Chłodzenie wtryskarek IMG PLASTEC

4.9/5 — (34 votes) 

Chło­dze­nie extru­de­ra wtry­skar­ki IMG PLASTEC

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o zapro­jek­to­wa­nie i budo­wę sys­te­mu do chło­dze­nia ośmiu wtry­ska­rek. Jed­nak na kil­ku z nich sys­tem chło­dze­nia jest nie­wy­daj­ny a na jed­nej wręcz cał­ko­wi­cie nie działa.

Chłodzenie wtryskarek IMG PLASTEC

Wtry­skar­ki mają naj­czę­ściej dwa nie­za­leż­ne obwo­dy chłodzenia

  1. Chło­dze­nie ole­ju w prze­kład­niach napę­dza­ją­cych wał – naj­czę­ściej żąda­na tem­pe­ra­tu­ra ole­ju to 50oC – 55oC
  2. Chło­dze­nie śli­ma­ka exstru­de­ra w grze­je­my i trans­por­tu­je­my roz­grza­ną do odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry masę w kie­run­ku for­my wtryskowej
  3. Chło­dze­nie for­my wtryskowej

W tym arty­ku­le skup­my się na dwóch napra­wia­nych zgrze­war­kach fir­my IMG PLASTEC do pro­duk­cji pian­ki – izo­la­cji ter­micz­nej rur.Chłodzenie wtryskarek IMG PLASTEC

O ile układ chło­dze­nia ole­ju na obu z nich jest spraw­ny, szczel­ny to nie­ste­ty olej się czę­sto nad­mier­nie nagrza­ny. Przy­czy­na jest bar­dzo pro­sta — oby­dwie wtry­skar­ki pra­cu­ją rów­no­le­gle i są wpię­te do jed­ne­go źró­dła chło­du – rury o śred­ni­cy Fi 50 jed­nak na roz­ga­łę­zie­niu insta­la­cji zasto­so­wa­no trój­nik i reduk­cje ¾ „. Po drob­nej prze­bu­do­wie układ sys­tem pra­cu­je wydaj­nie i poprawnie.

Układ chłodzenia extrudera – ślimak + forma wtryskowa

Tutaj rów­nież oby­dwie maszyn pozo­stał połą­czo­ne rów­no­le­gle jed­nak przy­czy­ną nie­wła­ści­we­go dzia­ła­nia jest:

- nie­droż­ny filtr siat­ko­wy układu

- zale­ga­ją­cy kamień i rdza w insta­la­cji a tak­że na elektrozaworach

- nie pood­krę­ca­ne cew­ki elektrozaworów

Z zasto­so­wa­niem odpo­wied­niej che­mii umy­li­śmy i prze­płu­ka­li­śmy układ. Wyczy­ści­li­śmy wszyst­kie elek­tro­za­wo­ry wraz z ukła­dem zasi­la­nia, pood­krę­ca­li­śmy wszyst­kie węże. W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści układ pra­cu­je poprawnie.

W chwi­li obec­nej na tym obiek­cie budu­je­my nowy układ chło­dze­nia, któ­ry będzie chło­dził 10 zgrzewarek.

Zle­ce­nio­daw­ca zaży­czył sobie zapro­jek­to­wa­nie, zbu­do­wa­nie i uru­cho­mie­nie sys­te­mu chło­dze­nia na dwa parametry

Chłodzenie oleju, extrudera i form wtryskowych – mieszanina woda-glikol o temperaturze 4–8 oC

Woda z gli­ko­lem w bar­dzo dużym stop­niu zapo­bie­gnie powsta­wa­niu kamie­nia, odpo­wied­nio wyko­na­ny sys­tem fil­tra­cji wychwy­ci z insta­la­cji wszel­ki brud. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że nie­któ­re z zawo­rów mają gum­ki wraż­li­we na gli­kol wte­dy doj­dzie do roz­sz­czel­nie­nia zawo­ru a tym samym w tym miej­scu będzie nad­mier­nie wychła­dza­ło masę ewen­tu­al­nie olej. Zosta­je nam kon­tro­lo­wać układ i suk­ce­syw­nie wymie­niać elek­tro­za­wo­ry lub tyl­ko repe­ra­tur­ki jed­nak odpor­ne na gli­kol. Zapew­niam Pań­stwa że to i tak się opłaci.

Chłodzenie natryskowe produktu finalnego – woda o temperaturze 18 – 20 oC

Tutaj final­nym pro­duk­tem jest rur­ka pian­ko­wa /izolacja rur co Co itp… Po wyj­ściu z for­my wtry­sko­wej na prze­strze­nia nawet do 7 metrów musi być zra­sza­na wodą by pian­ka nie sia­dła. Obsłu­ga przy­rów­na­ła to humo­ry­stycz­nie efek­tem zakalca.

W kolej­nym arty­ku­le posta­ra­my się przed­sta­wić i opi­sać budo­wa­ny w tej chwi­li układ, zapra­sza­my, więc do czy­ta­nia naszych krót­kich relacji.

Pole­ca­my się rów­nież wszyst­kim Pań­stwu w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, budo­wy sys­te­mów i insta­la­cji do chło­dze­nia maszyn i urządzeń.

Chłodzenie extrudera IMG PLASTEC

Chło­dze­nie wtry­ska­rek IMG PLASTEC