Chiller wody lodowej

Chil­ler wody lodo­wej | gene­ra­tor wody lodowej

CHILLERYSYSTEMY CHŁODZENIA OPARTE O WODĘ LODOWĄ
Chil­le­ry opar­te o wodę lodo­wą to urzą­dze­nia któ­rych zada­niem jest wytwo­rze­nie źró­dła chło­du, jakim jest ciecz o odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze (woda lodo­wa). Umoż­li­wia ona wymia­nę ener­gii ciepl­nej mię­dzy źró­dłem, a odbior­ni­ka­mi. Ze wzglę­du  na pro­blem zwią­za­ny z krzep­nię­ciem wody w niskiej tem­pe­ra­tu­rze, w tego typu urzą­dze­niach sto­so­wa­nym czyn­ni­kiem robo­czym naj­czę­ściej jest roz­twór wody na bazie gli­ko­lu, eta­no­lu, sola­nek, bądź innych związ­ków chemicznych.

Chiller wody lodowej

Zasa­da dzia­ła­nia mecha­ni­zmu pole­ga, naj­pierw na obni­że­niu tem­pe­ra­tu­ry wody w agre­ga­cie wody lodo­wej, a póź­niej prze­trans­por­to­wa­niu jej przy pomo­cy pomp wody do ele­men­tów koń­co­wych, któ­ry­mi mogą być wen­ty­la­to­ro­we wymien­ni­ki cie­pła, bądź inne ele­men­ty odbior­cze. Po dotar­ciu do celu, zosta­je ona pod­grza­na aby następ­nie powró­cić do agre­ga­tu. W kolej­nej fazie zosta­je ona prze­pom­po­wa­na do radia­to­rów. Dzię­ki takie­mu cyklo­wi, jeste­śmy w sta­nie cały czas utrzy­mać żąda­ny poziom tem­pe­ra­tu­ry, co jest ogrom­nym walorem.Chiller wody lodowej -generator wody lodowej Carrier

Wyróż­nia­my agre­ga­ty w któ­rych skra­placz jest chło­dzo­ny powie­trzem albo cieczą.

W tych pierw­szych skra­pla­cze naj­czę­ściej mon­tu­je się na zewnątrz budyn­ku. Nie­wąt­pli­wy­mi zale­ta­mi tego typu roz­wią­za­nia są na pew­no, m.in.: niskie kosz­ty zwią­za­ne z insta­la­cją, kom­pak­to­we roz­mia­ry, oszczęd­ność prze­strze­ni w budyn­ku, moż­li­wość wybo­ru zin­te­gro­wa­ne­go modu­łu hydraulicznego.

Agre­ga­ty z opcją skra­pla­cza zię­bio­ne­go cie­czą. Do wymia­ny ciepl­nej docho­dzi w wymien­ni­ku cie­pła, chło­dzo­ne­go powie­trzem, któ­ry zain­sta­lo­wa­ny jest z regu­ły na zewnątrz budyn­ku. Wymien­nik może dzia­łać na zasa­dzie dry cooling, czy­li chło­dze­nia suche­go, bądź z opcją zwil­ża­nia cie­czą. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, woda prze­pły­wa­ją­ca pomię­dzy rura­mi, dyna­mi­zu­je pro­ces chło­dze­nia. Walo­ra­mi takiej opcji jest: wyko­rzy­sta­nie mini­mal­nej ilo­ści cie­czy — w tym wypad­ku wody jako czyn­ni­ka robo­cze­go, wyso­ka kul­tu­ra pra­cy — urzą­dze­nie pra­cu­je cicho, wyso­ka spraw­ność funk­cjo­no­wa­nia agre­ga­tu, bez wzglę­du na war­to­ści tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej, moż­li­wość odzy­sku ciepła.

Podsumowanie

Chil­le­ry to urzą­dze­nia nie­zbyt skom­pli­ko­wa­ne, ich dzia­ła­nie z regu­ły opie­ra się o zasa­dy ter­mo­dy­na­mi­ki cie­czy i gazów. Ze wzglę­du na ich uni­wer­sal­ność i dobre para­me­try ener­ge­tycz­ne a tak­że na efek­tyw­ność, są coraz czę­ściej sto­so­wa­ne w wie­lu sek­to­rach gospo­dar­ki. Bar­dziej roz­bu­do­wa­ne sys­te­my, wyko­rzy­sty­wa­ne są w prze­my­śle two­rzyw sztucz­nych, pod­czas chło­dze­nia pro­ce­sów obrób­ki, odle­wu meta­li. Znaj­du­ją rów­nież swo­je zasto­so­wa­nie w bran­ży far­ma­ceu­tycz­nej, spo­żyw­czej itp. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że agre­ga­ty wody lodo­wej to klu­czo­wa pozy­cja na ryn­ku chłod­nic­twa i klimatyzacji.