Glikol etylenowy

4.2/5 — (133 votes) 

Gli­kol ety­le­no­wy — Woda lodo­wa SKiC Robert Aptacy

Woda lodowa

Z doświad­cze­nia i prze­by­tej dro­gi zawo­do­wej stwier­dzam, że naj­czę­ściej sto­so­wa­nym medium do chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych fir­my uży­wa­ją zwy­kłej wody. Jest to roz­wią­za­nie tanie nie pła­ci­my za gli­kol, solan­kę czy inne medium, prze­ni­kal­ność ciepl­na wody jest dość wyso­ka i zapew­nia szyb­kie pochła­nia­nie ener­gii ciepl­nej. Sto­so­wa­nie wody ma duży minus – w śro­do­wi­sku wystę­pu­je rdza, któ­ra znacz­nie skra­ca żywot­ność urzą­dzeń, odkła­da się kamień, któ­ry jest nie­zwy­kle nie­bez­piecz­ny dla pły­to­wych wymien­ni­ków cie­pła. Naj­waż­niej­szą jed­nak wadą jest zama­rza­nie, przez co rocz­nie fir­my tra­cą napraw­dę spo­re sumy insta­la­cja fre­ono­wa po zala­niu wodą nigdy już nie będzie ide­al­nie czy­sta wystą­pi efekt kwa­śne­go ole­ju, gazu, co będzie skut­ko­wa­ło spa­le­niem sprężarki.Glikol etylenowy

Glikol etylenowy – woda lodowa

Moim zda­niem gli­kol pomi­mo gor­szej prze­ni­kal­no­ści ciepl­nej jest jed­nym z lep­szych roz­wią­zań sto­so­wa­nych w insta­la­cjach wody lodo­wej. Gli­kol pra­cu­jąc w sys­te­mie zamknię­tym utrzy­ma urzą­dze­nie czy­ste przez wie­le lat, wymien­ni­ki pra­cu­ją ze sta­łą wydaj­no­ścią, tak samo pom­py na ich łopa­tach nie zale­ga kamień, rdza, brud, więc ich wydaj­ność nie spa­da. Wystar­czy w fazie pierw­szych inwe­sty­cji zwią­za­nych z budo­wą i uru­cho­mie­niem sys­te­mu chło­dze­nia wodą lodo­wą zain­we­sto­wać w gli­kol a zaosz­czę­dzi to pie­nią­dze na dro­gie napra­wy, dzię­ki temu też utrzy­ma­my urzą­dze­nie w odpo­wied­niej sprawności.

Nasz ser­wis sprze­da­je, wymie­nia uzu­peł­nia gli­kol we wszyst­kich ukła­dach chłodniczych

Glikol cena

Ceny hur­to­we dla gli­ko­lu i mieszaniny

Mie­sza­ni­na gli­ko­lu 40%/60% wody — zapew­nia­ją­ca nie zama­rza­nie do – 25 stop­ni Cel­sju­sza – 5,00 zł net­to / litr

Gli­kol ety­le­no­wy kon­cen­trat — 7,50 zł net­to / litr

 

Zapra­sza­my do zaku­pu, przy znacz­nych ilo­ściach jeste­śmy w sta­nie udzie­lić rabat.