Serwis stabilizatorów temperatury

5/5 — (2 votes) 

Stabilizatory temperatury SERWIS

Sta­bi­li­za­to­ry tem­pe­ra­tu­ry to gru­pa urzą­dzeń chłodząco/grzejących. Ich celem jest pod­trzy­ma­nie okre­ślo­nej — zada­nej tem­pe­ra­tu­ry cie­czy i cyr­ku­lo­wa­nia jej w obie­gach zamknię­tych. Są bar­dzo waż­nym urzą­dze­niem prze­my­sło­wym do chło­dze­nia lub grza­nia czę­ści maszyn i obra­bia­rek. Sta­bi­li­za­to­ry tem­pe­ra­tu­ry są zapro­jek­to­wa­ne i wyko­na­ne tak by pra­co­wa­ły w sys­te­mie cią­głym FLOW lub w cyklu auto­ma­tycz­nym AUT wg para­me­trów zada­nych na sterowniku.

Nasz ser­wis już od kil­ku­na­stu lat napra­wia i ser­wi­su­je sta­bi­li­za­to­ry tem­pe­ra­tu­ry wody, ole­ju i innych medium.

Najczęstsze awarie stabilizatorów temperatury

  • Powszech­nie spo­ty­ka­ne sta­bi­li­za­to­ry tem­pe­ra­tu­ry wypo­sa­żo­ne są w ter­mo­izo­lo­wa­ny zbior­nik bufo­ro­wy. Ruch medium zapew­nia pom­pa obie­go­wa któ­ra bar­dzo czę­sto tra­ci swą wydaj­ność lub po pro­stu ule­ga zniszczeniu
  • Elek­tro­ni­ka ste­row­ni­czo — pomia­ro­wa son­dy pomia­ro­we, czuj­ni­ki prze­pły­wu to bar­dzo odpo­wie­dzial­ne pod­ze­spo­ły nie­ste­ty czę­sto awa­ria tych pod­ze­spo­łów odci­na całe urządzenie
  • Sprę­żar­ka chłod­ni­cza — moż­na powie­dzieć że cyklicz­nie co 5 — 7 lat sprę­żar­ka tra­ci swą wydaj­ność lub po pro­stu się pali.
  • Szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go — nale­ży pamię­tać że sam gaz + 3% ole­ju prze­pły­wa­jąc z bar­dzo dużą pręd­ko­ścią cią­gle je szli­fu­je. Zmniejsz to gru­bość ścia­nek, na domiar koro­zja, drga­nie rur itd… 
  • Wymien­ni­ki cie­pła —  płasz­czo­wo ruro­we, pło­to­we naj­czę­ściej sto­so­wa­ne z cza­sem pęka­ją, lecz cza­sem docho­dzi do ich roz­sa­dze­nia na wsku­tek zani­ku prze­pły­wu medium.

Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je sta­bi­li­za­to­ry tem­pe­ra­tu­ry dowol­ne­go pro­du­cen­ta i o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej.  Chło­dzi­my i sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie olej, mlecz­ko chło­dze­nia, wodę, mie­sza­ni­nę woda-gli­kol, oraz wie­le innych. Jeste­śmy w sta­nie zapro­jek­to­wać i uru­cho­mić sta­bi­li­za­tor tem­pe­ra­tu­ry pod indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie klien­ta. Zapew­nia­my pełen ser­wis oraz napra­wy doraźne.

Nasz part­ner fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy jest w sta­nie dostar­czyć nam sta­bi­li­za­tor pod okre­ślo­ne pro­jek­ty, nato­miast fir­ma Chil­ler­Ser­wis potra­fi zmo­der­ni­zo­wać urzą­dze­nie i wy ser­wi­so­wać je przed montażem.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su sta­bi­li­za­to­rów ter­micz­nych, chil­le­rów,  dry coole­rów itd.

Dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI, wydaj­ność chłod­ni­cza, typ i zasto­so­wa­nie urzą­dze­nia nie sta­no­wią dla Nas naj­mniej­sze­go problemu.

schładzacze przemysłowe serwis