Carrier serwis chiller

5/5 — (80 votes) 

Car­rier Ser­wis — Agre­ga­ty wody lodo­wej Chil­le­ry i Agre­ga­ty Skraplające

SKiC Robert Apta­cy wraz z Naszym part­ne­rem ser­wi­so­wym fir­mą Chil­ler­Tech peł­ni usłu­gi ser­wi­su i napra­wy agre­ga­tów wody lodo­wej CARRIER dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej oraz typu. Wyko­nu­je­my prze­glą­dy tech­nicz­ne i okre­so­we wytwor­nic wody lodo­wej Car­rier na tere­nie całej Pol­ski. Remont urzą­dzeń mar­ki Car­rier do chło­dze­nia prze­róż­nych pro­ce­sów prze­my­sło­wych i che­micz­nych itd… 

W Naszej ofercie “Carrier serwis” oferujemy Państwu:

 1. Pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi napra­wy i moder­ni­za­cji agre­ga­tów wody lodo­wej — chil­ler Carrier,
 2. Napra­wa elek­tro­ni­ki ste­row­ni­czej, sys­te­my ste­ro­wa­nia i kontroli,
 3. Sprze­daż i mon­taż agre­ga­tów wody lodo­wej CARRIER zapew­nia­jąc Naszym Klien­tom odpo­wied­nią moc chłod­ni­czą, któ­ra pozwo­li Nam utrzy­mać odpo­wied­ni parametr,
 4. Napra­wa i moder­ni­za­cja agre­ga­tów skra­pla­ją­cych cen­tral wen­ty­la­cyj­nych KLIMATYZACJA,
 5. Budo­wa i uru­cha­mia­nie sys­te­mów i insta­la­cji chło­dze­nia na agre­ga­tach wody lodo­wej CARRIER.

Naprawa chiller CARRIERCarrier serwis chiller

Naj­czę­ściej napra­wia­my w agre­ga­tach Carrier:

 1. Remont lub wymia­na sprę­ża­rek chłodniczych
 2. Napra­wa lub wymia­na wen­ty­la­to­rów skraplaczy
 3. Remont pomp obie­go­wych pomp obie­go­wych wody lodowej
 4. Napra­wa elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej, popraw­ne połą­cze­nie sys­te­mu ste­ro­wa­nia i kon­tro­li chiller
 5. Wymia­na skra­pla­czy lub luto­wa­nie w miej­scach łatwo dostępnych
 6. Wymia­na lub zaczo­po­wa­nie wymien­ni­ków płasz­czo­wo rurowych. 
 7. Wymie­nia­my wymien­ni­ki pły­to­we uszko­dzo­ne przez zamarznięcie
 8. Kon­tro­lu­je­my popraw­ność pod­łą­cze­nia agre­ga­tów do ist­nie­ją­cej insta­la­cji chłodu.
 9. Kory­gu­je­my i moder­ni­zu­je­my sys­te­my wody lodo­wej a tak­że sys­te­my fre­ono­we w przy­pad­ku chłod­nic fre­ono­wych zain­sta­lo­wa­nych w cen­tra­lach wentylacyjnych.

Chiller Carrier Serwis — pogwarancyjny

Carrier Serwis - Agregaty wody lodowej Chillery i Agregaty Skraplające

W skład usłu­gi wchodzi:

 1. Dokład­ne i dłu­go­trwa­łe mycie urzą­dze­nia, przede wszyst­kim skra­pla­cza, któ­ry odgry­wa waż­ną rolę. Jeśli chłod­ni­ca jest pognie­cio­na Nasz Ser­wis rów­nież pro­stu­je lame­le dla jak naj­bar­dziej wydaj­nej pracy.
 2. Kon­tro­la ilo­ści fre­onu w ukła­dach chłod­ni­czych, ponad­to kon­tro­la stop­nia wil­got­no­ści i zakwaszenia.
 3. Pomiar prą­dów ele­men­tów wyko­naw­czych takich jak sprę­żar­ki, pom­py, wen­ty­la­to­ry, a tak­że zawo­ry prze­kie­ro­wa­nia i elektrozawory.
 4. Peł­na kon­tro­la i kali­bra­cja nastaw ele­men­tów kon­tro­l­nych i pomia­ro­wych. Kon­tro­lu­je­my i jeśli zaj­dzie taka koniecz­ność kory­gu­je­my nasta­wy w sterownikach.
 5. Wyko­nu­je­my kon­tro­le szczel­no­ści agre­ga­tów wody lodo­wej z wyko­rzy­sta­niem pian­ki i detek­to­ra nieszczelności.
 6. Każ­dy ser­wis koń­czy­my wyko­na­niem pro­to­ko­łu wyko­na­nych prac, gene­ru­je­my lub uzu­peł­nia­my kar­ty urzą­dzeń koniecz­ne do CRO.
 7. Ist­nie­je moż­li­wość usu­nię­cia uste­rek w cza­sie wyko­ny­wa­nia Car­rier Ser­wis 

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie Napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej CARRIER a tak­że agre­ga­tów skra­pla­ją­cych fir­my Car­rier. Dzia­ła­my na tere­nie całej Pol­ski, typ i rodzaj urzą­dzeń nie sta­no­wi dla Nas naj­mniej­sze­go pro­ble­mu. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy posia­da wie­lo­let­nie doświad­cze­nie na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cja. Zdo­by­ta wie­dza, jak rów­nież róż­ne­go rodza­ju cer­ty­fi­ka­ty czy­nią Nas lide­rem. Wybie­ra­jąc fir­mę SKiC Robert Apta­cy masz pew­ność że Two­imi urzą­dze­nia­mi opie­ku­ją się Profesjonaliści.

Carrier serwis chiller | SKiC Robert Aptacy