Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych

5/5 — (1 vote) 

Czysz­cze­nie form wtry­sko­wych ina­czej czysz­cze­nie wymien­ni­ka cie­pła form wtryskowych

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis sys­te­mu do chło­dze­nia form wtryskowych. 

Przegląd zerowy systemu chłodzenia form wtryskowych EKSPERTYZA

  1. Sys­tem chło­dze­nia zbu­do­wa­ny został na dwóch agre­ga­tach wody lodo­wej o nie­wiel­kiej wydaj­no­ści chłod­ni­czej — ich łącz­na moc chłod­ni­cza już nie wystarcza.
  2. Sys­tem wody lodo­wej do chło­dze­nia form został zapro­jek­to­wa­ny i wyko­na­ny wadli­wie i nie­zgod­nie ze sztuką.
  3. Insta­la­cja, wymien­ni­ki chil­le­rów, wymien­ni­ki do chło­dze­nia ole­ju i same for­my nie­droż­ne — bar­dzo duże pokła­dy rdzy. Prze­pływ medium bar­dzo zaburzony.Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych Czyszczenie form wtryskowych

Czyszczenie form wtryskowych i wymienników do chłodzenia oleju.

  1. Na począ­tek roz­pię­li­śmy insta­la­cje wody lodo­wej na każ­dej z wtryskarek. 
  2. W spo­sób mecha­nicz­ny przy uży­ciu sprę­żo­ne­go powie­trza wypy­cha­li­śmy z form i wymien­ni­ków osad rdzy i innych zabru­dzeń. Prze­dmu­chi­wa­li­śmy wymien­ni­ki i for­my na tyle dłu­go że nic już z nich nie wyla­ty­wa­ło, jed­nak co jakiś czas wypeł­nia­li­śmy je wodą i ponow­nie wydmu­chi­wa­li­śmy osad rdzy.
  3. Po czysz­cze­niu pseu­do mecha­nicz­nym wszyst­kich zgrze­wa­rek zamknę­li­śmy układ a następ­nie wypeł­ni­li­śmy go spe­cjal­nym środ­kiem che­micz­nym o odczy­nie bar­dzo kwa­śnym. Włą­czy­li­śmy pom­py obie­go­we i płu­ka­li­śmy układ przez kil­ka godzin.
  4. W kolej­nym kro­ku usu­nę­li­śmy z ukła­du brud­ny śro­dek /kwas/ i płu­ka­li­śmy układ bie­żą­cą wodą do momen­tu gdy w rur­kach roto­me­trów widać było już czy­stą wodę.
  5. Pozo­sta­łą wodę tę też usu­nę­li­śmy i wypeł­ni­li­śmy tym razem cały układ czy­stą płu­kan­ką — śro­dek ten powsta­ły na bazie mięk­kiej wody nie pozwa­la na wytran­ca­nie się z cie­czy kamie­nia kotło­we­go ani nie pozwa­la rdzewieć. 
  6. Na naszej płu­kan­ce sys­tem może swo­bod­nie pra­co­wać ponie­waż max tem­pe­ra­tu­ra wody nie prze­kra­cza 50oC

Czyszczenie wymienników ciepła

Wymien­ni­ki płasz­czo­wo ruro­we słu­żą­ce do obni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry ole­ju wtry­ska­rek zosta­ły wyczysz­czo­ne mecha­nicz­nie. Nato­miast pozo­sta­ło­ści zosta­ły wymy­te wspól­nie z całym ukła­dem, czy­taj wyżej

Efekt czyszczenia form wtryskowych i całej instalacji chłodzenia.

Po zakoń­cze­niu prac wszyst­kie wtry­skar­ki pra­cu­ją popraw­nie, obsłu­ga nie wno­si naj­mniej­szych uwag wręcz jest w szo­ku że każ­dy z pod ukła­dów moż­na w dowol­ny spo­sób ska­li­bro­wać. Dzię­ki wymy­ciu całe­go ukła­du chil­le­ry rów­nież zaczę­ły pra­co­wać lepiej co cie­szy ogół.