Czyszczenie wymienników ciepła

5/5 — (1 vote) 

Czysz­cze­nie wymien­ni­ków cie­pła | SKiC Robert Aptacy

Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je Chil­le­ry a tak­że wszel­kie Sys­te­my i Insta­la­cje Wody Lodo­wej czy Sys­te­mów ciepłowniczych

Regu­lar­ne Mycie i czysz­cze­nie wymien­ni­ków cie­pła jest nie­zbęd­ne i koniecz­ne ze wzglę­du na ich pra­cę w spe­cy­ficz­nych warun­kach wyso­ka lub niska tem­pe­ra­tu­ra. Zanie­czysz­cze­nia takie jak kamień, para­ma­gne­ty­ki, związ­ki wap­na i rdza wystę­pu­ją­ce w insta­la­cjach wod­nych, sie­ciach i sys­te­mach cie­płow­ni­czych, osa­dza­ją się na powierzch­ni wymia­ny cie­pła wymien­ni­ka. Brud i osad powo­du­je spa­dek wydaj­no­ści chło­dze­nia lub grza­nia a tak­że zabu­rza prze­pływ medium. W kon­se­kwen­cji musi­my się liczyć ze wzro­stem kosz­tów ogrze­wa­nia / chło­dze­nia. Brak prze­pły­wu medium a tak­że sła­by odbiór cie­pła zawsze zawsze koń­czy się kosz­tow­nym remon­tem a nawet cał­ko­wi­tą wymia­ną urzą­dze­nia lub insta­la­cji na nowe. Aby prze­dłu­żyć żywot­ność wymien­ni­ka, zale­ca się przy­naj­mniej raz w cią­gu dwóch lat, jego czysz­cze­nie i płu­ka­nie z kamie­nia kotło­we­go nie zapo­mi­naj­my o szla­mie wytrą­co­ne­go z wody. Czyszczenie wymienników ciepła

W przy­pad­ku gdy układ jest na tyle brud­ny że mamy pro­blem z usta­bi­li­zo­wa­niem tem­pe­ra­tu­ry lub gdy prze­pływ medium jest już tak sła­by oferujemy

  1. Czysz­cze­nie wymien­ni­ków ciepła.
  2. Napra­wa pły­to­wych wymien­ni­ków ciepła.
  3. Mycie sys­te­mów i insta­la­cji wody lodo­wej a tak­że wymien­ni­ków cie­pła na odbior­ni­kach chłodu.

Chemicznego czyszczenia wymiennika ciepła

Reali­zu­je­my w trzech etapach

    • poprzez cyr­ku­la­cję kwa­śne­go pły­nu do czysz­cze­nia — roz­twór zawie­ra­ją­cy 5% kwa­su fos­fo­ro­we­go. Czas płu­ka­nia od dwóch nawet do czte­rech godzin. Zla­nie i uty­li­za­cja brud­ne­go roztworu

    • płu­ka­nie płu­kan­ką — w celu pozby­cia się kwa­su i kamie­nia z ukła­du. Czas płu­ka­nia to kolej­ne dwie a nawet czte­ry godzi­ny. Zla­nie i uty­li­za­cja brud­ne­go roztworu

  • wypeł­nie­nie ukła­du nową płu­kan­ką na któ­rej już może pra­co­wać układ jed­nak w wyso­kim para­me­trze + 5oC do 35oC
  • ewen­tu­al­ne wypeł­nie­nie ukła­du glikolem

Nasza fir­ma świad­czy pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi ser­wi­so­we wymien­ni­ków cie­pła zarów­no luto­wa­nych jak i skrę­ca­nych (tzw. uszczel­ko­wych). Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy ofe­ru­je­my profesjonalne

Czyszczenie wymienników ciepła i instalacji 

Pro­wa­dzi­my pra­ce ser­wi­so­we na miej­scu jaki u Klien­ta na tere­nie całej POLSKI

czy­taj również:

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych