Chiller Trane RTHD C2

4.9/5 — (74 votes) 

Chil­ler Tra­ne RTHD C2

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o:

  • usu­nię­cia nie­szczel­no­ści na zawo­rze trój dro­go­wym + prze­strze­le­nie zawo­rów bez­pie­czeń­stwa na wyso­kim ciśnieniu
  • doko­na­niu pró­by szczel­no­ści na agre­ga­cie wody lodowej,
  • prze­wa­że­niu czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i uzu­peł­nie­nie bra­ku­ją­cej ilo­ści fre­onu do sta­ny 217 kg R134 /zgodnie z tablicz­ką freonową

Nie­ste­ty po przy­jeź­dzie do urzą­dze­nia stwierdziliśmy:

  1. chil­ler ma nie­szczel­ność na spa­wie zbior­ni­ka oleju
  2. wyciek na spa­wie pod odolejaczem
  3. nie­szczel­ność na zawo­rze trój dro­go­wym, może nawet uszko­dzo­ne są same zawo­ry bezpieczeństwa
  4. wyciek na zawo­rze spu­sto­wym oleju
  5. nie­szczel­ność na wziernikach

Ponad­to elek­tro­ni­ka chil­le­ra infor­mu­je Nas że w ukła­dzie jest mokry olej — czy­li i mokry freon.

  
W związ­ku z powyż­szym na chwi­lę obec­ną nie może­my zre­ali­zo­wać według zlecenia.