Serwis CHILLER HYFRA

5/5 — (3 votes) 

Napra­wa oraz ser­wis CHILLER HYFRA SKiC Robert Aptacy

Fir­ma SKIC Robert Apta­cy wspie­ra­na przez Chil­ler­Ser­wis po raz kolej­ny zosta­ła popro­szo­na o usu­nię­cie awa­rii oraz kom­plek­so­wy ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej mar­ki Hyfra.

Powód wezwania — opis klienta

Inter­fejs ste­row­ni­ka wyświe­tla alarm pod­czas pró­by wci­śnię­cia stycz­ni­ków. Nato­miast pom­pa i agre­gat dzia­ła­ją poprawnie.

Ekspertyza usterek urządzenia przeprowadzona przez SKIC Robert Aptacy

Serwis Naprawa CHILLER HYFRA

 • W agre­ga­cie zasto­so­wa­no wymien­nik pły­to­wy, któ­ry nie­ste­ty jest bar­dzo czu­ły na wszel­kie zabru­dze­nia – jak się oka­za­ło wyma­ga czyszczenia.
 • Urzą­dze­nie ma uszko­dzo­ny mecha­nizm kon­tro­lu­ją­cy prze­pływ cieczy.
 • Koniecz­na insta­la­cja fil­trów wody lodowej.
 • Obo­wiąz­ko­wo nale­ży grun­tow­nie wyczy­ścić cały chil­ler i pod­dać kom­plet­ne­mu serwisowi.

Procedury naprawcze Chiller Hyfra

 • Po dokład­nym wymy­ciu agre­ga­tu wody lodo­wej, zastą­pi­li­śmy sta­ry kon­tro­ler prze­pły­wu cie­czy nowym.
 • Mimo koniecz­no­ści insta­la­cji fil­tra wody lodo­wej zle­ce­nio­daw­ca nie zezwo­lił na jego montaż.
 • Chil­ler po wzno­wie­niu pra­cy dzia­łał bez­pro­ble­mo­wo tyl­ko 15 minut. Po tym cza­sie poja­wił się komu­ni­kat wska­zu­ją­cy na uster­kę zwią­za­ną z prze­pły­wem wody. Jesz­cze raz bli­żej przyj­rze­li­śmy się czuj­ni­ko­wi flow switch ale nie to było głów­ną przy­czy­ną awa­rii. Jak się póź­niej oka­za­ło pro­blem tkwił w źle osa­dzo­nym oka­blo­wa­niu modu­łu ste­row­ni­ka. Luź­no wpię­te prze­wo­dy nie sty­ka­ły i powo­do­wa­ły roz­łą­cza­nie urzą­dze­nia. Po dokrę­ce­niu wszyst­kich łącz­ni­ków w listwie i w stycz­ni­kach pro­blem został roz­wią­za­ny – Chil­ler Hyfra zaczął dzia­łać mia­ro­wo a inter­fejs prze­stał wyświe­tlać błędy.

Serwis CHILLER HyfraSerwis chiller HYFRA

 Po umy­ciu agre­ga­tu jesz­cze raz skon­tro­lo­wa­li­śmy połą­cze­nia aby upew­nić się czy nie są poluzowane.

 • Obej­rze­li­śmy skrzyn­kę elek­trycz­ną, żeby spraw­dzić czy pod­ze­spo­ły elek­trycz­ne nie noszą śla­dów uszkodzenia.
 • Porów­na­li­śmy napię­cie zasi­la­nia z lokal­nej tabli­cy roz­dziel­czej z napię­ciem reko­men­do­wa­nym przez producenta.
 • Zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy pra­wi­dło­we pod­łą­cze­nie prze­wo­dów uziemiających.
 • Spraw­dzi­li­śmy czy wewnątrz urzą­dze­nia nie ma wycie­ków cie­czy chło­dzą­cej a tak­że ole­ju z kompresora.
 • Doko­na­li­śmy nasłu­chu pra­cy sprę­ża­rek pod kątem nie­ty­po­wych dźwięków.
 • Skon­tro­lo­wa­li­śmy ciśnie­nie robocze.
 • Zba­da­li­śmy przy­łą­cze wody.

Po doko­na­niu prac napraw­czych oraz ser­wi­so­wych, urzą­dze­nie pra­cu­je rów­no, wydaj­nie i w mia­rę cicho.

Nale­ży pamię­tać, że w celu zapew­nie­nia opty­mal­nej nie­za­wod­no­ści urzą­dzeń typu chil­ler, nale­ży regu­lar­nie prze­pro­wa­dzać prze­glą­dy oraz sze­reg czyn­no­ści kontrolnych.

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z usług SKIC Robert Apta­cy w zakre­sie ser­wi­su i napra­wy agre­ga­tów wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta. Naszym zada­niem jest zapew­nie­nie bez­a­wa­ryj­nej i wydaj­nej pra­cy urzą­dzeń chłod­ni­czych, jak rów­nież kli­ma­ty­za­cyj­nych. Nasze usłu­gi peł­ni­my na tere­nie całej Pol­ski.

Serwis Naprawa CHILLER HYFRA | SKiC Robert Aptacy- Serwis agregatów wody lodowej

hyfra polska