Chłodzenie maszyn do produkcji zamków błyskawicznych

5/5 — (3 votes) 

Nasz ser­wis został popro­szo­ny o moder­ni­za­cję sys­te­mu chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń do pro­duk­cji zam­ków błyskawicznych.

Do tej pory układ został zbu­do­wa­ny w bar­dzo pro­sty spo­sób a mianowicie:

  1. Agre­gat wody lodo­wej o mocy bli­skiej 100 kW któ­re­go zada­niem jest obni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry w pojem­ni­ku bufo­ro­wym o obję­to­ści oko­ło 2 m3,  tem­pe­ra­tu­ra żąda­na oko­ło 17 — 19 oC.
  2. Układ pom­po­wy, pierw­sza pom­pa do wymu­sze­nia ruchu medium w ukła­dzie bufor a chil­ler. Dwie pom­py wymu­sza­ją­ce prze­pływ wody w insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia maszyn.

Chłodzenie maszyn do produkcji zamków błyskawicznych

Awaria układu chłodzenia maszyn do produkcji zamków błyskawicznych

Po kil­ku latach korzy­sta­nia z agre­ga­tu wody lodo­wej doszło do roz­sz­czel­nie­nia wymien­ni­ka cie­pła — parow­ni­ka. W ukła­dzie chło­dze­nia wyko­rzy­sty­wa­na jest zwy­kła woda, przez sze­reg lat użyt­kow­nik nie kon­ser­wo­wał układu.

  • Nie wymie­niał wody w któ­rej jest bar­dzo dużo kamie­nia i rdzy
  • Układ wody lodo­wej powi­nien przy­naj­mniej raz do roku powi­nien być wymie­nia­ny. Cały układ oraz wężow­ni­ce maszyn powin­ny być choć­by tyl­ko wypłu­ka­ne odpo­wied­nim środ­kiem myjącym.
  • Wszyst­kie pom­py obie­go­we na wsku­tek kamie­nia i rdzy znacz­nie stra­ci­ły swo­ją wydajność.

Modernizacja układu chłodzenia maszyn do produkcji zamków błyskawicznych

Wymie­ni­li­śmy agre­gat wody lodo­wej i pom­pę wymu­sza­ją­cą prze­pływ chil­ler — zbior­nik bufo­ro­wy. Zle­ce­nio­daw­ca w Naszej obec­no­ści wymie­nił wodę lecz tyl­ko w w zbior­ni­ku bufo­ro­wym. To nie wystar­czy, za moment brud z insta­la­cji i wężow­nic wró­ci do buforu. 

Uwa­ża­my że nale­ży bar­dzo dokład­nie umyć układ i wypeł­nić go bądź mie­sza­ni­ną woda — gli­kol, ewen­tu­al­nie uzdat­nio­ną wodę odpor­ną na korozję.