Serwis chillera Hyfra SVK540-1‑S

4.5/5 — (2 votes) 

Serwis chillera Hyfra SVK540-1‑S | SKiC Robert Aptacy – Skuteczna ochrona 24/7

Stwo­rzo­ne z myślą o Tobie! Nasze wspar­cie ser­wi­so­we zapew­nia dosko­na­łe dzia­ła­nie urzą­dze­nia oraz zmniej­sza licz­bę godzin robo­czych, dzię­ki inno­wa­cyj­nej ochro­nie Pre­Vi­sion®. To pozwa­la na pra­cę z dokład­no­ścią do +/-0,1K, co prze­kła­da się na oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii. Dodat­ko­wo, nasze roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją efek­tyw­ne prze­no­sze­nie cie­pła w tem­pe­ra­tu­rach powie­trza od ‑35°C do +46°C. To nie­sa­mo­wi­te roz­wią­za­nie gwa­ran­tu­je bez­pie­czeń­stwo i satys­fak­cję. Zadzwoń już dziś!

Rzetelna analiza urządzenia kluczem do sukcesu

Nowo­cze­sna ochro­na Pre­Vi­sion® od SKiC Robert Apta­cy zapew­nia 100% pew­ność dzia­ła­nia i szczel­no­ści ukła­du, jed­no­cze­śnie obni­ża­jąc bilans CO2. To pozwa­la na tań­szą o 31% kon­ser­wa­cję urzą­dze­nia oraz zmniej­sza ilość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go o 40%. Jak to moż­li­we? Dzię­ki narzę­dziom PREMIUM i ponad 20-let­nie­mu doświad­cze­niu w bran­ży chło­dze­nia. Refe­ren­cje od naj­lep­szych potwier­dza­ją naszą wie­dzę, facho­wość, otwar­tość i pro­fe­sjo­na­lizm, nawet przy naj­mniej­szych pro­jek­tach. Wybierz SKiC Robert Apta­cy i zyskaj prze­wa­gę nad konkurencją!

Wsparcie serwisowe i naprawcze

Z nami przy­szłość jest lep­sza! Wspar­cie ser­wi­so­we i napraw­cze od SKiC Robert Apta­cy w zakre­sie urzą­dzeń, w tym chil­le­rów Hyfra, zapew­nia bez­pie­czeń­stwo nawet w eks­tre­mal­nych warun­kach. To korzyst­nie wpły­wa na Two­ją ren­tow­ność oraz umoż­li­wia reali­za­cję nowych, bar­dziej wyma­ga­ją­cych wyzwań. Z nami nie musisz oba­wiać się o nic!

Serwis chillera Hyfra SVK540-1‑S

Dosko­na­ła ochro­na! Nasze roz­wią­za­nie to real­na moż­li­wość oszczęd­no­ści oraz niż­sza podat­ność na uszko­dze­nia. Dodat­ko­wo, zapew­nia­my cał­ko­wi­tą zgod­ność z usta­wą F‑gazową ws. sub­stan­cji flu­oro­wa­nych. Dzię­ki SKiC Robert Apta­cy jest to pro­ste i na wycią­gnię­cie ręki. Sko­rzy­staj już dziś!

Rzetelne wsparcie od SKiC Robert Aptacy

Nasze wspar­cie to nie tyl­ko oszczęd­no­ści w zakre­sie zuży­cia prą­du. To przede wszyst­kim oszczęd­no­ści, aż 23 600 zł net­to rocz­nie w zakre­sie nie­prze­wi­dzia­nych awa­rii, któ­re mogą się poja­wić. Wybie­ra­jąc nasz rze­tel­ny i pełen zapa­łu ser­wis, inwe­stu­jesz w bez­pie­czeń­stwo i lep­szą przy­szłość Two­je­go przed­się­bior­stwa, co dla nas jest prio­ry­te­tem. Jakie korzy­ści zyskasz, wybie­ra­jąc SKiC Robert Aptacy?

Korzyści z regularnej konserwacji

Odpo­wiedź jest pro­sta! Korzy­ści wyni­ka­ją­cych z regu­lar­nej kon­ser­wa­cji urzą­dzeń jest wie­le, ale naj­waż­niej­sze z nich to:

  • Bez­pie­czeń­stwo: Rze­tel­na ana­li­za urzą­dze­nia to klucz do suk­ce­su i bez­pie­czeń­stwo 24/7. Narzę­dzia pre­mium, któ­rych uży­wa­my, gwa­ran­tu­ją mini­mal­ny błąd pomiarowy.
  • Satys­fak­cja: Budo­wa­nie bli­skiej rela­cji z Klien­tem oraz jego satys­fak­cja to nasza misja. To rów­nież rezul­tat sku­tecz­ne­go i zgod­ne­go z pod­sta­wo­wy­mi war­to­ścia­mi SKiC Robert Apta­cy działania.
  • Oszczęd­no­ści: Dzię­ki naszym usłu­gom możesz zyskać wyż­szą ren­tow­ność przed­się­bior­stwa oraz szer­sze moż­li­wo­ści dzia­ła­nia na ryn­ku. Wybie­ra­jąc SKiC Robert Apta­cy, możesz zaosz­czę­dzić nawet 23 600 zł net­to rocz­nie na kon­ser­wa­cji. Dodat­ko­wo, zmniej­sze­nie licz­by godzin robo­czych pozy­tyw­nie wpły­nie na Two­je zuży­cie prądu.
  • Sta­bil­ność: Nie­na­gan­ne dzia­ła­nie urzą­dze­nia to sta­ła tem­pe­ra­tu­ra medium, co prze­kła­da się na jakość pro­duk­tu, jego wytrzy­ma­łość i brak nie­po­żą­da­nej defor­ma­cji. Dzię­ki sta­bil­nej tem­pe­ra­tu­rze utrzy­my­wa­nej z dokład­no­ścią +/- 1K, może­my dzia­łać zgod­nie z wytycz­ny­mi pro­du­cen­ta maszy­ny i wyko­rzy­stać jej peł­ny potencjał.

Serwis chillera Hyfra SVK540-1‑S: Wykonywane czynności

Zgod­nie z proś­bą Zama­wia­ją­ce­go, wyko­na­li­śmy ser­wis urzą­dze­nia chil­ler Hyfra SVK540-1‑S. Poni­żej szcze­gó­ły naszych działań:

  • Wizu­al­na kon­tro­la urządzenia

Rze­tel­na ana­li­za urzą­dze­nia obej­mo­wa­ła wizu­al­ną kon­tro­lę, mają­cą na celu okre­śle­nie sta­nu ukła­du oraz bra­ków w zakre­sie śrub, pod­kła­dek, nakrę­tek itp. Urzą­dze­nie chil­ler Hyfra SVK540-1‑S jest w sła­bym sta­nie, a powierzch­nia skra­pla­cza (Cu/Al) jest zabru­dzo­na. Dodat­ko­wo, wen­ty­la­to­ry osio­we odpo­wie­dzial­ne za skra­pla­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go są gło­śne, co wska­zu­je na koniecz­ność wymia­ny łożysk (pomiar prą­dów wyka­zał zbyt wyso­kie zużycie).

  • Kon­tro­la ukła­du freonowego

Chil­ler Hyfra SVK540-1‑S, odpo­wie­dzial­ny za chło­dze­nie maszy­ny, musi być zaopa­trzo­ny w czyn­nik chłod­ni­czy (sub­stan­cję flu­oro­wa­ną zgod­nie z usta­wą F‑gazową). Kon­tro­la ciśnie­nia sta­tycz­ne­go i dyna­micz­ne­go wyka­za­ła bra­ki na pozio­mie ponad 30%, co unie­moż­li­wia dopusz­cze­nie czyn­ni­ka R410A. Miej­sce nie­szczel­no­ści nie zosta­ło odna­le­zio­ne pod­czas wizu­al­nej kon­tro­li – koniecz­na jest pró­ba z wyko­rzy­sta­niem azo­tu technicznego.

  • Ana­li­za spektrochemiczna

Ana­li­za spek­tro­che­micz­na umoż­li­wia rze­tel­ną oce­nę sta­nu ole­ju i jako­ści sma­ro­wa­nia. Pobra­nie nie­wiel­kiej ilo­ści ole­ju ze sprę­żar­ki (scroll) potwier­dzi­ło, że tra­fia on do ukła­du fre­ono­we­go. Olej jest moc­no zabru­dzo­ny i zuży­ty, co nega­tyw­nie wpły­wa na pro­ces sma­ro­wa­nia i żywot­ność czę­ści robo­czych sprę­żar­ki Danfoss.

  • Kon­tro­la apa­ra­tów zabezpieczających

Kon­tro­la apa­ra­tów zabez­pie­cza­ją­cych jest naj­waż­niej­szą czę­ścią prze­glą­du, zapew­nia­ją­cą ochro­nę ukła­du i użyt­kow­ni­ka w przy­pad­ku błę­du lub uszko­dze­nia. Apa­ra­ty zabez­pie­cza­ją­ce (zabez­pie­cze­nia termiczne/nadprądowe, pre­so­sta­ty ciśnie­nia HP/LP) umoż­li­wia­ją real­ne zabez­pie­cze­nie urzą­dze­nia, zapo­bie­ga­jąc jego uszko­dze­niu i wyso­kim kosz­tom napra­wy. Wyma­ga­na jest wymia­na prze­twor­ni­ków ciśnie­nia z powo­du zbyt dużej odchyłki.

  • Bada­nie czę­ści mechanicznych

Rze­tel­na dia­gno­sty­ka chil­le­ra to przede wszyst­kim spraw­dze­nie czę­ści mecha­nicz­nych (sprę­ża­rek chłod­ni­czych i wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza), któ­re w 80% odpo­wia­da­ją za dzia­ła­nie urzą­dze­nia i tem­pe­ra­tu­rę medium. Doko­na­li­śmy pomia­rów natę­że­nia prą­du (A) i napię­cia (V) na poszcze­gól­nych czę­ściach ukła­du, co pozwo­li­ło na dokład­ną diagnostykę.

  • Kon­tro­la ukła­du sterowania

Urzą­dze­nia Hyfra są wypo­sa­żo­ne w pro­ste w obsłu­dze ste­ro­wa­nie z moż­li­wo­ścią kon­tro­li pod­sta­wo­wych war­to­ści. Doko­na­li­śmy spraw­dze­nia ukła­du ste­ro­wa­nia oraz popraw­ki sty­ków w sza­fie elek­trycz­nej dla 100% pew­no­ści co do sta­nu urządzenia.

Rezul­tat: Urzą­dze­nie zosta­ło wyłą­czo­ne, a Klient otrzy­mał zale­ce­nia doty­czą­ce czyn­no­ści serwisowo-naprawczych.

 

Podsumowanie

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z naszych usług ser­wi­so­wych, któ­re obej­mu­ją kom­plek­so­wą dia­gno­zę i napra­wę wszel­kich pro­ble­mów wystę­pu­ją­cych w chil­le­rach, w tym rów­nież mode­lu Hyfra SVK540-1‑S. Nasz doświad­czo­ny zespół spe­cja­li­stów jest goto­wy spro­stać naj­trud­niej­szym wyzwa­niom w utrzy­ma­niu opty­mal­nej wydaj­no­ści i spraw­no­ści pra­cy Waszych urzą­dzeń. Nie wahaj­cie się skon­tak­to­wać z nami, aby uzy­skać pro­fe­sjo­nal­ną pomoc i peł­ne wspar­cie techniczne!