Serwis nawilżaczy maszyn poligraficznych

5/5 — (1 vote) 

Naprawa i serwis nawilżaczy maszyn poligraficznych Naprawa nawilżaczy maszyn offsetowych

Świad­czy­my pro­fe­sjo­nal­ną usłu­gę napra­wy agre­ga­tów chłod­ni­czych maszyn off­se­to­wych sto­so­wa­nych w dru­kar­niach i zakła­dach poli­gra­ficz­nych na tere­nie War­sza­wy a tak­że w całej Polsce.

Pra­gnie­my zazna­czyć, że posia­daj­my duże doświad­cze­nie w napra­wach sys­te­mów chłodzenia 

Man Roland, Heidelberg, TechnoTrans, Kodak NexPress, Baldwin, MGE, Quint itd Calypso.

serwis nawilżaczy maszyn poligraficznych

Ofe­ru­je­my:

Pilna naprawa sprzętu chłodniczego z wykorzystaniem oryginalnych podzespołów lub zastąpienie ich wysokiej klasy zamiennikami. Serwis nawilżaczy maszyn poligraficznych.

Zapewniamy pełen serwis urządzeń chłodniczych czyli utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym i rozwiązywanie problemów podczas pracy, bez długich postojów. Częstotliwość kontroli zależy od rodzaju czynnika chłodniczego, tryb i warunki pracy urządzeń.

Nie oferujemy konkurencyjnych cen, oferujemy wysoki standard jakości pracy i użytych komponentów w przystępnej cenie.

Naprawa nawilżaczy maszyn offsetowych

For­mu­larz Kontaktowy

Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa — Robert Apta­cy / ul. Potoc­ka 14 , 01–652 War­sza­wa / NIP 669–170-16–70 , Regon 140235690

Zakres czynności wchodzących w skład pełnego serwisu nawilżaczy maszyn offsetowych stosowanych w poligrafii:

  • Mycie obu­do­wy, wan­ny na medium, insta­la­cji wod­nej urządzenia.
  • Mycie skra­pla­cza i kon­tro­la wen­ty­la­to­ra skraplacza.
  • Mycie parow­ni­ka i pró­ba ciśnieniowa.
  • Kon­tro­la i kali­bra­cja elek­tro­ni­ki sterującej.
  • Kon­tro­la kwa­so­wo­ści czyn­ni­ka i ole­ju sprężarkowego.
  • Kon­tro­la sta­nu ole­ju sprężarkowego.
  • Kon­tro­la zawil­go­ce­nia czyn­ni­ka chłodniczego.
  • Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka chłodniczego.

Serwis nawilżaczy maszyn poligraficznych

Ser­wis nawil­ża­czy maszyn poli­gra­ficz­nych, Agre­gat chłod­ni­czy nawil­ża­cza poli­gra­ficz­ne­go Tech­no­Trans FK-S4000, Chło­dziar­ka wody poli­gra­fia — Tech­no­Trans FK-S4000, Napra­wa bufo­ra w nawil­ża­czu Tech­no­Trans FK-S4000, Napra­wa chło­dzia­rek poli­gra­ficz­nych Tech­no­Trans FK-S4000, Napra­wa pom­py obie­go­wej Tech­no­Trans FK-S4000, Napra­wa Ser­wis ukła­du nawil­ża­nia maszyn poli­gra­ficz­nych, Napra­wa ukła­du chło­dze­nia nawil­żacz Tech­no­Trans FK-S4000, Napra­wa ukła­du chło­dze­nia nawil­ża­cza Tech­no­Trans FK-S4000, Remont maszyn poli­gra­ficz­nych Tech­no­Trans FK-S4000, Ser­wis dozo­ow­ni­ka alko­ho­lu Tech­no­Trans FK-S4000, Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych Tech­no­Trans FK-S4000 SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis Napra­wa Tech­no­Trans FK-S4000 POLSKA, Ser­wis napraw­czy nawil­ża­czy poli­gra­ficz­nych Tech­no­Trans FK-S4000 POLSKA, Ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­trans FK-S4000, SKiC Robert Apta­cy ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych Tech­no­Trans FK-S4000, Tech­no­Trans FK-S4000 Napra­wa ser­wis moder­ni­za­cja, Ser­wis Tech­no­Trans FK-S4000