Parametry roztworów nawilżających poligrafia

Zostaw Opi­nię!

Para­me­try roz­two­rów nawilżających

Jeśli pro­wa­dzisz dru­kar­nię, wiesz, że naj­waż­niej­sze jest zado­wo­le­nie klien­ta. A to osią­gniesz poprzez dobrej jako­ści usłu­gę. W celu zacho­wa­nia opty­mal­nej pra­cy maszyn dru­ku­ją­cych waż­ne jest cyklicz­ne nawil­ża­nie ele­men­tów nie­dru­ku­ją­cych na for­mie drukowej.

Cyklicz­ny prze­gląd nawil­ża­czy – zrób go, zanim będzie za późno 

SKIC Robert Apta­cy świad­czy kom­plek­so­we usłu­gi napra­wy i ser­wi­su ele­men­tów uspraw­nia­ją­cych pra­cę maszyn w dru­kar­niach. Pra­cow­ni­cy bran­ży poli­gra­ficz­nej wie­dzą, że jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów pro­ce­su dru­ko­wa­nia off­se­to­we­go jest cyklicz­ny prze­gląd i ser­wis nawil­ża­czy for­my. Fir­ma SKIC Robert Apta­cy wyko­nu­je tego rodza­ju usłu­gi i dokład­nie wie, że nie­ser­wi­so­wa­ny nawil­żacz nie poda­je roz­two­ru zwil­ża­ją­ce­go o odpo­wied­nim skła­dzie, ani też w odpo­wied­niej ilo­ści. Nie­pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­cy nawil­żacz ma nega­tyw­ny wpływ na powierzch­nie, któ­re odpo­wia­da­ją za druk. Oszczę­dza­jąc na prze­glą­dzie i ser­wi­sie nawil­ża­czy, dru­kar­nia tra­ci na jako­ści pro­duk­cji drukowanej.

Para­me­try roz­two­rów zwilżających 

Roz­twór zwil­ża­ją­cy musi mieć nie­zbęd­ne wła­ści­wo­ści. Dla­te­go pro­ces jego przy­go­to­wa­nia skła­da się z sze­re­gu tech­no­lo­gicz­nych ope­ra­cji. Wybór odpo­wied­nie­go typu roz­two­ru zwil­ża­ją­ce­go zale­ży od kil­ku czynników.

W dru­ku off­se­to­wym para­me­try jako­ści roz­two­rów zwil­ża­ją­cych dzie­li­my na trzy grupy:

 • zwią­za­ne z pro­ce­sem drukowania
 • sta­bil­ność
 • repro­duk­cyj­no-gra­ficz­ne

W pro­ce­sie dru­ko­wa­nia moż­na je celo­wo regu­lo­wać, aby dopa­so­wać powyż­sze lub inne para­me­try. SKIC Robert Apta­cy posia­da wie­dzę o czyn­ni­kach, jakie wpły­wa­ją na wybór roz­two­rów zwil­ża­ją­cych. Mamy świa­do­mość waż­no­ści para­me­trów roz­two­rów, dla­te­go może­my wpły­wać na poszcze­gól­ne para­me­try, jak rów­nież na cały pro­ces dru­ku. Popra­wia­jąc warun­ki tech­no­lo­gicz­ne poprzez ser­wis nawil­ża­czy, masz szan­sę zwięk­szyć wydaj­ność pro­duk­cji i jako­ści druków.

Roz­two­ry są przy­go­to­wy­wa­ne przy uży­ciu wody, któ­ra jest pod­sta­wą roz­two­ru zwil­ża­ją­ce­go. Opty­mal­ny roz­twór zwil­ża­ją­cy musi posia­dać nastę­pu­ją­ce właściwości:

 • odpo­wied­nią kwa­so­wość (pH) roz­two­ru nawil­ża­ją­ce­go i wody
 • wła­ści­wą twardość
 • prze­wod­ność elektryczną
 • nawil­żać powierzch­nie ele­men­tów dru­ku­ją­cych i nie­dru­ku­ją­cych off­se­to­wej for­my jednometalowej

War­tość pH roz­two­ru zwil­ża­ją­ce­go zale­ży od kil­ku czyn­ni­ków, w tym mię­dzy inny­mi od:

 • typu zespo­łu dru­ku­ją­ce­go maszy­ny offsetowej
 • zespół nawil­ża­ją­cy z dwo­ma wał­ka­mi nada­ją­cy­mi pokry­ty­mi osło­ną z tka­ni­ny – pH = 5,2 – 5,6
 • zespół alko­ho­lo­wy z wal­cem prze­ka­zu­ją­cym do zespo­łu far­bo­we­go – pH = 5,0 – 5,4
 • zespół z jed­nym wal­cem nada­ją­cym bez osło­ny – pH = 5,2–5,6
 • zespół nawil­ża­ją­cy typu „Dal­gren” — pH = 4,7 – 5,2
 • mate­ria­łu zadrukowywanego
 • papier nie­kre­do­wa­ny – pH = 4,5 – 6,5
 • papier kre­do­wa­ny – pH = 7,5 – 9,5
 • innych ele­men­tów pro­ce­su drukowania

Pre­cy­zyj­ne przy­go­to­wa­nie roz­two­ru będzie mia­ło wpływ na pra­cę maszyn dru­ku­ją­cych. Zbyt kwa­śny roz­twór pH < 4,8 będzie powo­do­wał nisz­cze­nie ele­men­tów dru­ku­ją­cych form oraz spo­wal­niał pro­ces wysy­cha­nia far­by. Możesz rów­nież nara­zić fir­mę na stra­ty. Nie­ser­wi­so­wa­ne nawil­ża­cze z nie­od­po­wied­nim roz­two­rem sprzy­ja­ją nisz­cze­niu for­my dru­ko­wej, powo­du­ją odwar­stwia­nie się far­by na dru­ku, a na powierzch­ni wal­ców powsta­ją ubyt­ki. To z kolei powo­du­je poważ­niej­sze kon­se­kwen­cje takie jak pogor­sze­nie poda­wa­nia far­by oraz utle­nia­nie pro­wa­dzą­ce do ciem­nie­nia farb dru­ko­wych metalizowanych.

Zbyt wyso­kie pH o war­to­ści > 9,5 rów­nież przy­nie­sie same szko­dy. Mimo że sprzy­ja utrwa­la­niu far­by, to przy oka­zji reagu­je na skład­ni­ki farb dru­ko­wych: olej, żywi­cę i kwa­śne substancje.

Wów­czas two­rzy się emul­sja, któ­ra może powo­do­wać nada­wa­nie far­by tak­że na ele­men­ty niedrukujące.

W kolej­nym arty­ku­le poru­sza­ją­cym temat para­me­trów roz­two­rów nawil­ża­ją­cych omó­wi­my inne zależ­no­ści, czyn­ni­ki i wskaź­ni­ki mają­ce słu­żyć popra­wie wydaj­no­ści maszyn drukujących.

Parametry roztworów nawilżających

Parametry roztworów nawilżających

 

OFERTA FIRMY SKIC ROBERT APTACY

serwis chłodniczy warszawa

naci­śnij by przeczytać

Zapo­znaj się z naszą ofertą

Kon­takt z biurem

  +48 501 179 381 
 info@skic.com.pl
 
lub
 
ul Potoc­ka 14
War­sza­wa 01–652
 JAK NAS ZNALEŹĆ ?
 

 

bal­dwin, ser­wis chłod­ni­czy war­sza­wa, tech­no­trans, schła­dzacz wody poli­gra­fia, prze­gląd nawil­ża­czy poli­gra­fia, prze­gląd nawil­ża­czy dru­kar­nia, para­me­try roz­two­rów nawil­ża­ją­cych, napra­wa schła­dza­czy wody, ser­wis schła­dza­czy wody, prze­gląd i ser­wis nawil­ża­czy for­my, ser­wis nawil­ża­czy, agre­ga­ty chłod­ni­cze, agre­gat wody lodo­wej, agre­ga­ty wody lodo­wej, chil­le­ry, wytwor­ni­ca wody lodo­wej, ser­wis chłod­ni­czy, chil­ler do wody, chil­le­ry prze­my­sło­we, wytwor­ni­ce wody lodo­wej, chil­ler wody lodo­wej, chil­ler wody