Serwis chiller mta ER092N

5/5 — (82 votes) 

Ser­wis chil­ler mta ER092NSKiC Robert Aptacy

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy wezwa­ni do usu­nię­cia awa­rii i wyko­na­nia peł­ne­go ser­wi­su agre­ga­tu wody lodo­wej mta ER092N

Przy­czy­na wezwania:

 • Chil­ler nie uzy­sku­je żąda­nej temperatury
 • W róż­nych lecz bar­dzo czę­stych odstę­pach cza­su wcho­dzi w awarię

Diagnoza chiller mta ER092NEKSPERTYZA

 1. Agre­gat wody lodo­wej bar­dzo brud­ny co może suge­ro­wać pro­blem z uzy­ska­niem odpo­wied­niej wydaj­no­ści na domiar brud­ne skra­pla­cze są przy­czy­ną wystą­pie­nia awa­rii wyso­kie­go ciśnienia.Serwis chiller MTA ER092N SKiC Robert Aptacy

Naprawa Serwis chiller mta ER092N

 1. Na samym począt­ku bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy skra­pla­cze wytwor­ni­cy wody lodo­wej oraz całe­go urządzenia.
 2. Odna­leź­li­śmy awa­rię czuj­ni­ka prze­pły­wu medium — czuj­nik był zablo­ko­wa­ny w pozy­cji przepływ.
 3. Po myciu prze­szli­śmy do pomia­rów ciśnie­nia w obwo­dzie któ­ry wcho­dził w stan awarii.
 4. Pomiar ciśnień po krót­kim cza­sie rze­czy­wi­ście potwier­dził zna­czą­cy wzrost ciśnie­nia lecz po stro­nie niskie­go zaob­ser­wo­wa­li­śmy znacz­ny spa­dek. Zaczę­li­śmy się zasta­na­wiać czy aby gaz nie jest mokry i czy nie docho­dzi do zamar­z­nię­cia dyszy zawo­ru roz­pręż­ne­go. Wzier­nik nie potwier­dza obec­no­ści wil­go­ci więc pod lupę wzię­li­śmy sam zawór roz­pręż­ny ale i zawór odci­na­ją­cy umiej­sco­wio­ny bez­po­śred­nio przed nim. Strzał w jedyn­kę — uszko­dzo­na był cew­ka elek­tro­za­wo­ru po chwi­li tra­ci­ła stru­mień magne­tycz­ny i nie mia­ła siły w peł­ni otwo­rzyć zawór. 
 5. Wymie­ni­li­śmy cew­kę elek­tro­za­wo­ru i doko­na­li­śmy wszel­kie pomia­ry gazów i prądów.
 6. Sko­ry­go­wa­li­śmy nie­któ­re nasta­wy ste­row­ni­ka agre­ga­tu wody lodowej.
 7. Chil­ler po ponad kolej­nych dwóch godzi­nach pra­cy ani razu nie wszedł w żad­ną awa­rię, uzy­sku­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę pra­cu­je rów­no i cicho.

Uwagi i sugestie co do stanu remontowanego przez Nas agregatu wody lodowej mta ER092N

 1. Ser­wis odpo­wie­dzial­ny za utrzy­ma­nie agre­ga­tu nigdy go nie umył.
 2. Nie dostrzegł awa­rii czuj­ni­ka prze­pły­wu — jeśli doszło by do zatrzy­ma­nia pom­py obie­go­wej mogło by dojść do zamro­że­nia i roz­sa­dze­nia wymien­ni­ka ciepła.
 3. War­to z cza­sem wyczy­ścić lub przy­naj­mniej prze­płu­kać insta­la­cje wody lodowej.

Zapra­sza­my bar­dzo ser­decz­nie wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakresie

Naprawy i serwisu Agregatów Wody Lodowej mta ER092N 

Napra­wia­my chil­le­ry mta dowol­ne­go typu i o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, naszym ser­wi­sem obej­mu­je­my całą POLSKĘ.