Serwis chiller HYFRA 720/1

4.9/5 — (139 votes) 

Ser­wis chil­ler HYFRA SVK 720/1 | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Jed­na z firm zaj­mu­ją­ca się pro­fe­sjo­nal­nie budo­wą maszyn popro­si­ła Nas o napra­wę i uru­cho­mie­nie chil­le­ra Hyfra SVK 720/1 koniecz­ne­go do chło­dze­nia lase­ra do cię­cia sta­li.

Rze­ko­mo Chil­ler sta­nął na wsku­tek bra­ku gazu. Poprzed­nie dwa ser­wi­sy wezwa­ne do urzą­dze­nia, odzy­ska­ły czyn­nik, prze­wa­ży­ły wsad i uzu­peł­ni­ły agre­gat wody lodo­wej nowym gazem R 410A zgod­nie z dekla­ro­wa­ną ilość na tablicz­ce zna­mio­no­wej. W przy­pad­ku każ­dej z dwóch prób napra­wy chil­ler nie pozwa­lał się załą­czyć z powo­du błędów.

.

Przegląd zerowy chillera HYFRA SVK 720/1

 1. Chłod­ni­ce skra­pla­czy bar­dzo brud­ne i tłu­ste wszyst­ko wska­zu­je na to że chil­ler jest nieszczelny.
  .
 2. Agre­gat wody lodo­wej Hyfra SVK 720/1 posia­da dwa nie­za­leż­ne ukła­dy chłod­ni­cze ste­ro­wa­ne wła­sny­mi ste­row­ni­ka­mi, ste­row­nik głów­ny zgła­sza róż­ne awa­rie. Po zani­ku napię­cia potra­fi wyświe­tlić inny. 
  .
 3. Insta­la­cja ste­row­ni­cza luź­na, ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo uszko­dze­nie któ­re­goś z prze­wo­dów. Pod­krę­ca­li­śmy wszyst­kie miej­sca sty­ko­we lecz pro­blem nie ustał.
  .
 4. Insta­la­cja ste­row­ni­cza nie­po­praw­nie połą­czo­na, poza­mie­nia­ne czuj­ni­ki z wej­ścia­mi ste­row­ni­ka. Np. czuj­nik prze­pły­wu miał pod­łą­czo­ny czuj­nik pozio­mu wody, itd.…
  .
 5. Sprę­żar­ka pra­cu­je bar­dzo nie­rów­no jak­by było w niej coś urwane.
  .
 6. Wzier­nik wska­zu­je że układ jest mokry.
  .
 7. Jed­na z pomp grze­je się nad­mier­nie — tak sądzimy.

.

Serwis chiller HYFRA SVK 720/1

 • Na wstę­pie umy­li­śmy chil­ler w szcze­gól­no­ści skra­pla­cze, usu­nę­li­śmy wszel­kie tłu­ste i brud­ne plamy. 
  .
 • Zle­ce­nio­daw­ca nie pozwo­lił nam inge­ro­wać w układ fre­ono­wy więc obe­rwa­li­śmy ciśnie­nia ukła­du w cza­sie pra­cy na mano­me­trach chillera.
  .
 • Po kolei odpi­na­li­śmy każ­de z zabez­pie­czeń spraw­dza­jąc co zgła­sza sterownik.
  .
 • Popraw­nie połą­czy­li­śmy wszyst­kie pre­so­sta­ty i czujniki.
  .
 • Ste­row­nik w pew­nym momen­cie zaczął pra­co­wać popraw­nie lecz trwa­ło to zale­d­wie dwie godziny.
  .
 • Zde­mon­to­wa­li­śmy ste­row­nik i zastą­pi­li­śmy go ste­row­ni­kiem stan­dar­do­wym z drob­ny­mi prze­rób­ka­mi w sys­te­mie pra­cy, kon­tro­li i ste­ro­wa­nia chillera.
  .
 • Chil­ler zaczął pra­co­wać popraw­nie oczy­wi­ście pra­ca sprę­żar­ki nie ule­gła poprawie.
  .

Podsumowanie usługi serwisowej

Agre­gat wody lodo­wej pra­cu­je popraw­nie, lecz mar­twi nas pra­ca jego sprę­żar­ki. Ze wzglę­du na nie­chęć klien­ta nie mogli­śmy zająć się dia­gno­sty­ką sprę­żar­ki chłodniczej. 

Okre­so­we prze­glą­dy tech­nicz­ne są bar­dzo waż­ne lecz nie każ­dy dba o regu­lar­ny ser­wis Swo­je­go urzą­dze­nia, co rzu­tu­je na bez­pie­czeń­stwo oraz może prze­ło­żyć się na bar­dziej kosz­tow­ną przy­szłą naprawę. 

.

Serwis agregatów wody lodowej | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe