Naprawa Serwis Rooftop TRANE

5/5 — (2 votes) 

W ostat­nim cza­sie otrzy­ma­li­śmy wezwa­nie do napra­wy roofto­pów fir­my TRANE, któ­re prze­sta­ły dzia­łać na jed­nym z cen­trów han­dlo­wych. Nasze usłu­gi świad­czy­ły dwie reno­mo­wa­ne fir­my: Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis. Oby­dwie fir­my cechu­je ogrom­na wie­dza w bran­ży chło­dze­nia, posia­da­ją nie­zbęd­ny sprzęt oraz doświad­czo­nych ser­wi­san­tów goto­wych do natych­mia­sto­wej interwencji.

Przyczyny wezwania serwisu do rooftopów TRANE były różne i wymagały profesjonalnego podejścia:

  1. Pierw­szy z roofto­pów nie reago­wał po wcze­śniej­szej napra­wie prze­pro­wa­dzo­nej przez inną firmę.
  2. Dru­gi rooftop wyłą­czył się awa­ryj­nie dzień przed naszym wezwa­niem i nie reago­wał na pró­by ponow­ne­go uruchomienia.

Nasza eks­per­ty­za i dzia­ła­nia napraw­cze wyglą­da­ły następująco:

Rooftop pierwszy:

Brak pane­la ste­row­ni­cze­go wymu­sił koniecz­ność ręcz­ne­go prze­glą­du. W trak­cie tej pro­ce­du­ry spraw­dzi­li­śmy róż­ne para­me­try, takie jak:

  • Stan napeł­nie­nia oby­dwu sek­cji ukła­dów chłod­ni­czych (pierw­sza sek­cja była prak­tycz­nie pusta, a dru­ga mia­ła napeł­nie­nie na pozio­mie oko­ło 90%).
  • Stan zabez­pie­cze­nia ter­micz­ne­go pom­py obie­go­wej CT (było wyłą­czo­ne, ale pom­pa była wypo­sa­żo­na w falow­nik, któ­ry peł­nił rolę zabez­pie­cze­nia prądowego).
  • Błąd E04 na falow­ni­ku wen­ty­la­to­ra parow­ni­ka, któ­ry po krót­kim cza­sie pra­cy wyłą­czał się z błę­dem. Wymie­ni­li­śmy uszko­dzo­ny falow­nik na nasz wła­sny, co roz­wią­za­ło problem.

War­to zazna­czyć, że pre­so­stat fil­tra powie­trza na tym roofto­pie był roz­łą­czo­ny, ale urzą­dze­nie nadal dzia­ła­ło, co wyma­ga­ło dodat­ko­wych badań.Serwis Rooftop TRANE

Rooftop drugi:

Podob­nie jak w przy­pad­ku pierw­sze­go, brak pane­la ste­row­ni­cze­go zmu­sił nas do ręcz­ne­go audy­tu. Tutaj tak­że spraw­dzi­li­śmy stan napeł­nie­nia oby­dwu sek­cji ukła­dów chłod­ni­czych (na pozio­mie oko­ło 90%) oraz wykry­li­śmy uszko­dze­nie zabez­pie­cze­nia przed falow­ni­kiem wen­ty­la­to­ra parownika.

Napra­wa roofto­pów TRANE przy­nio­sła pozy­tyw­ne rezul­ta­ty po dokład­nym prze­glą­dzie, myciu urzą­dzeń oraz uzu­peł­nie­niu bra­ku­ją­ce­go fre­onu. W przy­pad­ku pierw­sze­go roofto­pu prze­re­gu­lo­wa­li­śmy zawór roz­pręż­ny, uzy­sku­jąc wydaj­ność na pozio­mie bli­skim 80 kW. Dodat­ko­wo, na oby­dwu roofto­pach nacią­gnę­li­śmy paski kli­no­we na tur­bi­nach wen­ty­la­to­rów parow­ni­ka. Odkry­li­śmy rów­nież nie­wła­ści­wie połą­czo­ne ele­men­ty kon­tro­l­no-pomia­ro­we, co było istot­ne, ponie­waż nie­któ­re zabez­pie­cze­nia zosta­ły zez wor­ko­wa­ne, co unie­moż­li­wia­ło urzą­dze­niom obro­nę przed awariami.

Peł­ny ser­wis TRANE został prze­ka­za­ny fir­mom Chil­ler­Ser­wis i Chil­ler­Tech. Po zakoń­cze­niu napra­wy, obie fir­my prze­pro­wa­dzi­ły dodat­ko­we pra­ce kon­ser­wa­cyj­ne, obej­mu­ją­ce mycie chłod­nic skra­pla­cza oraz chłod­nic parow­ni­ka, czysz­cze­nie sil­ni­ków napę­do­wych wymien­ni­ków cie­pła reku­pe­ra­to­ra, prze­pust­nic powie­trza i napę­dów odpo­wie­dzial­nych za ich pra­cę. Po zakoń­cze­niu prac wyko­na­no pomia­ry ciśnień fre­onu oraz prą­dów ele­men­tów wyko­naw­czych. Skon­tro­lo­wa­no rów­nież wszel­kie ele­men­ty kon­tro­l­no-pomia­ro­we, takie jak pre­so­sta­ty, prze­twor­ni­ki i ter­mi­ki, upew­nia­jąc się, że ich dzia­ła­nie nie spo­wo­du­je awa­rii i wyłą­cze­nia rooftopów.

Jeśli potrze­bu­je­cie ser­wi­su lub napra­wy roofto­pów cen­tral­nych wen­ty­la­cyj­nych, jeste­śmy do Waszej dys­po­zy­cji. Obsłu­gu­je­my róż­ne rodza­je roofto­pów, nie­za­leż­nie od pro­du­cen­ta czy wiel­ko­ści, na tere­nie całej Pol­ski. Nasze doświad­cze­nie i pro­fe­sjo­na­lizm gwa­ran­tu­ją sku­tecz­ne roz­wią­za­nia dla Waszych potrzeb.

Serwis urządzeń chłodniczych Rooftop

Napra­wa Ser­wis Rooftop Tra­ne — pomiary