Serwis chiller PIOVAN

4.5/5 — (53 votes) 

Ser­wis chil­ler PIOVAN CH480 | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Wraz z naszym ser­wi­sem napraw­czym, a mia­no­wi­cie Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis wytwor­ni­cy wody lodo­wej Pio­van typ CH480.
.

Przegląd zerowy — ekspertyza chiller Piovan CH480

 1. Urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w bar­dzo trud­nych warun­kach — na hali o dużym zapy­le­niu i bez odpo­wied­niej wen­ty­la­cji. Lame­le skra­pla­cza były bar­dzo brud­ne a jeden z wen­ty­la­to­rów już nie­ste­ty zatarty.
   
 2. Zle­ce­nio­daw­ca w insta­la­cji wody lodo­wej sto­so­wał zwy­kłą wodę przez co w rurach, na wymien­ni­ku, w zbior­ni­ku w‑zbiorczym a nawet w pom­pie odło­ży­ło się bar­dzo dużo rdzy, kamie­nia itd…
   
 3. Kamień i rdza uszko­dzi­ły w chil­le­rze zawo­ry odci­na­ją­ce i odpo­wietrz­nik przez co obsłu­ga mia­ła cią­gły pro­blem z uzu­peł­nia­niem wody lodo­wej. 
  .
 4. Pom­pa obie­go­wa nada­je się tyl­ko i wyłącz­nie do remon­tu, pra­cu­je bar­dzo gło­śno i nie ma odpo­wied­niej wydajności.
  .
  Serwis chiller PIOVAN SKiC Robert Aptacy

.Naprawa Serwis chiller Piovan 

 1. Na począ­tek bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy cały sys­tem wody lodo­wej wraz z insta­la­cją pod­pię­tą do chil­le­ra. Kwa­śny śro­dek usu­nął osad rdzy i kamie­nia, wypłu­ka­li­śmy insta­la­cje odpo­wied­nią płu­kan­ką i otwo­rzy­li­śmy układ w celu dal­szych prac naprawczych.
  .
 2. Zde­mon­to­wa­li­śmy odpo­wietrz­nik insta­la­cji, zawo­ry spu­sto­we i prze­le­wu i zastą­pi­li­śmy je nowymi.
  .
 3. Wyko­na­li­śmy pełen ser­wis pom­py wymu­sza­ją­cej: wymia­na łożysk i uszczel­nień przy­wró­ci­ły pom­pę do daw­nej sprawności.
  .
 4. Po ponow­nym połą­cze­niu maszy­ny z ist­nie­ją­cym ukła­dem chło­dze­nia maszyn wypeł­ni­li­śmy układ mie­sza­ni­ną woda — gli­kol w pro­por­cji 50% na 50%. Dzię­ki temu układ będzie się bro­nił przed kolej­nym wytrą­ca­niem się kamie­nia i rdzy.
  .
 5. Kon­tro­la pra­cy ukła­du chło­dze­nia — odzy­ska­li­śmy cały fre­on z insta­la­cji chłod­ni­czej prze­wa­ży­li­śmy go i pod­da­li­śmy testo­wi na zakwa­sze­nie i wil­got­ność. Fre­on i olej czy­ste i suche nada­ją się do ponow­ne­go zastosowania.
  .
 6. Wyko­na­li­śmy dość dłu­gą próż­nie i napeł­ni­li­śmy układ fre­onem + nie­znacz­ną ilo­ścią któ­rą nie­ste­ty tra­ci­my w dro­dze odzy­sku. 
  .
 7. Bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy skra­placz i wymie­ni­li­śmy zatar­ty sil­nik wentylatora.
  .

Uruchomienie chiller Piovan — kontrola, pomiary

Remon­to­wa­ny przez Nasz ser­wis, agre­gat wody lodo­wej pra­cu­je bar­dzo dobrze, bar­dzo szyb­ko uzy­sku­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. Jest szczel­ny i sto­sun­ko­wo cichy jak na chil­le­ry prze­my­sło­we.  Pomia­ry prą­dów sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­rów i pom­py w nor­mie zgod­nie z tabliczkami.
.

Sprzedaż chiller Piovan — chiller sprzedany

W roz­li­cze­niu ze zle­ce­nio­daw­cą odku­pi­li­śmy od nie­go dwa chil­le­ry Pio­van CH480. Wyre­mon­to­wa­li­śmy je i w peł­ni wy-ser­wi­so­wa­li­śmy. Zdję­cia i film poniżej.

Cena za chil­ler Pio­van CH480 to jedy­ne 10 000,00 zł netto

Moc chłod­ni­cza: oko­ło 50 kW w para­me­trze 18oC, 40 kW w para­me­trze 8o

Wymia­ry chil­ler: 90/142/200

Waga: oko­ło 300 kg.

Uwaga:

Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas urzą­dze­nia udzie­la­my rocz­ną gwa­ran­cję jed­nak pod kil­ko­ma warunkami:

1. Urzą­dze­nie musi zostać zain­sta­lo­wa­ne i włą­czo­ne w układ wody lodo­wej przez Nasz serwis

2. Roz­ruch urzą­dza­nia prze­pro­wa­dza fir­ma SKiC Robert Apta­cy bądź fir­ma Chil­ler­Tech – Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodowej

3. Urzą­dze­nie zosta­nie zaplom­bo­wa­ne – zerwa­nie któ­rej­kol­wiek z plomb jest rów­no­znacz­ne z utra­tą gwarancji

4. Gwa­ran­cja nie obejmuje:

 • Szczel­no­ści ukła­du freonowego.
 • Uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych spad­kiem lub sko­ka­mi napięcia.
 • Uszko­dzeń mecha­nicz­nych urządzenia.
 • Uszko­dzeń wyni­ka­ją­cych z nie­wła­ści­wie sto­so­wa­nych – wyko­rzy­sty­wa­nych urządzeń
  .

5. Gwa­ran­cja tra­ci waż­ność w przypadku:

 • Inge­ren­cji osób trze­cich w pra­cę ukła­du Nasze­go urządzenia.
 • Zerwa­nia któ­rej­kol­wiek plom­by fir­my SKiC Robert Apta­cy lub fir­my ChillerTech 
 • Bra­ku wyko­na­nia co pół­rocz­nych lub rocz­ne­go odpłat­ne­go prze­glą­du ser­wi­so­we­go. (zale­ży od umowy)
 • Zmia­na nastaw ste­row­ni­ka, pre­so­sta­tów itd…

 

Serwis urządzeń i instalacji chłodniczych | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe