Naprawa Serwis chiller oil KAUKAN

Zostaw Opi­nię!

Naprawa Serwis chiller oil KAUKAN | SKiC

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je schła­dza­cze cie­czy Chil­ler sto­so­wa­ne w kli­ma­ty­za­cji jak rów­nież schła­dza­cze “chil­ler oil fir­my KAUKAN” sto­so­wa­ne w prze­my­śle na potrze­by obra­bia­rek metalu.
Schła­dza­cze KAUKAN coraz czę­ściej poja­wia­ją się na naszym ryn­ku być może ze wzglę­du na cenę lub koniecz­ność sto­so­wa­nia tych maszyn pod odpo­wied­nie obra­biar­ki. Chil­le­ry te mają nie­ste­ty kil­ka wad o któ­rych nale­ży wspomnieć:

1. Sprę­żar­ki sto­so­wa­ne w chil­ler oil są sto­sun­ko­wo sła­be i potra­fią same z sie­bie dostać prze­bi­cia do masy.
2. W schła­dza­czach tych nie­ste­ty wystę­pu­je całe mnó­stwo zbęd­nej elektroniki.
3. Skra­pla­cze mało odpor­ne na wstrzą­sy i uszko­dze­nia mechaniczne.
4. Chil­ler Oil fir­my KAUKAN jest dro­gim urzą­dze­niem a ser­wi­su gwa­ran­cyj­ne­go w Pol­sce brak.
5. Więk­szość ory­gi­nal­nych pod­ze­spo­łów nie znaj­dzie­my w Pol­sce a czas ocze­ki­wa­nia na pod­ze­spół to od 4 nawet do 8 tygodni.Serwis chiller oil KAUKAN

Nasz ser­wis w wachla­rzu swych usług ofe­ru­je Państwu:

Naprawa chiller Oil KAUKAN

Wszyst­kie schła­dza­cze ole­ju któ­re tra­fia­ją do nasze­go ser­wi­su w pierw­szej fazie muszą zostać pod­da­ne eks­per­ty­zie czy­li prze­glą­do­wi zero­we­mu. W skład tej usłu­gi wchodzi:

• Kon­tro­la pra­cy urzą­dza­nia /o ile coś pracuje/
• Wizu­al­na kon­tro­la sta­nu urzą­dze­nia — prze­cie­ki ole­ju, poła­ma­ne ele­men­ty, uszko­dze­nia mecha­nicz­ne, porwa­na insta­la­cja ste­row­ni­cza i insta­la­cja zasi­la­nia, itd…
• Kon­tro­la sys­te­mu chło­dze­nia czy­li agre­gat chłod­ni­czy parow­nik, skra­placz, obec­ność gazu, jego sto­pień wil­got­no­ści i zakwaszenia.
• Kon­tro­la pra­cy pom­py obie­go­wej oleju.
• Kon­tro­la zadzia­łań ele­men­tów zabezpieczających.
• Kon­tro­la popraw­nej pra­cy elek­tro­ni­ki sterującej.
• Pomia­ry prą­dów poszcze­gól­nych ele­men­tów ukła­du takich jak pom­pa sprę­żar­ka itd o ile wystę­pu­ją w urządzeniu.
• Pro­to­kół zakoń­cze­nia prac w któ­rym zawar­te jest okre­śle­nie awa­rii i zagro­żeń wyni­ka­ją­cych z dal­szej pra­cy urzą­dze­nia oraz koszt naprawy.

Koszt prze­glą­du zero­we­go chil­ler Oil KAUKAN 

Naj­czę­ściej napra­wia­ne w chil­ler oil KAUKAN:

• Wymia­na uszko­dzo­nej sprę­żar­ki chłodniczej
• Luto­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej spo­wo­do­wa­ne uszko­dze­niem mechanicznym.
• Wymia­na parow­ni­ka bądź skraplacza.
• Wymia­na zawo­ru roz­pręż­ne­go wraz z czyn­no­ścia­mi ponow­nej kali­bra­cji ukła­du freonowego.
• Wymia­na wen­ty­la­to­ra skraplacza,
• Wymia­na pom­py obie­go­wej oleju.
• Napra­wa elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej chiller.

UWAGA

Wszel­kie poważ­ne pra­ce napraw­cze chil­ler oil wyko­ny­wa­ne są tyl­ko i wyłącz­nie w ser­wi­sie naszej fir­my. Nasz SERWIS ofe­ru­je Pań­stwu moż­li­wość bez­piecz­ne­go demon­ta­żu urzą­dze­nia w miej­scu jego pra­cy oraz ponow­ny jego mon­taż po naprawie.

Serwis chiller Oil KAUKAN

Nasz ser­wis ofe­ru­je naszym klien­tom pełen ser­wis schła­dza­czy ole­ju, pole­ga on na:

• Doko­na­nie prze­glą­du zero­we­go j/w.
• Mycie urzą­dze­nia — skra­placz, parow­nik, wnę­trze maszyny.
• W mia­rę moż­li­wo­ści usu­nię­cie nie­szczel­no­ści oleju.
• Kon­tro­la i uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go FREONU
• Insta­la­cja nowe­go fil­tra freonu.
• Kon­tro­la i kali­bra­cja ele­men­tów zabezpieczających.
• Kon­tro­la i kali­bra­cja ele­men­tów pomiarowych.
• Drob­ne pra­ce moder­ni­za­cyj­ne w układzie.
• Pro­to­kół zakoń­cze­nia prac

Uwa­ga Remont i napra­wa nie są trak­to­wa­ne jak ser­wis i roz­li­cza­ne są według tary­fy SKiC Robert Aptacy.

Ser­wis chil­ler Oil KAUKAN Robert Apta­cy, Ser­wis schła­dza­czy ole­ju KAUKAN Robert Apta­cy, Napra­wa chil­ler Oil KAUKAN Robert Apta­cy, Remont Ser­wis chil­ler Oil KAUKAN SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis Kau­kan Pol­ska, Napra­wa urzą­dzeń Kau­kan War­sza­wa Potoc­ka 14