Naprawa, regeneracja ALCOPRINT 3000

5/5 — (1 vote) 

Napra­wa, rege­ne­ra­cja ALCOPRINT 3000 oraz napra­wa i rege­ne­ra­cja ALCOPRINT 4000

Nasz ser­wis od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je nawil­ża­cze Tech­no­trans, Bal­dwin i inne mniej zna­ne nawil­ża­cze sto­so­wa­ne w poligrafii.

Z cza­sem nabie­ra­my coraz więk­sze­go doświad­cze­nia zwra­ca­my uwa­gę na powta­rza­ją­ce się uster­ki, błę­dy kon­struk­cyj­ne wyżej wymie­nio­nych ukła­dów wody lodowej.

W roku 2015 na potrze­by naszych klien­tów zapro­jek­to­wa­li­śmy i wyko­na­li­śmy stół napraw­czy do rege­ne­ra­cji urzą­dzeń dozu­ją­cych alko­hol w sys­te­mach nawil­ża­ją­cych maszyn ofsetowych.

Urzą­dze­niem tym napra­wi­li­śmy już kolej­ne urzą­dze­nie dozu­ją­ce alko­hol fir­my UNISENSOR ALCOPRINT w chwi­li obec­nej sku­pia­my się na urzą­dze­niach pre­fe­ro­wa­nych przez TECHNOTRANS

Naprawa Alcosmart

Naprawa Alcosmart AZR

Naprawa Combicontrol

Naprawa Alcocontrol

Najczęstsza przyczyna awarii urządzeń dozujących alkohol:

Przede wszyst­kim nie­licz­ne dru­kar­nie regu­lar­nie wymie­nia­ją wodę chło­dzą­cą a co naj­waż­niej­sze wraz wymia­ną wody wymie­nia­ją rów­nież filtry

Przy wymia­nie wody nale­ży dokład­nie umyć samo urzą­dze­nie z zale­ga­ją­cej farby

Umyć sys­tem z kamie­nia kotło­we­go i sub­stan­cji kwaśnych

Więk­szość dozo­me­trów nale­ży przy­naj­mniej raz w roku myć i doko­nać kalibracji

Dozo­me­try pra­cu­ją w odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze więc nale­ży kon­tro­lo­wać jej fak­tycz­ną temperaturę

Nie nale­ży sto­so­wać w ukła­dach nie spraw­dzo­nych i tanich środ­ków chemicznych

Najczęstsze awarie ALCOPRINT

Uszko­dzo­ny ele­ment pomia­ro­wy stę­że­nia alkoholu

Brud­ny i nie­droż­ny układ wodny,

Nie­droż­ny układ IPA

Zbyt niskie ciśnie­nie cieczy

Uszko­dzo­na elek­tro­ni­ka urządzenia

Uszko­dzo­na auto­ma­ty­ka urządzenia

Nie­szczel­ne urządzenie

Pamię­taj­my że każ­de uszko­dze­nie jest inne pomi­mo że obja­wy są bar­dzo podob­ne i wska­zy­wać mogą na banal­ne i powta­rza­ją­ce się uszko­dze­nia to jed­nak nale­ży wszyst­ko bar­dzo dokład­nie spraw­dzić i doko­nać dłu­go­trwa­łych prób.

Po naj­mniej­szej korek­cie lub pod­mia­nie ele­men­tów uszko­dzo­nych lub podej­ża­nych o nie­po­praw­ną pra­ce nale­ży każ­do­ra­zo­wo wypró­bo­wać /przetestować/ urzą­dze­nie czas peł­ne­go testu to oko­ło trzy godzi­ny pra­cy oraz nale­ży prze­zna­czyć mini­mum 200 gram alkoholu

Naprawa, regeneracja ALCOPRINT 3000Naprawa, regeneracja ALCOPRINT 3000

Napra­wa Alco­con­trol, Napra­wa ALCOPRINT, Napra­wa Alco­smart, Napra­wa Alco­smart AZR, Napra­wa Com­bi­con­trol, Napra­wa Alco­con­trol, Napra­wa ALCOPRINT, Napra­wa Alco­smart, Napra­wa Alco­smart AZR, Napra­wa Combicontrol