Serwis HYFRA SVK 720

4.9/5 — (139 votes) 

Ser­wis i napra­wa chil­ler HYFRA SVK 720/1 SKiC Robert Aptacy

Jed­na z firm zaj­mu­ją­ca się pro­fe­sjo­nal­nie budo­wą maszyn popro­si­ła Nas o napra­wę i uru­cho­mie­nie chil­le­ra Hyfra SVK 720/1 koniecz­ne­go do chło­dze­nia Lase­ra do cię­cia stali.

Rze­ko­mo Chil­ler sta­nął na wsku­tek bra­ku gazu. Poprzed­nie dwa ser­wi­sy wezwa­ne do urzą­dze­nia, odzy­ska­ły czyn­nik, prze­wa­ży­ły wsad i uzu­peł­ni­ły agre­gat wody lodo­wej nowym gazem R 410A zgod­nie z dekla­ro­wa­ną ilość na tablicz­ce zna­mio­no­wej. W przy­pad­ku każ­dej z dwóch prób napra­wy chil­ler nie pozwa­lał się załą­czyć z powo­du błędów.

Przegląd zerowy — Ekspertyza chiller Hyfra

 1. Chłod­ni­ce skra­pla­czy bar­dzo brud­ne i tłu­ste wszyst­ko wska­zu­je na to że chil­ler jest nieszczelny.
 2. Agre­gat wody lodo­wej Hyfra SVK 720/1 posia­da dwa nie­za­leż­ne ukła­dy chłod­ni­cze ste­ro­wa­ne wła­sny­mi ste­row­ni­ka­mi, ste­row­nik głów­ny zgła­sza róż­ne awa­rie. Po zani­ku napię­cia potra­fi wyświe­tlić inny. 
 3. Insta­la­cja ste­row­ni­cza luź­na, ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo uszko­dze­nie któ­re­goś z prze­wo­dów. Pod­krę­ca­li­śmy wszyst­kie miej­sca sty­ko­we lecz pro­blem nie ustał.
 4. Insta­la­cja ste­row­ni­cza nie­po­praw­nie połą­czo­na, poza­mie­nia­ne czuj­ni­ki z wej­ścia­mi ste­row­ni­ka. Np. czuj­nik prze­pły­wu miał pod­łą­czo­ny czuj­nik pozio­mu wody, itd.…
 5. Sprę­żar­ka pra­cu­je bar­dzo nie­rów­no jak­by było w niej coś urwane.
 6. Wzier­nik wska­zu­je że układ jest mokry.
 7. Jed­na z pomp grze­je się nad­mier­nie — tak sądzimy.

Naprawa Chiller HYFRA SVK 720/1

 • Na wstę­pie umy­li­śmy chil­ler w szcze­gól­no­ści skra­pla­cze, usu­nę­li­śmy wszel­kie tłu­ste i brud­ne pla­my. Stan urzą­dze­nia upew­nia Nas w prze­ko­na­niu że chil­ler nie­ste­ty nie jest pod­da­wa­ny regu­lar­ne­mu serwisowi.
 • Zle­ce­nio­daw­ca nie pozwo­lił nam inge­ro­wać w układ fre­ono­wy więc obe­rwa­li­śmy ciśnie­nia ukła­du w cza­sie pra­cy na mano­me­trach chillera.
 • Po kolei odpi­na­li­śmy każ­de z zabez­pie­czeń spraw­dza­jąc co zgła­sza ste­row­nik.  Popraw­nie połą­czy­li­śmy wszyst­kie pre­so­sta­ty i czujniki. 
 • Ste­row­nik w pew­nym momen­cie zaczął pra­co­wać popraw­nie lecz trwa­ło to zale­d­wie dwie godziny.
 • Zde­mon­to­wa­li­śmy ste­row­nik i zastą­pi­li­śmy go ste­row­ni­kiem stan­dar­do­wym z drob­ny­mi prze­rób­ka­mi w sys­te­mie pra­cy, kon­tro­li i ste­ro­wa­nia chillera.
 • Chil­ler zaczął pra­co­wać popraw­nie oczy­wi­ście pra­ca sprę­żar­ki nie ule­gła poprawie.

Ser­wis i napra­wa chil­ler HYFRA SVK 720/1

 

5/5 (1 Review)