Naprawa Serwis ClimaVeneta

5/5 — (4 votes) 

Napra­wa Ser­wis Cli­ma­Ve­ne­ta — SKiC Robert Aptacy

Naprawa serwis agregatu wody lodowej Climaveneta HRAT 011

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy Auto­ry­zo­wa­ny Ser­wis Chłod­nic­twa i Kli­ma­ty­za­cji już od kil­ku­na­stu lat napra­wia, moder­ni­zu­je i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej w tym rów­nież chil­le­ry Cli­ma­ve­ne­ta. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my agre­ga­ty wody lodo­wej Cli­ma­ve­ne­ta o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, w dowol­nym sys­te­mie chłodzenia.Serwis ClimaVeneta SKiC Robert Aptacy

Napra­wa chil­ler Cli­ma­ve­ne­ta HRAT011

Eks­per­ty­za nie pra­cu­ją­ce­go chillera

  1. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go – odna­leź­li­śmy wyciek fre­onu na spa­wie wyko­na­nym przez inny poprzed­ni serwis
  2. Układ fre­ono­wy mokry i kwa­śny – poprzed­ni ser­wis użył sta­re­go mokre­go czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go podej­rze­wa­my że z odzysku
  3. Układ chło­dze­nia i wod­ny zaka­mie­nia­ły, z całą pew­no­ścią nie wystar­cza­ją­cy prze­pływ wpły­wał na dłu­go­trwa­łą i bez­pro­duk­tyw­ną pra­cę sprę­żar­ki, oczy­wi­ście ze stra­tą prądu
  4. Ste­ro­wa­nie czę­ścio­wo zablo­ko­wa­ne przez ste­row­nik – nad­mier­nie dłu­ga pra­ca pom­py obie­go­wej bez ser­wi­su, zatka­ne logi błędów

Doko­na­ne czyn­no­ści – napra­wa chil­ler Climaveneta

W pierw­szej fazie napra­way odzy­ska­li­śmy i prze­ka­za­li­śmy do uty­li­za­cji sta­ry, mokry i kwa­śny czyn­ni chłod­ni­czy. Zde­mon­to­wa­li­śmy sprę­żar­kę i wyla­li­śmy z niej mokry olej następ­nie wypu­ka­li­śmy z jej kar­te­ru osad i pozo­sta­ło­ści sta­re­go ole­ju, po osu­sze­niu zala­li­śmy sprę­żar­kę nowym ole­jem dedy­ko­wa­nym pod nowy eko­lo­gicz­ny czyn­nik chłod­ni­czy. Przed mon­ta­żem wymy­li­śmy układ fre­ono­wy i skon­tro­lo­wa­li­śmy igli­cę zawo­ru roz­pręż­ne­go, wmon­to­wa­li­śmy filtr osu­sza­czy z funk­cja odkwa­sza­nia. Po zło­że­niu i wyspa­wa­niu ukła­du fre­ono­we­go z pomo­cą Azo­tu Tech­nicz­ne­go spraw­dzi­li­śmy szczel­ność ukła­du, czas pró­by 24 godziny.

Uru­cho­mie­nie chil­ler Cli­ma­ve­ne­ta i pełen serwis

Po doko­na­niu wszyst­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści Nasz ser­wis roz­po­czoł pro­ce­du­rę roz­ruch i peł­ne­go ser­wi­su wytwor­ni­cy wody lodo­wej w skład tej usłu­gi weszło:

  • Wyko­na­nie próż­ni w ukła­dzie freonowym
  • W mię­dzy­cza­sie wymy­li­śmy całe urzą­dze­nie, odka­mie­ni­li­śmy wymien­nik pły­to­wy, pojem­nik wzbior­czy oraz pom­pę obiegową.
  • Wszyst­kie miej­sca koro­zji zosta­ły naj­do­kład­niej jak potra­fi­my oczysz­czo­ne i poma­lo­wa­ne far­bą chlorokauczukową.
  • Układ fre­ono­wy został wypeł­nio­ny nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym Retro­fit z R22, nato­miast zawór roz­pręż­ny został ska­li­bro­wa­ny pod nowy czynnik.
  • W ste­row­ni­ku zosta­ły zre­se­to­wa­ne licz­ni­ki pra­cy pomp i sprę­ża­rek, wyka­so­wa­li­śmy zapeł­nio­ną listę logów błędów

Po napra­wie i ser­wi­sie urzą­dze­nie ponow­nie zaczę­ło pra­co­wać popraw­nie, sprę­żar­ka pra­cu­je rów­no, nato­miast chil­ler znów jest wydajny

Zapra­sza­my Wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z usług nasze­go ser­wi­su w zakre­sie, napra­wy, moder­ni­za­cji agre­ga­tów wody lodo­wej Cli­ma­Ve­ne­ta i wszyst­kich innych marek.

Pole­ca­my się pamię­ci SKiC Robert Aptacy

SKiC Robert Apta­cy chil­ler ser­wis | Skup, sprze­daż, mon­taż, napra­wa, moder­ni­za­cja i ser­wis agre­ga­ty wody lodo­wej Budu­je­my insta­la­cje wody lodowej