Naprawa Alcosmart AZR

5/5 — (2 votes) 

Napra­wa Alco­smart AZR

Naprawa i serwis dozownika alkoholu Alcosmart AZR

Zgło­sze­nie awa­rii napra­wa Alco­smart AZR

Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/

Urzą­dze­nie od dłuż­sze­go cza­su prze­kła­my­wa­ło war­to­ści wska­za­nia błąd nawet o 8%, w ostat­nim cza­sie Tech­no­trans wypił całą butle alko­ho­lu, ser­wi­sant z innej fir­my “oczy­wi­ście od maszyn poli­gra­ficz­nych” zade­kla­ro­wał pomoc coś zro­bił i nasz dozow­nik dozow­nik zupeł­nie zwa­rio­wał, wska­zu­je jakieś błę­dy (prze­sy­łam zdję­cia w załącz­ni­ku, pierw­sze dwa zdję­cia tak jak Pan pro­sił zdję­cie poglą­do­we i zdję­cie tablicz­ki zna­mio­no­wej w kolej­nych trzech prze­sy­łam foto zawo­ru któ­ry rze­ko­mo ma być uszko­dzo­ny). Na chwi­lę obec­ną cały Tech­no­trans sta­nął w związ­ku z powyż­szym nie może­my drukować.
Czy moż­na Pana pro­sić o natych­mia­sto­wą pomoc bądź co naj­waż­niej­sze pod­po­wiedz w jaki spo­sób do cza­su inter­wen­cji Waszej fir­my moż­na oszu­kać urzą­dze­nie byśmy mogli wywią­zać się ze zle­ce­nia /alkohol będzie­my dole­wać ręcz­nie co kol­wiek by to pracowało/.

Ekspertyza:

Dozow­nik alko­ho­lu ma uszkodzony:

  1. Uszko­dzo­ny został tor poda­wa­nia alkoholu.
  2. Uszko­dzo­na elek­tro­ni­ka sterowania.
  3. Uszko­dzo­na pły­ta główna.
  4. Układ pomia­ru stę­że­nia IPA nie­po­praw­nie zainstalowany. 
  5. Brak mem­bra­ny tłumiącej.
  6. Zale­ca­my wymia­nę urzą­dze­nia na nowy — koszt napra­wy prze­kra­cza 9 000,00 zło­tych netto

Zle­ce­nio­daw­ca przy­stał na wyso­ki koszt napra­wy i zle­cił naprawę

Czynności serwisowe | Naprawa Alcosmart AZR:

• Wni­kli­wa kon­tro­la dozow­ni­ka pod kon­tem bra­ku­ją­cych lub uszko­dzo­nych pod­ze­spo­łów | kon­tro­la sta­nu tech­nicz­ne­go dozow­ni­ka, poszu­ki­wa­nie wad, uste­rek i bra­ków spo­wo­do­wa­nych przez poprzed­ni serwis.
• Demon­taż i popraw­ny mon­taż urzą­dze­nia co naj­waż­niej­sze popraw­ne osa­dze­nie pod­ze­spo­łów ukła­du pomia­ro­we­go, uzu­peł­nie­nie bra­ku­ją­cych śru­bek, mycie elek­tro­ni­ki z i napra­wa ukła­du bru­du | oczysz­cze­nie pły­ty głów­nej z zale­ga­ją­cej far­by któ­rą naniósł poprzed­ni serwis.
• Odbu­do­wa ścież­ki na pły­cie elek­tro­nicz­nej wraz i z zabez­pie­cze­niem elek­tro­ni­ki przed ewen­tu­al­nym przebiciem.
• Likwi­da­cja prze­bi­cia do masy na ter­mi­sto­rze, poła­ma­na i brud­na pod­kład­ka mikowa.
• Wymia­na kon­den­sa­to­rów elek­tro­li­tycz­nych w torze zasi­la­nia | układ sta­bi­li­za­cji napię­cia nale­ży regu­lar­nie kon­tro­lo­wać — w celu nad­mier­nych sko­ków napięcia.
• Uzu­peł­nie­nie i napra­wa ukła­du faza gazowa.
• Wymia­na elektrozaworu.
• Dokład­ne i dwu­krot­ne mycie dozow­ni­ka Alco­smart AZR
• Uru­cho­mie­nie i kalibracja
• Koniecz­ność doko­na­nia ser­wi­su Tech­no­trans / układ komu­ni­ka­cji uszko­dzo­ny sam pomiar zabu­rzo­ny przez nie­od­po­wied­nią pra­ce nawilżacza.
• Ponow­na kalibracja

Naprawa Alcosmart AZR SKiC Robert AptacyZakończenie prac:

Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści układ pra­cu­je popraw­nie. Nawil­żacz Tech­no­trans utrzy­mu­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ki pra­cu­ją rów­no i nie grze­je się nad­mier­nie. Dozow­nik pra­cu­je poprawnie.

Zalecenia i uwagi:

Pro­si­my o regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie urzą­dze­nia by nie dopu­ścić do poprzed­niej sytuacji.
Nale­ży regu­lar­nie wymie­niać fil­try urzą­dzeń oraz co pewien czas wymie­niać wodę.
Radzi­my uni­kać nie­do­świad­czo­nych serwisów.

SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.

Naprawa Alcosmart AZR

Koszt naprawy alkosmart AZR oscyluje w granicach
5 000,00 złotych netto do 9 000,00 złotych netto

nie­ste­ty czę­sto bywa, że oprócz napra­wy dozow­ni­ka nie­zbęd­ny jest pełen ser­wis nawilżacza

koszt pełnego serwisu nawilżacza to kolejne 4 500,00 zł netto.

Udzie­la­my gwa­ran­cji na nasze czę­ści i usługę.

Napra­wa Alco­smart AZR, Napra­wa Alco­smart AZR SKiC Robert Apta­cy, Napra­wa Alco­smart AZR napra­wa maszyn poli­gra­ficz­nych, Napra­wa Alco­smart AZR ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych, Napra­wa Alco­smart AZR ser­wis maszyn off­se­to­wych, Napra­wa i ser­wis Alco­smart AZR, Napra­wa i ser­wis Alco­smart AZR, Napra­wa Alco­smart AZR, Napra­wa dozow­ni­ków alko­ho­lu Alco­smart AZR, Ser­wis Alco­smart AZR SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis dozow­ni­ków alko­ho­lu Alco­smart AZR, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja Alco­smart AZR, Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych SKiC Robert Aptacy