SERWIS CENTRAL WENTYLACYJNYCH CLIMA PRODUCT

5/5 — (1 vote) 

SERWIS CENTRAL WENTYLACYJNYCH FIRMY CLIMA PRODUCTSKIC ROBERT APTACY

Fir­ma SKIC Robert Apta­cy, jak już wcze­śniej wspo­mi­na­li­śmy, pro­wa­dzi sze­ro­ką dzia­łal­ność, doty­czą­ca kom­plek­so­we­go ser­wi­su sys­te­mów chło­dze­nia. W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo rów­nież usłu­gę kon­ser­wa­cji oraz napra­wy sys­te­mów Cli­ma Pro­dukt. Wspo­mnia­na mar­ka wywo­dzi się z rodzi­me­go ryn­ku, co poka­zu­je, że nie tyl­ko zagra­nicz­ne kon­cer­ny muszą wieść prym w tej dzie­dzi­nie. Coraz śmie­lej pol­skie fir­my wcho­dzą na rynek kli­ma­ty­za­cji, ofe­ru­jąc sprzęt nie odbie­ga­ją­cy para­me­tra­mi i trwa­ło­ścią od tych zachod­nich, czę­sto w bar­dzo atrak­cyj­nej cenie.

Cli­ma Pro­dukt ostat­ni­mi cza­sy doko­na­ła fuzji z inną fir­mą, stąd też jej dys­try­bu­cją zaj­mu­je się Klimor.

Nasz zakres usług w przypadku w/w marki, obejmuje naprawę oraz serwis:

 • cen­tral sek­cyj­nych, tak­że z opcją wyko­rzy­sta­nia adia­ba­tycz­ne­go sys­te­mu schła­dza­nia – sto­so­wa­ne roz­wią­za­nia znaj­du­ją prze­zna­cze­nie w insta­la­cjach wen­ty­la­cyj­no — kli­ma­ty­za­cyj­nych, któ­re pozwa­la­ją na zop­ty­ma­li­zo­wa­nie para­me­trów tak, aby jak naj­le­piej pod wzglę­dem wydaj­no­ści speł­nia­ły ocze­ki­wa­nia klien­ta i otoczenia,
 • cen­tral dacho­wych – posia­da­ją­cych zarów­no moż­li­wość wen­ty­lo­wa­nia jak i grza­nia. Czę­sto moż­na je spo­tkać umiej­sco­wio­ne na dachach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych skle­pów, maga­zy­nów, obiek­tów spor­to­wych, szkół, itp.,
 • cen­tral typu higie­nicz­ne­go – ze wzglę­du na koniecz­ność speł­nie­nia pod­wyż­szo­nych norm, czę­sto są wyko­rzy­sty­wa­ne przy obsłu­dze szpi­ta­li, labo­ra­to­riów czy też fabryk i maga­zy­nów farmaceutycznych,
 • cen­tral wyko­rzy­sty­wa­nych w bran­ży spo­żyw­czej – ze wzglę­du na wymo­gi jakie muszą speł­nić pod kątem np.: utrzy­ma­nia odpo­wied­nich para­me­trów tem­pe­ra­tu­ry czy wil­got­no­ści. We wspo­mnia­nych sys­te­mach mają zasto­so­wa­nie spe­cjal­ne roz­wią­za­nia, uła­twia­ją­ce prze­pro­wa­dze­nie czyn­no­ści konserwacyjnych,
 • cen­tral z dwu lub trój­stop­nio­wą opcją odzy­sku cie­pła tzw. recyr­ku­la­cją. Ich kon­struk­cja zosta­ła wzmoc­nio­na, stąd zwięk­szo­na odpor­ność na koro­zję i dzia­ła­nie żrą­cych sub­stan­cji chemicznych,
 • cen­tral nawiew­no – wycią­go­wych z sys­te­mem reku­pe­ra­cji czy­li odzy­skiem ciepła,
 • cen­tral pod­wie­sza­nych – mają­cych zasto­so­wa­nie przy obsłu­dze mniej­szych, pod wzglę­dem kuba­tu­ry pomieszczeń,
 • apa­ra­tów grzew­czo – wen­ty­la­cyj­nych, skon­stru­owa­nych z myślą o dogrze­wa­niu i wen­ty­lo­wa­niu hal tech­no­lo­gicz­nych, warsz­ta­tów czy też hurtowni,
 • cen­tral kli­ma­ty­za­cyj­nych z funk­cją odzy­sku cie­pła, funk­cjo­nu­ją­cych w sys­te­mie rewer­syj­nym pom­py ciepła.

Podsumowanie

Pamię­taj­my, że przez urzą­dze­nia wen­ty­la­cyj­ne codzien­nie prze­pły­wa ogrom­na ilość powie­trza, któ­ra w zależ­no­ści od tego w jakich warun­kach pra­cu­je cen­tra­la może zawie­rać zanieczyszczenia:

 • sta­łe — pył, dro­bi­ny meta­lu, włók­na, czą­stecz­ki tłusz­czu, ole­jów, sma­rów, sadzy,
 • pocho­dze­nia bio­lo­gicz­ne­go, takie jak: grzy­by, ple­śnie, róż­ne­go rodza­ju bakterie,
 • gazo­we — w związ­ku ze wspo­mi­na­ny­mi wcze­śniej zanie­czysz­cze­nia­mi mikro­bio­lo­gicz­ny­mi, docho­dzi do pro­ce­sów meta­bo­licz­nych tych­że orga­ni­zmów. Pro­duk­ta­mi ubocz­ny­mi zacho­dzą­cych reak­cji, są: alko­ho­le, alde­hy­dy itp. W kon­se­kwen­cji tego docho­dzi do wydzie­la­nia się przy­krych zapa­chów, któ­re są dobit­nym świa­dec­twem pozio­mu zanie­czysz­cze­nia instalacji.

Poza tym urzą­dze­nia chłod­ni­cze, nawie­wo­wo – wen­ty­la­cyj­ne itd. ze wzglę­du na bar­dzo roz­bu­do­wa­ną kon­struk­cję zawie­ra­ją w sobie masę pod­ze­spo­łów, któ­re z cza­sem ule­ga­ją zuży­ciu bądź awa­rii. Nie­któ­re z nich posia­da­ją  nawet reko­men­da­cje pro­du­cen­ta, odno­szą­ce się do ter­mi­nu ich wymiany.

W związ­ku z powyż­szym nie­odzow­nym sta­je się koniecz­ność regu­lar­ne­go i facho­we­go  ser­wi­su. Nasza fir­ma SKIC Robert Apta­cy od wie­lu lat świad­czy usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie. Dla­te­go zapra­sza­my Pań­stwa ser­decz­nie do współ­pra­cy. Dzia­ła­my na tere­nie całe­go kraju.