su budo­wy ozna­cza on skró­ce­nie pro­ce­su dogrze­wa­nia bry­ły budyn­ku oraz przy­śpie­sza prze­bieg prac wykoń­cze­nio­wych ( takich jak: kła­dze­nie tyn­ków, wyle­wa­nie posa­dzek itp.).  Szcze­gól­nie w kapry­śnym pol­skim kli­ma­cie, w któ­rym budo­wy nie­raz są prze­ry­wa­ne na okres zimo­wy, może oka­zać się to przy­sło­wio­wym języcz­kiem u wagi, dzię­ki cze­mu inwe­sty­cja zosta­nie skoń­czo­na w terminie.

Czę­sto spo­ty­ka­ną meto­dą osu­sza­nia jest uży­wa­nie gazo­wych lub elek­trycz­nych ogrze­wa­czy powie­trza. Pamię­taj­my, że sto­so­wa­nie wyłącz­nie nagrzew­nic jest pół­środ­kiem, któ­ry nie daje zamie­rzo­nych efek­tów. Przy pro­ce­sie osu­sza­niu wyłącz­nie przez ogrze­wa­nie bar­dzo regu­lar­nie nale­ży usu­wać ogrza­ne powie­trze ( któ­re pobra­ło wil­goć z oto­cze­nia). Powo­du­je to potrze­bę wie­lo­krot­ne­go zwięk­sze­nia powta­rza­nie cyklu grza­nia i usu­wa­nia ogrza­ne­go wil­got­ne­go powie­trza z pomiesz­cze­nia. Mało kie­dy pamię­ta się o się o tej nie­zbęd­nej cyr­ku­la­cji powie­trza, szcze­gól­nie, że zwięk­sza ona kosz­ty całe­go pro­ce­su, gdyż nagrzew­ni­ca „co rusz” musi ogrze­wać świe­że powie­trze, któ­re po ogrza­niu pobie­rze wodę z otoczenia.

Innym zasto­so­wa­niem osu­sza­czy kon­den­sa­cyj­nych jest pra­ca w pomiesz­cze­niach, gdzie wyma­ga­ne są dosyć restryk­cyj­ne war­to­ści wil­got­no­ści względ­nej, z uwa­gi na pro­duk­ty któ­re prze­by­wa­ją w tym miej­scu. Do takich zali­cza­ją się archi­wa, muzea, maga­zy­ny, labo­ra­to­ria, pomiesz­cze­nia zawie­ra­ją­ce insta­la­cje elek­tro­nicz­ne, sta­cje pomp w pra­cach wod­nych lub suszar­nie drew­na. Pro­ces osu­sza­nia jest tutaj sta­ły, z uwa­gi na wystę­po­wa­nie pew­nej wymia­ny powie­trza przez nie­szczel­no­ści. Świe­że powie­trze wpro­wa­dza wil­goć ze śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go; ponad to w przy­pad­ku susze­nia drew­na wil­goć jest nie­ja­ko „wycią­ga­na” z mate­ria­łu przez urzą­dze­nie. Rów­nież w przy­pad­kach base­nów, hal pro­duk­cyj­nych lub hal spor­to­wych wyso­ka wil­got­ność wpły­wa na kom­fort pra­cow­ni­ków lub użyt­kow­ni­ków. Osob­ną kwe­stią jest osu­sza­nie prze­strze­ni zala­nych w wyni­ku powo­dzi lub pod­to­pień. Jeże­li w przy­szło­ści nie chce­my spo­tkać się ze zja­wi­skiem ple­śni oraz roz­wo­ju drob­no­ustro­jów w zawil­go­co­nych w ten spo­sób miej­scach, nale­ży zwró­cić na ten pro­ces szcze­gól­ną uwa­gę. Dobór kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powietrza

Przy dobo­rze takie­go osu­sza­cza musi­my mieć na uwa­gę kil­ka czyn­ni­ków. Musi­my pamię­tać o wiel­ko­ści pomiesz­cze­nia oraz o natu­ral­nej infil­tra­cji świe­że­go powie­trza przez szcze­li­ny oraz małe otwo­ry znaj­du­ją­ce się w ścia­nach. Nale­ży też poznać para­me­try tem­pe­ra­tu­ry oraz wil­got­no­ści wyma­ga­ne dla dane­go obsza­ru. Zna­jo­mość moż­li­wo­ści maga­zy­no­wa­nia wil­go­ci przez prze­gro­dy budyn­ków z pew­no­ścią zwięk­szy ilość danych potrzeb­nych do wła­ści­we­go dobo­ru osu­sza­cza kondensacyjnego.
Sam wybór pole­ga w głów­nej czę­ści na prze­ana­li­zo­wa­niu wyma­ga­nej wydaj­no­ści urzą­dze­nia dla pomiesz­cze­nia. Zazwy­czaj poda­je się ją w odnie­sie­niu na dobę robo­czą. Za pomo­cą wykre­sów dołą­czo­nych przez pro­du­cen­ta oraz wspo­mnia­nych wyżej infor­ma­cji, moż­na doko­nać zaku­pu, któ­ry będzie w peł­ni świa­do­mym wyborem.
W arty­ku­le „Napra­wa kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza „ napi­sze­my o moż­li­wych awa­riach, budo­wie oraz o tech­ni­ce dzia­ła­nia tych, bądź co bądź, insta­la­cji klimatyzacyjnych.
Bibliografia:
1. „Porad­nik kli­ma­ty­za­cja” — pod redak­cją dr inż. Bole­sła­wa Gaziń­skie­go, Poznań 2001

Osuszacze kondensacyjneOsuszacze kondensacyjne