Serwis chiller OptiTemp

5/5 — (4 votes) 

W ostat­nim cza­sie nasz zespół został wezwa­ny do napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tu wody lodo­wej mar­ki Opti­Temp. Prze­pro­wa­dza­jąc zero­wy prze­gląd, stwier­dzi­li­śmy poważ­ne problemy: 

Wstępny wynik przeglądu zerowego chiller OptiTemp

 • Agre­gat wody lodo­wej ma poła­ma­ną rur­kę na wyrów­na­niu cie­czy za zawo­rem roz­pręż­nym. W kon­se­kwen­cji — cał­ko­wi­ty uby­tek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go oraz uby­tek ole­ju sprężarkowego.

Czynności serwisowe przy naprawie chiller OptiTemp

 • Azot tech­nicz­ny pomógł Nam okre­ślić w któ­rym dokład­nie miej­scy doszło do pęk­nię­cia rur­ki fre­ono­wej. Nasz ser­wis zalu­to­wał pęk­nię­tą rur­kę mie­dzia­ną co waż­ne luto­wa­nie w osło­nie Azotu
 • Następ­nie wyko­na­li­śmy dłu­gą próż­nie w ukła­dzie fre­ono­wym  i jej test przez czas oko­ło 0,5 godziny
 • Wypeł­ni­li­śmy układ Nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym według wska­zów­ki z DTR
 • Uru­cho­mi­li­śmy układ i przy­stą­pi­li­śmy do wyko­ny­wa­nia nie­zbęd­nych pomiarów

Nasze dzia­ła­nia ser­wi­so­we przy napra­wie chil­ler Opti­Temp były szyb­kie i skuteczne. 

Jed­nak­że, po uru­cho­mie­niu ukła­du napo­tka­li­śmy kolej­ną awa­rię chillera.

Pełna diagnoza chiller OptiTemp wykazała:

W agre­ga­cie wody lodo­wej uszko­dził się zawór roz­pręż­ny któ­ry zaczął przy­ty­kać układ fre­ono­wy i co za tym idzie chil­ler zaczął nad­mier­nie drgać co spo­wo­do­wa­ło pęk­nię­cie rur­ki fre­ono­wej na wyrów­na­niu zawo­ru rozprężnego.

Kolej­ne czyn­no­ści serwisowe:

 • Odzysk czyn­ni­ka chłodniczego
 • Demon­taż uszko­dzo­ne­go zawo­ru rozprężnego 
 • Wlu­to­wa­nie nowe­go zawo­ru roz­pręż­ne­go jed­nak fir­my Danf­fos / stan­dar­do­wy Nasz EUROPEJSKI
 • Pró­ba szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go ciśnie­nie pró­by 8 Bar, czas pró­by 2 godziny
 • Próż­nia i pró­ba 0,5 godziny
 • Napeł­nie­nie ukła­du nowym czy­stym czyn­ni­kiem chłodniczym

Wynik naprawy okazał się pozytywny — chiller zaczął pracować równomiernie, osiągając szybko żądaną temperaturę wody lodowej, a wszystkie pomiary zostały potwierdzone zgodnie z wymogami DTR.

Dzię­ki pro­fe­sjo­nal­ne­mu podej­ściu nasze­go zespo­łu oraz eks­per­ty­zie w obsza­rze ser­wi­su chil­le­rów Opti­Temp, możesz być pewien, że Two­je urzą­dze­nie jest w naj­lep­szych rękach. Sko­rzy­staj z naszych usług i zaufaj SKiC Robert Apta­cy — Two­je­mu part­ne­ro­wi w spra­wach ser­wi­su chil­le­rów OptiTemp.

Zapra­sza­my do odwie­dza­nia Nas na Youtu­be: https://www.youtube.com/channel/UC_KlElM9QSt04jt1K1ohGYQ