Serwis pogwarancyjny chiller mta

4.4/5 — (21 votes) 

Napra­wa Ser­wis Pogwa­ran­cyj­ny chil­ler mta | SKiC Robert Aptacy

Chil­le­ry mta cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią w prze­my­śle. Ich mia­ro­daj­na pra­ca zapew­nia przed­się­bior­stwom wła­ści­we funk­cjo­no­wa­nie maszyn czy utrzy­ma­nie niskiej tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach. Te urzą­dze­nia odzna­cza­ją się wytrzy­ma­ło­ścią i funk­cjo­nal­no­ścią, pod warun­kiem, że pod­da­wa­ne są regu­lar­ne­mu ser­wi­so­wa­niu. Jakim awa­riom mogą ulec chil­le­ry MTA?Serwis chiller MTA | SKiC Robert Aptacy

Zamarzanie wymienników ciepła – serwis chiller mta

Do zama­rza­nia wymien­ni­ków cie­pła w chil­le­rach może dojść mię­dzy inny­mi na sku­tek bra­ku fil­tra w ukła­dzie wody lodo­wej. To pro­wa­dzi bowiem do zablo­ko­wa­nia wymien­ni­ka pły­to­we­go, a w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do roz­sa­dze­nia i roz­sz­czel­nie­nia wymien­ni­ka ciepła.

Do zamar­z­nię­cia wymien­ni­ka, a tym samym poważ­ne­go uszko­dze­nia całe­go ukła­du chło­dzą­ce­go pro­wa­dzą też błę­dy przy nie­wła­ści­wym mon­ta­żu chil­le­ra, napra­wie czy ser­wi­sie. Nie­jed­no­krot­nie do nasze­go warsz­ta­tu tra­fia­ją urzą­dze­nia, w któ­rych zama­rza­nie wymien­ni­ka było efek­tem ubocz­nym awa­rii flow switch. Dla­te­go bar­dzo waż­ne jest, by urzą­dze­nie zosta­ło zdia­gno­zo­wa­ne przez spe­cja­li­stów w zakre­sie chil­le­rów mta. W naszym ser­wi­sie napra­wą chil­le­rów zaj­mu­je­my się od 2003 roku. Dzię­ki temu posia­da­my doświad­cze­nie, wie­dzę i wła­ści­we prze­szko­le­nie w tym zakresie.

Dlaczego jeszcze — serwis pogwarancyjny chiller mta warto zlecać takim fachowcom, jak nasza?

Ponie­waż brak regu­lar­nych prze­glą­dów, a tak­że błęd­ne zdia­gno­zo­wa­nie uste­rek czy nie­wła­ści­wa napra­wa może pro­wa­dzić do bar­dzo poważ­nych awa­rii, jak np. uszko­dze­nie linii fre­ono­wej, uszko­dze­nie sprę­żar­ki chłod­ni­czej, itd… Tego typu uszko­dze­nia są bar­dzo dro­gie w moder­ni­za­cji, ponie­waż nale­ża­ło­by wte­dy wykonać:

 • kom­plet­ne osu­sze­nie insta­la­cji freonowej,
 • ponow­ne wypeł­nie­nie insta­la­cji freonem,
 • wymia­na oleju,
 • napra­wa uszko­dzo­nej sprężarki.

Jak prze­bie­ga u NAS ser­wis Chil­ler mta jeśli wymien­nik cie­pła jest zamarznięty?

Konieczne czynności, jakie nasz serwis wykonuje w takich sytuacjach to:

 • odzysk i zma­ga­zy­no­wa­nie freonu,
 • wymia­na wymien­ni­ka płytowego,
 • zaopa­trze­nie ukła­du wody lodo­wej w filtr czą­stek stałych.

Dlaczego masz pewność, że po naprawie w naszym serwisie chiller mta będzie działał?

Serwis naprawa chiller mta

Ponie­waż w ramach napra­wy wykonujemy:

 • pró­bę szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Technicznego,
 • spraw­dze­nie i uszczel­nie­nie izo­la­cji na wymien­ni­kach i rurach, w któ­rych pły­nie woda lodowa,
 • wymia­na fil­tra osu­sza­cza freonu.
 • wtło­cze­nie freonu
 • uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja urządzenia

Serwis pogwarancyjny chiller mta.

SKiC Robert Apta­cy auto­ry­zo­wa­ny ser­wis chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji. Ofe­ru­je­my Pań­stwu sprze­daż i mon­taż chil­ler, a tak­że budo­wę insta­la­cji wody lodo­wej. Ser­wi­su­je­my wie­le urzą­dzeń w tym rów­nież chil­le­ry mta dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI.

Wszel­kie zdję­cia napra­wia­nych urzą­dzeń bądź doko­ny­wa­ne czyn­no­ści są nasze­go autor­stwa. Nato­miast urzą­dze­nia są wła­sno­ścią Naszej fir­my lub firm któ­re zle­ci­ły nam wyko­na­nie prac serwisowo-naprawczych.