Naprawa TRANE Warszawa

5/5 — (377 votes) 

Naprawa TRANE Warszawa | SKiC

Napra­wa Tra­ne, napra­wa i ser­wis prze­my­sło­wych wytwor­nic wody lodowej.
Gwa­ran­tu­je­my solid­ność i kon­ku­ren­cyj­ne ceny. Napra­wa TRANE ‑War­sza­wa i cała POLSKA

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Aptacy.

ma zaszczyt zaprosić Państwa do korzystania z naszych usług w zakresie.

napra­wy i remon­tów agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE.
• prze­glą­dy i ser­wis chil­ler TRANE.
• jed­no­ra­zo­wa napra­wa wytwor­nic wody lodo­wej TRANE.
• mycie i kon­ser­wa­cja agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE.
• prze­zwa­ja­nie i remont sprę­ża­rek TRANE.
• wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w sys­te­mach chłodniczych.
• uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go ‑fre­onu — w insta­la­cjach chillera.
• i wie­le innych czyn­no­ści któ­rych celem jest zapew­nie­nie Pań­stwu satys­fak­cji z dobrze dzia­ła­ją­cych urządzeń.

Już od 2004 roku nasz ser­wis świad­czy usłu­gi w zakre­sie mon­ta­żu, napra­wy, remon­tów, ser­wi­su maszyn i urzą­dzeń chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. W tym okre­sie mię­dzy inny­mi mon­to­wa­li­śmy i uru­cho­mi­li­śmy sys­te­my chło­du, kli­ma­ty­za­cji i mroź­ni. W chwi­li obec­nej nasz ser­wis spe­cja­li­zu­je się w napra­wie i ser­wi­sie agre­ga­tów wody lodo­wej.

Ofe­ru­je­my Państwu.

Co roczny przegląd agregatów wody lodowej. W zakresie tej usługi oferujemy:

• Mycie i czysz­cze­nie wymien­ni­ka cie­pła po stro­nie wyso­kiej zwa­ne­go skraplaczem.
• Mycie i czysz­cze­nie wymien­ni­ka cie­pła po stro­nie niskiej zwa­ne­go parownikiem.
• Kon­tro­la wizu­al­na obu­do­wy i ele­men­tów nośnych wytwor­nic lodu.
• Kon­tro­la wizu­al­na wentylatorów.
• Kon­tro­la wizu­al­na insta­la­cji elektrycznej.
• Kon­tro­la wizu­al­na insta­la­cji sterowniczej.
• Kon­tro­la popraw­nej kali­bra­cji sterowników.
• Kon­tro­la zakwa­sze­nia ukła­du freonowego.
• Kon­tro­la ciśnień freonu.
• Kon­tro­la wydaj­no­ści sprężarki.
• Kon­tro­la droż­no­ści fil­tra freonowego.
• Pomia­ry prą­dów sprężarki.
• Pomia­ry prą­dów wentylatorów.
• Pomiar prą­dów pomp wymuszających.
• Pomiar i regu­la­cja zawo­rów wyrów­naw­czych cieczy.
• Pomiar tem­pe­ra­tur i przy­rów­na­nie ich do wska­zań elek­tro­ni­ki pomia­ro­wo kontrolnej.
• Kon­tro­la popraw­nej pra­cy ele­men­tu rozprężnego.
• Wyko­na­nie rapor­tu po kon­tro­l­ne­go wraz z wyszcze­gól­nie­niem obec­nych awa­rii i zagrożeń.

Koszt takiego przeglądu waha się w granicach od 750,00 zł netto nawet po 1200,00 zł netto.

Serwis wytwornic wody lodowej zawiera w sobie następujące czynności.

• Wszyst­kie czyn­no­ści jak powy­żej czy­li w rocz­nym prze­glą­dzie chillera.
• Kon­tro­la wil­got­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go / laboratoryjna.
• Kon­tro­la zakwa­sze­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go / laboratoryjna.
• Kon­tro­la drgań układu.
• Wymia­na fil­tra freonowego.
• Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka chłodniczego.
• Jeśli zaj­dzie taka koniecz­ność wymia­na ole­ju w ukła­dzie freonowym.
• Kon­tro­la i kali­bra­cja elek­tro­ni­ki sterowniczej.
• Kali­bra­cja auto­ma­ty­ki wykonawczej.
• Kon­tro­la prze­bi­cia do masy.
• Kon­tro­la insta­la­cji i połą­czeń elek­tro­ni­ki pomiarowej.
• Kon­tro­la sza­fy ste­row­ni­czej z wyko­rzy­sta­niem kame­ry ter­mo wizyjnej.
• Drob­ne czyn­no­ści ser­wi­so­we nie­zbęd­ne dla zapew­nie­nia popraw­nej pra­cy urządzenia.
• Pro­to­kół zakoń­cze­nia prac.

Koszt takiego serwisu waha się w granicach od 1 800,00 zł netto nawet po 2 500,00 zł netto

Naprawa Trane

Agre­gat to maszy­na, któ­ra odpro­wa­dza cie­pło z cie­czy za pomo­cą kom­pre­sji bądź opa­rów z cyklu chło­dze­nia absorp­cyj­ne­go. Agre­ga­ty wody lodo­wej, czy­li popu­lar­ne chil­le­ry, znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w prze­my­śle i kli­ma­ty­za­cji. Ich zada­niem jest dys­try­bu­cja powie­trza, bądź cie­czy, któ­re mają odpo­wied­nio niską tem­pe­ra­tu­rę — pozwa­la to na utrzy­ma­nie i popraw­ny prze­bieg nie­któ­rych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Woda lodo­wa jest wychło­dzo­na w chil­le­rze, a następ­nie tra­fia do wen­ty­la­to­ro­wych wymien­ni­ków cie­pła. Oczy­wi­ście, w zależ­no­ści od typu i prze­zna­cze­nia maszy­ny, może­my mówić o róż­nych urzą­dze­niach koń­co­wych, któ­re mają za zada­nie trans­mi­sję wody lodowej. 

Ciecz, któ­ra zosta­je na powrót ogrza­na w urzą­dze­niach koń­co­wych, tra­fia do chil­le­ra. Agre­ga­ty prze­my­sło­we dzia­ła­ją na nie­co innej zasa­dzie, gdyż schło­dzo­ne ciecz, któ­ra znaj­du­je się w parow­ni­ku, tra­fia do danych chłod­nic. Sys­tem pośred­ni­czą­cy sta­no­wi zaś układ pomp dys­try­bu­cyj­nych. Zakres zasto­so­wa­nia chłod­nic prze­my­sło­wych jest bar­dzo sze­ro­ki; mogą słu­żyć zarów­no do chło­dze­nia pro­duk­tów jak i maszyn prze­my­sło­wych oraz innych mecha­ni­zmów pro­duk­cyj­nych. Agre­ga­ty wody lodo­wej mogą wystę­po­wać w for­mie scen­tra­li­zo­wa­nej jak i roz­pro­szo­nej. W przy­pad­ku for­my scen­tra­li­zo­wa­nej, agre­ga­ty wytwa­rza­ją płyn o moż­li­wie jak naj­niż­szej tem­pe­ra­tu­rze, zaś ukła­dy pod­mie­sza­nia mają za zada­nie utrzy­my­wać okre­ślo­ną tem­pe­ra­tu­rę w pozo­sta­łych czę­ściach układu. 

Ukła­dy roz­pro­szo­ne cha­rak­te­ry­zu­ją się tym, że każ­dy pro­ces jest przy­pi­sa­ny do dane­go chil­le­ra, przy czym ist­nie­je moż­li­wość połą­cze­nia ze sobą kil­ku agre­ga­tów. Oczy­wi­ście, łącze­nie ukła­dów może odbyć się jedy­nie w momen­cie, kie­dy agre­ga­ty nie muszą współ­pra­co­wać ze sobą w spo­sób per­ma­nent­ny. Agre­ga­ty ze skra­pla­czem chło­dzo­nym powie­trzem sta­no­wią naj­po­pu­lar­niej­sze, a zara­zem naj­bar­dziej eko­no­micz­ne roz­wią­za­nie dla zakła­dów o cha­rak­te­rze prze­my­sło­wym. Zarów­no skra­placz jak i inne czę­ści agre­ga­tu są insta­lo­wa­ne na zewnątrz budyn­ku we wspól­nej obu­do­wie. Zwar­ta i kom­pak­to­wa for­ma tego typu agre­ga­tów jest bar­dzo wygodna. 

Wymia­na ele­men­tów eks­plo­ata­cyj­nych oraz nad­zór tech­nicz­ny nad urzą­dze­niem są w tym przy­pad­ku uła­twio­ne, zaś pole pra­cy dla ser­wi­san­ta zosta­je w znacz­nej mie­rze ogra­ni­czo­ne. Agre­ga­ty wody lodo­wej ze skra­pla­czem chło­dzo­nym powie­trzem są bez wąt­pie­nia bar­dzo wydaj­ne, jed­nak deter­mi­nu­ją uży­cie zwięk­szo­nej ilo­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w obie­gu. Co za tym idzie wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go musi nastę­po­wać znacz­nie czę­ściej niż w przy­pad­ku agre­ga­tu ze skra­pla­czem chło­dzo­nym wodą. Agre­ga­ty ze skra­pla­czem chło­dzo­nym cie­czą wyko­rzy­stu­ją zazwy­czaj wodę bądź wod­ny roz­twór gli­ko­lu (uzu­peł­nie­nie gli­ko­lu odby­wa się spo­ra­dycz­nie, gdyż agre­ga­ty wyko­rzy­stu­ją tyl­ko nie­wiel­ką ilość czyn­ni­ka chłodniczego). 

Ciecz zosta­je następ­nie schło­dzo­na przy pomo­cy wymien­ni­ka cie­pła, któ­ry znaj­du­je się na zewnątrz budyn­ku. Wymien­ni­ki cie­pła wystę­pu­ją w dwu wer­sjach: suchej i ze zra­sza­niem wod­nym. Wymia­na cie­pła jest wzmac­nia­nia poprzez wodę, któ­ra znaj­du­je się w rur­kach wymien­ni­ka i kata­li­zu­je pro­ces wymia­ny cie­pła. Z racji tego, że sys­tem agre­ga­cji jest zamknię­ty, muszą znaj­do­wać się w nim spe­cjal­ne urzą­dze­nia zabez­pie­cza­ją­ce takie jak zawór bez­pie­czeń­stwa. Sys­tem agre­ga­cji wod­nej znaj­du­je zasto­so­wa­nie we wszyst­kich zakła­dów pro­duk­cyj­nych, w któ­rych odle­głość od agre­ga­tu nie pozwa­la na uży­cie sys­te­mu bez­po­śred­nie­go posia­da­ją­ce­go zdal­ny skra­placz. Do głów­nych zalet wyko­rzy­sta­nia agre­ga­tu ze skra­pla­czem chło­dzo­nym cie­czą zali­cza­my: moż­li­wość mon­ta­żu sys­te­mu w dowol­nej odle­gło­ści pomię­dzy wymien­ni­kiem znaj­du­ją­cym się na zewnątrz a sta­łym agre­ga­tem, pra­cę w dowol­nej tem­pe­ra­tu­rze (agre­ga­ty ze skra­pla­czem chło­dzo­nym powie­trzem nie mogą pra­co­wać we wszyst­kich warun­kach atmos­fe­rycz­nych), mini­mal­ne ilo­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, duży odzysk cie­pła skra­pla­nia, a tak­że sta­ły poziom ciśnie­nia skraplania. 

Nie­mniej, agre­ga­ty spraw­dza­ją się jedy­nie w dużych zakła­dach pro­duk­cyj­nych, któ­re są w sta­nie zor­ga­ni­zo­wać odpo­wied­nią prze­strzeń eksploatacyjną
Jak wybrać dobry agre­gat wody lodo­wej? Wybór odpo­wied­nie­go agre­ga­tu jest warun­ko­wa­ny kil­ko­ma czyn­ni­ka­mi. Jeże­li użyt­kow­nik posia­da wystar­cza­ją­co dużo miej­sca i może prze­zna­czyć je na utwo­rze­nie małej maszy­now­ni, to nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby wybrał agre­gat lodo­wy chło­dzo­ny cie­czą. Jeże­li jed­nak użyt­kow­ni­ko­wi zale­ży na kom­pen­sa­cji miej­sca i jego mak­sy­mal­nej reduk­cji, to z czy­stym sumie­niem może­my pole­cić agre­ga­ty wody lodo­wej chło­dzo­ne powie­trzem. Kosz­ty zwią­za­ne z mon­ta­żem i kon­fi­gu­ra­cją agre­ga­tów wody lodo­wej ze skra­pla­cza­mi chło­dzo­ny­mi cie­czą wyma­ga­ją zasto­so­wa­nia pomp dys­try­bu­cyj­nych, wież chłod­ni­czych i innych ele­men­tów, któ­re wpły­wa­ją na pod­nie­sie­nie kosz­tów prac. Oczy­wi­ście, sta­ła eks­plo­ata­cja urzą­dze­nia pozwa­la na zbi­cie kosz­tów inwe­sty­cji i zwró­ce­nie czę­ści sumy. Bodź­cem wpły­wa­ją­cym na pod­ję­cie decy­zji o zaku­pie powin­na być wie­dza o efek­tyw­no­ści urzą­dzeń oraz moż­li­wo­ści pra­cy we wszyst­kich warun­kach i w każ­dej tem­pe­ra­tu­rze. Jako, że cie­czą może być zarów­no woda jak i wod­ny roz­twór gli­ko­lu, użyt­kow­ni­cy mogą pod­łą­czyć agre­gat do zbior­ni­ka wod­ne­go i tym samym zaosz­czę­dzić na orga­ni­za­cji chłod­ni wentylatorowych. 

Agre­ga­ty ze skra­pla­czem chło­dzo­nym cie­czą mogą oka­zać się fan­ta­stycz­nym roz­wią­za­niem tech­no­lo­gicz­nym dla zakła­dów pro­duk­cyj­nych, któ­re mogą wyko­rzy­stać gorą­cą wodę, któ­ra sta­no­wi pro­dukt ubocz­ny pra­cy skra­pla­cza. Przed pod­ję­ciem decy­zji o zaku­pie okre­ślo­ne­go typu agre­ga­tu nale­ży dokład­nie zasta­no­wić się nad funk­cjo­nal­no­ścią tych urzą­dzeń i ich ponad­pod­sta­wo­wym wyko­rzy­sta­niu. Urzą­dze­nia będą­ce w sta­łym uży­ciu muszą być pod­da­wa­ne sta­łym prze­glą­dom tech­nicz­nym i nad­zo­rom serwisowym. 

Prze­gląd tech­nicz­ny i prze­gląd okre­so­wy pozwa­la­ją na szyb­kie wychwy­ce­nie nie­pra­wi­dło­wo­ści w dzia­ła­niu urzą­dze­nia. Uster­ki są czę­sto nie­wi­docz­ne na pierw­szy rzut oka, gdyż mogą doty­czyć nie­pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia pod­ze­spo­łów, bądź awa­rii pomniej­szych ele­men­tów eksploatacyjnych.

Naprawa TRANE

Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Napra­wa i ser­wis wytwor­nic wody lodo­wej TRANE, Napra­wa TRANE War­sza­wa, Prze­gląd agre­ga­tów wody lodo­wej Tra­ne, Remont i prze­gląd wytwor­nic wody lodo­wej TRANE, Uzu­peł­nie­nie gazu TRANE War­sza­wa, Napra­wa i ser­wis wytwor­nic wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Rege­ne­ra­cja agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Moder­ni­za­cja wytwor­nic wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Remont i prze­gląd wytwor­nic wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Napra­wa ste­ro­wa­nia w wytwor­ni­cach wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Auto­ma­ty­ka i ste­ro­wa­nie wytwor­nic wody lodo­wej TRANE ‑War­sza­wa, Osu­sza­nie insta­la­cji fre­ono­wej w agre­ga­tach wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej w w agre­ga­cie wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Mycie i rege­ne­ra­cja wymien­ni­ka cie­pła w agre­ga­cie wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie gazu w chi­le­rze TRANE — War­sza­wa, Gaz do agre­ga­tu wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Prze­gląd agre­ga­tów wody lodo­wej Tra­ne i insta­la­cji współ­pra­cu­ją­cej War­sza­wa, SKiC Robert Apta­cy pogwa­ran­cyj­ny ser­wis Tra­ne — War­sza­wa, Remont pom­py wod­nej Tra­ne — War­sza­wa, Uru­cho­mie­nie i kon­ser­wa­cja sys­te­mów wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Napra­wa chll­le­ra — agre­ga­tu wody lodo­wej TRANE WARSZAWA, Prze­gląd i kali­bra­cja agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie gazu w chi­le­rze TRANE, Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE War­sza­wa, Rege­ne­ra­cja agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE, SKiC Robert Apta­cy ser­wis Tra­ne — War­sza­wa, Spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej w agre­ga­cie wody lodo­wej TRANE, Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Napra­wa i ser­wis wytwor­nic wody lodo­wej TRANE, Napra­wa TRANE War­sza­wa, Prze­gląd agre­ga­tów wody lodo­wej Tra­ne, Remont i prze­gląd wytwor­nic wody lodo­wej TRANE, Uzu­peł­nie­nie gazu TRANE War­sza­wa, Napra­wa i ser­wis wytwor­nic wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Rege­ne­ra­cja agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Moder­ni­za­cja wytwor­nic wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Remont i prze­gląd wytwor­nic wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Napra­wa ste­ro­wa­nia w wytwor­ni­cach wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Auto­ma­ty­ka i ste­ro­wa­nie wytwor­nic wody lodo­wej TRANE ‑War­sza­wa, Osu­sza­nie insta­la­cji fre­ono­wej w agre­ga­tach wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej w w agre­ga­cie wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Mycie i rege­ne­ra­cja wymien­ni­ka cie­pła w agre­ga­cie wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie gazu w chi­le­rze TRANE — War­sza­wa, Gaz do agre­ga­tu wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Prze­gląd agre­ga­tów wody lodo­wej Tra­ne i insta­la­cji współ­pra­cu­ją­cej War­sza­wa, SKiC Robert Apta­cy pogwa­ran­cyj­ny ser­wis Tra­ne — War­sza­wa, Remont pom­py wod­nej Tra­ne — War­sza­wa, Uru­cho­mie­nie i kon­ser­wa­cja sys­te­mów wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Napra­wa chll­le­ra — agre­ga­tu wody lodo­wej TRANE WARSZAWA, Prze­gląd i kali­bra­cja agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE — War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie gazu w chi­le­rze TRANE, Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE War­sza­wa, Rege­ne­ra­cja agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE, SKiC Robert Apta­cy ser­wis Tra­ne — War­sza­wa, Spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej w agre­ga­cie wody lodo­wej TRANE