Chłodzenie procesowe

5/5 — (63 votes) 

Chło­dze­nie pro­ce­so­we | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two Przemysłowe

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy to fir­ma dzia­ła­ją­ca na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji. Na wstę­pie pra­gnie­my wyja­śnić co to jest chło­dze­nie pro­ce­so­we. A mia­no­wi­cie pole­ga ono na nie tyl­ko chło­dze­niu, musi­my rów­nież pod­grze­wać na przy­kład olej, musi­my zapew­nić odpo­wied­nią wil­got­ność, czy­stość powie­trza i wody. Naj­czę­ściej z pro­ce­sem pro­ce­so­wym spo­ty­ka­my się w bran­ży pro­duk­cyj­nej jest prze­mysł two­rzyw sztucz­nych, gdzie wtry­skar­ki pod­grze­wa­ją poli­me­ro­we two­rzy­wa sztucz­ne w celu umoż­li­wie­nia ich for­mo­wa­nia lub wytła­cza­nia. W for­mo­wa­niu two­rzyw sztucz­nych waż­na jest regu­la­cja tem­pe­ra­tu­ry folii wytła­cza­nej, ponie­waż wpły­wa to na jakość i gru­bość wyro­bu foli.

Chłodzenie procesoweChłodzenie procesowe

W zależ­no­ści od tego, czy czyn­ni­kiem chło­dzą­cym jest powie­trze, czy ciecz sto­su­je­my ste­row­ni­ki z odpo­wied­nim sow­tem. Ste­row­ni­ki, agre­ga­ty chłod­ni­cze oraz ele­men­ty chło­dzą­ce  muszą cha­rak­te­ry­zo­wać się dużą ela­stycz­no­ścią, tak by te same urzą­dze­nia mogły być wyko­rzy­sty­wa­ne w prze­róż­nych pro­ce­sach przemysłowych.

Przy­kła­dem jest maszy­na do for­mo­wa­nia arku­szy z two­rzy­wa sztucz­ne­go przez roz­dmu­chi­wa­nie daje ona moż­li­wość pro­duk­cji ele­men­tów o nie­wiel­kiej gru­bo­ści – tem­pe­ra­tu­ra zada­na musi być sto­sun­ko­wo wyso­ka czę­sto bli­ska 20°C. Ta sama maszy­na może rów­nież pro­du­ko­wać wyro­by z two­rzyw sztucz­nych o grub­szej ścian­ce wyma­ga to jed­nak tem­pe­ra­tu­ry bli­skiej 12°C. Tem­pe­ra­tu­ra medium chło­dzą­ce­go czę­sto jest zależ­na od m.in. jako­ści two­rzy­wa, jej gru­bo­ści i obsługi. 

Pro­jek­to­wa­ne przez Nas sys­te­my chło­dze­nia gwa­ran­tu­ją sta­łą tem­pe­ra­tu­rę wody lodo­wej czy nadmu­chi­wa­ne­go powie­trza w róż­nych tem­pe­ra­tu­rach oto­cze­nia. Sys­te­my chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą cechu­ją się przede wszyst­kim wydaj­ną, jak rów­nież bez­a­wa­ryj­ną pra­cę. Przy­kład gdy para­metr jest zmien­ny (Chil­ler peł­ni rolę kli­ma­ty­za­cji) zapew­nia on odpo­wied­ni kom­fort ciepl­ny dla osób znaj­du­ją­cych się wewnątrz:

 • Jeśli tem­pe­ra­tu­ra na hali jest wyso­ka plus jesz­cze cie­pło gene­ro­wa­ne z maszyn wte­dy agre­gat musi pra­co­wać wydaj­nie tyl­ko w funk­cji chłodzenia
 • Nato­miast w chłod­ne mie­sią­ce i dni gdzie na hali są bar­dzo niskie tem­pe­ra­tu­ry, tem­pe­ra­tu­ra zada­na wody rów­na się 12 lub 20°C. Wte­dy musi­my pod­grzać ciecz, czy­ni­my to na dwa spo­so­by elek­trycz­nie przez grzał­ki lub zmie­nia­my pra­cę agre­ga­tu chło­dzą­ce­go. Wte­dy parow­nik sta­je się skra­pla­czem i na odwrót — roz­wią­za­nie dro­gie i rzad­ko stosowane.

Czystość i wilgotność powietrza chłodnictwie procesowym

Sys­te­my chło­dze­nia nie raz wyma­ga­ją powie­trza o okre­ślo­nej czy­sto­ści, wil­got­no­ści i stru­mie­nio­wi. W przy­pad­ku gdy chil­ler słu­ży jako kli­ma­ty­za­cji, bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­my sys­te­my połą­czo­ne z wentylacją.

 • Dla zapew­nie­nia odpo­wied­niej czy­sto­ści powie­trza pro­jek­tu­je­my sys­te­my z cen­tra­la­mi wen­ty­la­cyj­ny­mi wypo­sa­żo­ny­mi w fil­try o róż­nym stop­niu fil­tra­cji. Cen­tra­la wen­ty­la­cyj­na pozwa­la Nam na oczysz­cze­nie powie­trza, jak rów­nież jego zmien­ny stru­mień. Sys­te­my tego typu bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­ne są w gale­riach han­dlo­wych, a tak­że miej­scach uży­tecz­no­ści publicznej.
 • Lam­py UV z racji wyso­kie­go kosz­tu sto­su­je­my je naj­czę­ściej tam gdzie zle­ce­nio­daw­ca życzy sobie zabić bak­te­rie w powietrzu. 
 • Osu­sze­nie powie­trza — nale­ży pamię­tać że nie­któ­re z moder­ni­zo­wa­nych przez Nas sys­te­mów wyma­ga­ją suche­go powie­trza. Wte­dy w układ wpi­na­my osu­sza­cze powie­trza lub sprę­żo­ne­go powie­trza w zależ­no­ści od potrzeby.

Najczęściej budowane i serwisowane przez Nas systemy chłodzenia procesowego

 • Pro­du­cen­ci ele­men­tów pla­sti­ko­wych — wytła­czar­ki, wtry­skar­ki itp…
 • Pro­du­cen­ci folii, wor­ków i rekla­mó­wek foliowych
 • Chło­dze­nie maszyn i urzą­dzeń mechanicznych
 • Chło­dze­nie i sta­bi­li­za­cja ter­micz­na maszyn CNC
 • Far­ma­ceu­ty­ka i medycyna
 • Chło­dze­nie pro­ce­sów przy­kład: Gal­wa­ni­za­cja meta­li i two­rzyw sztucznych

Chłodzenie procesowe | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo Przemysłowe