Chłodzenie Waldrich Coburg Taurus 3D

5/5 — (3 votes) 

Chłodzenie Waldrich Coburg Taurus 3D | SKiC Robert Aptacy

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis wytwor­ni­cy wody lodo­wej LAHNTRCHNIK DK 260–4KK chło­dzą­cej olej w maszy­ny CNC TAURUS 3D. Dość czę­sto napra­wia­my chil­le­ry LAHNTRCHNIK jed­nak ten typ i układ jest dość skom­pli­ko­wa­ny. Posia­da bar­dzo roz­bu­do­wa­ny sys­tem chło­dze­nia sil­ni­ków, prze­kład­ni i wrze­cio­na. Nie­któ­re z sek­cji maszy­ny potrze­bu­ją sta­bi­li­za­cję ter­micz­ną. Mie­rzo­na jest tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia a dopie­ro do niej sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie dany obwód.

Lahntechnik Chłodzenie Waldrich Coburg Taurus 3DPrzegląd zerowy — ekspertyza układu chłodzenie frezarki Waldrich Coburg Taurus 30

  • Błąd na wyświe­tla­czu głów­nym — F1Huszko­dzo­ny sen­sor 1. Pra­cow­nik tech­nicz­ny pod­po­wie­dział Nam, że na począt­ku wska­za­nie “tem­pe­ra­tu­ra chło­dzo­ne­go medium” 365 oC.
  • Układ ste­ro­wa­nia zablo­ko­wa­ny systemowo
  • Z powo­du uszko­dzo­ne­go czuj­ni­ka nie pra­cu­je całe urzą­dze­nie. Nie ma aktu­al­nie chło­dze­nia sza­fy chłod­ni­czej — tem­pe­ra­tu­ra sza­fy w oko­li­cach 40 stop­ni. Nie załą­cza się żad­na z pomp, sprę­żar­ki nie pracują. 
  • Spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu prze­glą­du zero­we­go — wska­za­li­śmy w nim uszko­dzo­ny ele­ment i cenę jego wymiany. 

Naprawa — Chłodzenie frezarki CNC Taurus

  1. Odna­le­zie­nie i wymia­na sen­so­ra — uwa­ga sche­mat urzą­dze­nia nie­zgod­ny z insta­la­cją na urządzeniu.
  2. Nad­pi­sa­nie popraw­ki w doku­men­ta­cji — sche­mat na wypo­sa­że­niu właściciela .
  3. uru­cho­mie­nie urządzenia.
  4. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy, pomia­ry elek­trycz­ne, pomia­ry ciśnień czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, kon­tro­la gli­ko­lu pod wzglę­dem zama­rza­nia. Kon­tro­la flow swich w ukła­dzie wody lodo­wej a tak­że w ukła­dzie oleju.
  5. Na proś­bę zle­ce­nio­daw­cy skon­tro­lo­wa­li­śmy głów­ne nasta­wy sterownika
  6. Zakoń­cze­nie prac aktu­ali­za­cja protokołu.

Wynik naprawy systemu chłodzenia Waldrich Coburg Taurus 3D

Wytwor­ni­ca wody lodo­wej LAHNTECHNIK KES 260–04 w chwi­li obec­nej pra­cu­je popraw­nie, gli­kol w ukła­dzie chło­dze­nia bar­dzo szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. Sys­tem ole­ju chło­dze­nia pra­cu­je bez zastrze­żeń, sama obra­biar­ka wró­ci­ła do żywych :-). W momen­cie zakoń­cze­nia prac wszel­kie sen­so­ry kon­tro­l­no — pomia­ro­we pra­cu­ją popraw­nie. Pomia­ry prą­dów sprę­żar­ki, pom­py obie­go­wej gli­ko­lu, wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza w nor­mie zgod­nie z DTR chillera.

Zapraszamy Państwa do korzystania z Naszych usług w zakresie naprawy i serwisu agregatów wody lodowej LAHNTECHNIK

oraz

Naprawy, serwisu i modernizacji układów chłodzenia maszyn CNC w tym maszyn Waldrich Coburg Taurus 3D

nato­miast Nasz part­ner fir­ma Chil­ler­Tech jest w sta­nie dostar­czyć Pań­stwu chil­ler o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej na czas napra­wy, w gorą­cy czas gdy ist­nie­ją­cy sys­tem nie wydala.

Fir­ma Chil­ler­Tech pro­jek­tu­je, budu­je i moder­ni­zu­je sys­te­my i insta­la­cje chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej maszyn i urządzeń.

Chłodzenie Waldrich Coburg Taurus 3D Lahntechnik KES 260–04