Wymiana czynnika chłodniczego R22 na retrofit

Zostaw Opi­nię!

Wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 na retro­fit, dosto­so­wa­nie urzą­dze­nia do nowe­go czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Od stycz­nia 2010 roku sprze­daż i uży­wa­nie nowe­go — pier­wot­ne­go czyn­ni­ka R22 jest cał­ko­wi­cie zabro­nio­ne. Zgod­nie z art. 5 ust. 1 pkt. c ppkt. (v) Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady nr 2037/2000 w spra­wie sub­stan­cji zubo­ża­ją­cych war­stwę ozo­no­wą uży­wa­nie czyn­ni­ka R22 będzie cał­ko­wi­cie zaka­za­ne począw­szy od 2015 r.  Co bar­dzo waż­ne z począt­kiem roku 2010 czyn­ni­ki HCFC moż­na wyko­rzy­sty­wać jedy­nie do dopeł­nia­nia ubyt­ków urzą­dzeń chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. W tym celu wyko­rzy­stu­je się wyłącz­nie odzy­ska­ne i pod­da­ne kom­plek­so­wej rege­ne­ra­cji wtór­ne czyn­ni­ki HCFC.

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy w tro­sce o inte­res naszych klien­tów posia­da­ją­cych urzą­dze­nia chłod­ni­cze, urzą­dze­nia mroź­ni­cze czy urzą­dze­nia kli­ma­ty­za­cyj­ne pra­cu­ją­ce na czyn­nik chłod­ni­czy fre­on R 22 a tak­że dzia­ła­jąc z lite­rą pra­wa daje możliwość:

  • wymia­ny całe­go urzą­dze­nia chłod­ni­cze­go, mroź­ni­cze­go czy kli­ma­ty­za­cji na nowe wol­ne od sub­stan­cji zubo­ża­ją­cej przy­sto­so­wa­ne do pra­cy na czyn­ni­kach eko­lo­gicz­nych z gru­py HFC
  • wymia­ny cią­gów i insta­la­cji na R22 na nowe wol­ne od sub­stan­cji zubo­ża­ją­cej przy­sto­so­wa­ne do pra­cy na czyn­ni­kach eko­lo­gicz­nych z gru­py HFC
  • prze­ro­bie­nie moder­ni­za­cja insta­la­cji z R22 na jeden z czyn­ni­ków z gru­py HFC: R404A, R507R407C
  • sto­so­wa­nie retro­fi­tu z R22 czy­li sto­so­wa­nie jed­ne­go z zamien­ni­ków bez­po­śred­nich takich jak R419A, R422D, R427A

R22 na retrofitWymiana czynnika R22 na retrofit

Nasz Ser­wis dys­po­nu­je odpo­wied­ni­mi upraw­nie­nia­mi, nie­zbęd­ny­mi narzę­dzia­mi, wie­dzą i dłu­go­let­nim doświad­cze­niem pozwa­la­ją­cym wyko­nać każ­de z powyż­szych dzia­łań. Ponad­to nasz ser­wis ofe­ru­je Pań­stwu usłu­gę odzy­sku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 z nie­pra­cu­ją­cych, uszko­dzo­nych czy po pro­stu nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nych urzą­dzeń czy insta­la­cji celem uty­li­za­cji lub oczysz­cze­nia sub­stan­cji kon­tro­lo­wa­nej w fir­mie PROZON.

Czysz­cze­nie gazu nawet R22 pozwa­la na jego sto­so­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie w urzą­dze­niach i insta­la­cjach do roku 2015. Po tym roku nasz ser­wis dla firm sta­le współ­pra­cu­ją­cych udzie­li znacz­nych raba­tów na odzysk i uty­li­za­cję R22 oraz odzysk i uty­li­za­cję ole­ju po R22.

SKiC Robert Apta­cy zale­ca naby­cie nowych urzą­dzeń na zamia­nę czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 jako że w dłuż­szej per­spek­ty­wie jest to roz­wią­za­nie naj­bar­dziej eko­no­micz­ne a co naj­waż­niej­sze przy­ja­zne środowisku.

 

SKiC Robert Apta­cy zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su kli­ma­ty­za­cji i chłodnictwa

Mamy nadzie­ję, że zamiesz­czo­ne na naszej stro­nie infor­ma­cje zachę­cą Pań­stwa do kon­tak­tu z naszą fir­mą w celu nawią­za­nia współpracy.

Jesz­cze raz pra­gnę Pań­stwa bar­dzo zapro­sić do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej wszyst­kich producentów

ponad­to nama­wiam do korzy­sta­nia z innych naszych usług.

R22 na retrofitWymiana czynnika chłodniczego R22

czyn­nik chłod­ni­czy r22, fre­on r22 zamien­nik, retro­fit urzą­dzeń chłod­ni­czych, retro­fit insta­la­cji chłod­ni­czej, koniec sto­so­wa­nia r‑22, r‑22 roz­po­rzą­dze­nie unii euro­pej­skiej, zamien­ni­ki dla czyn­ni­ka r22, wymia­na urzą­dzeń z r22, wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go r22 war­sza­wa, wymia­na fre­onu r22 war­sza­wa, wymia­na czyn­ni­ka zięb­ni­cze­go r22 na retro­fit war­sza­wa, dosto­so­wa­nie urzą­dze­nia do retro­fi­tu, dosto­so­wa­nie urzą­dzeń po zmia­nie fre­onu r22 war­sza­wa, odzysk fre­onu r22, odzysk i uty­li­za­cja fre­onu r22, odzysk i uty­li­za­cję ole­ju po fre­onie r22, retro­fit za r22, zamien­nik za fre­on r22, uty­li­za­cja urzą­dzeń po fre­onie r22, zamia­na czyn­ni­ka r22, chłod­nic­two, r22, r407c, czyn­nik chłod­ni­czy, czyn­ni­ki chłod­ni­cze, ser­wis urzą­dzeń chłod­ni­czych, czyn­nik r22, ser­wis chłod­ni­czy, agre­ga­ty chłod­ni­cze do chłod­ni, r22 czyn­nik, napra­wa urzą­dzeń chłod­ni­czych, czyn­nik chłod­ni­czy r407c, insta­la­cja chłod­ni­cza, zamien­nik r22, zamia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go hcfc na hfc