Chillery procesowe

4.7/5 — (9 votes) 

Chil­le­ry pro­ce­so­we |SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two Przemysłowe

Nasza Fir­ma gwa­ran­tu­je wie­le wytwor­nic wody lodo­wej o pod­wyż­szo­nym współ­czyn­ni­ku wydaj­no­ścio­wym EER! Sto­su­je­my inno­wa­cyj­ne meto­dy w obrę­bie chłod­nic­twa, mają­ce na celu stwo­rze­nie nie­na­gan­nych warun­ków do pra­cy dla maszyn. Posia­da­my chil­le­ry pro­ce­so­we, w któ­rych sumien­ność pomia­ro­wa wyno­si bli­sko 0,1 K. Ma to bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na funk­cjo­no­wa­nie przed­się­bior­stwa. Zna­ko­mi­ta dokład­ność pomia­ro­wa (będą­ca wyni­kiem arma­tu­ry kon­tro­l­no-pomia­ro­wej) oraz zręcz­na regu­la­cja w zakre­sie 0–10V pozy­tyw­nie wpły­wa na zuży­cie, jak i żywot­ność całe­go ukła­du chło­dze­nia. Zyskaj prze­wa­gę nad kon­ku­ren­cją, dzię­ki współ­pra­cy z Naszą Fir­mą już dziś!

Wspo­ma­ga­my Naszych Klien­tów, poprzez pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two i opty­ma­li­za­cję w spra­wie wybo­ru wszel­kich tech­no­lo­gii chło­dze­nia. Wyko­nu­je­my testy spraw­no­ścio­we, jak i dia­gno­stycz­ne ukła­dów, któ­re mają na celu zapew­nie­nie sta­łej efek­tyw­no­ści oraz bez­pie­czeń­stwa w każ­dym momen­cie. Sku­tecz­ność, a tak­że prak­tycz­ność Naszych dzia­łań, w wyma­ga­ją­cych warun­kach i tem­pe­ra­tu­rze zewnętrz­nej, się­ga­ją­cej bli­sko 68 oC jest bar­dziej niż zada­wa­la­ją­ca. Chło­dze­nie swo­bod­ne wyko­rzy­stu­je warun­ki zewnętrz­ne, w celu zacho­wa­nia nie­zmien­nej i bez­błęd­nej tem­pe­ra­tu­ry. Cią­gła chęć dąże­nia do per­fek­cji i posze­rza­nia gru­py Odbior­ców powo­du­je sta­ły roz­wój Naszej Fir­my! Dołącz do zespo­łu SKiC i zwiększ Swo­ją efektywność!

Agregaty procesowe

Chillery procesowe

Chil­le­ry pro­ce­so­we są to maszy­ny, wspo­ma­ga­ją­ce utrzy­ma­nie opty­mal­nych i mia­ro­wych warun­ków. Płyn­na regu­la­cja w zakre­sie 0–10 V prze­kła­da się na wyso­ką ści­słość po stro­nie chło­dze­nia, a tym samym pro­ces obrób­ki. Mając na uwa­dze dobro Klien­ta, wyróż­nia­ją­cy­mi cecha­mi Naszych ukła­dów jest bez­pie­czeń­stwo, a przy tym pro­sto­ta ich dzia­ła­nia. Sto­su­je­my uży­tecz­ne złą­cza oraz arma­tu­ry kon­tro­l­no-pomia­ro­we, któ­re dba­ją o bez­pie­czeń­stwo, a w przy­pad­ku jakiej­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści, jeste­śmy w sta­nie przed­wcze­śnie je wykryć i zacząć działać. 

Mul­ti­funk­cyj­ne urzą­dze­nia z zakre­su chło­dze­nia mają­ce na celu utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków nie­za­leż­nie od obcią­że­nia ciepl­ne­go.  Pio­nier­skie ukła­dy HVAC/R, z moż­li­wo­ścią płyn­nej regu­la­cji, bez­po­śred­nio przy­czy­nia­ją się do popra­wy funk­cjo­nal­no­ści przed­się­biorstw, a tym samym prze­kła­da­ją się na jakość chło­dze­nia. Agre­ga­ty wody lodo­wej są to nowa­tor­skie roz­wią­za­nia, któ­rych reno­ma sta­le się powięk­sza. Pierw­szej kla­sy design, a tak­że zna­ko­mi­ta kon­struk­cja, prze­kła­da­ją się na feno­me­nal­ne wyni­ki owych ukła­dów. Ich ela­stycz­ność jest wyso­ka, gdyż w zakre­sie od ‑32 oC, aż do +45 oC wpły­wa na coraz to szer­sze dzia­ła­nie tych urządzeń. 

Nie­za­wod­ne i pro­ste w obsłu­dze roz­wią­za­nia z zakre­su chło­dze­nia, umoż­li­wia­ją­ce dzia­ła­nie z jak naj­lep­szy­mi efek­ta­mi, nie zwa­ża­jąc na warun­ki panu­ją­ce na zewnątrz lub róż­ne­go rodza­ju obcią­że­nia ciepl­ne. Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia, któ­ra ma wpływ na sumę emi­sji gazów cie­plar­nia­nych (tzw. ślad węglo­wy), a tak­że zuży­cie w aspek­cie dłu­go­fa­lo­wym. Ofe­ru­je­my łatwe w uży­ciu ukła­dy ste­ro­wa­nia, z moż­li­wo­ścią regu­la­cji stra­te­gicz­nych kon­fi­gu­ra­cji, któ­re otwo­rzą Pań­stwo na nowe per­spek­ty­wy. Czyn­ni­ki chłod­ni­cze o obni­żo­nym współ­czyn­ni­ku GWP są bar­dziej eko­lo­gicz­ne, gdyż ich war­to­ści są mniej­sze od tra­dy­cyj­nych ukła­dów fre­ono­wych, nawet o 60%.

Chłodzenie swobodne

Agre­ga­ty, któ­re wyko­rzy­stu­ją funk­cję Free cooling i mają oddzia­ły­wa­nie na ślad węglo­wy, a przy tym funk­cjo­nal­ność stra­te­gicz­nych przed­się­biorstw. Nowo­cze­sne meto­dy w obrę­bie chło­dze­nia, któ­re mają bez­po­śred­ni wpływ na zuży­cie. Tech­no­lo­gia, któ­ra wyko­rzy­stu­je warun­ki, panu­ją­ce na zewnątrz, na rzecz chło­dze­nia pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, bądź też che­micz­nych. Tech­ni­ka 2 w 1 (chil­ler + free cooling), któ­ra na sku­tek 3 opcji chło­dze­nia pozwa­la na zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii nawet o 45%, w ska­li roku

 Chło­dze­nie prze­bie­ga w spo­sób bez­po­śred­ni przy uży­ciu powie­trza zewnętrz­ne­go, któ­re w następ­stwie tra­fia na wymien­ni­ki cie­pła w odmia­nie powietrze/woda, przy niskich tem­pe­ra­tu­rach zewnętrz­nych. Auto­ma­ty­ka ste­ru­ją­ca, któ­ra nie­wąt­pli­wie jest prio­ry­te­tem, w trak­cie tego typu dzia­łań, na rezul­ta­cie algo­ryt­mów wysy­ła sygnał 0–5V do jed­nost­ki, dzię­ki któ­rej infor­mu­je, iż koniecz­ne jest załą­cze­nie try­bu „chło­dze­nie swo­bod­ne”. W tym momen­cie prze­pust­ni­ca zosta­je otwar­ta, a medium (gli­kol roz­cień­czo­ny z wodą) skie­ro­wa­ne jest w stro­nę wymien­ni­ka cie­pła, kon­kret­nie w odmia­nie powietrze/woda. Następ­nie auto­ma­ty­ka daje znak , mówią­cy o tym, aby załą­czyć wen­ty­la­to­ry skra­pla­cza, któ­re przez swo­ją pra­cę powo­du­ją prze­pływ powie­trza z zewnątrz. Gdy tem­pe­ra­tu­ra zewnętrz­na jest nie wystar­cza­ją­ca, bądź też chwi­lo­we obcią­że­nie ciepl­ne jest wyso­kie, nastę­pu­je moż­li­wość try­bu mie­sza­ne­go. Z tego powo­du auto­ma­ty­ka prze­sy­ła sygnał, aby załą­czyć opcję tego wła­śnie try­bu, któ­ra prze­wa­ża­ją­co wyko­rzy­stu­je chło­dze­nie swo­bod­ne, a po prze­kro­cze­niu pro­gu tem­pe­ra­tu­ry, chło­dze­nie za pomo­cą chillera.

Pomocna działalność SKiC

Chillery procesowe

  1. Wszech­obec­ne bez­pie­czeń­stwo! Peł­ni­my pro­fe­sjo­na­le usłu­gi w obrę­bie doradz­twa i opty­ma­li­za­cji ukła­dów chło­dze­nia. Nasza rze­tel­na dia­gno­sty­ka prze­kła­da się na sta­łą efek­tyw­ność, a tak­że bez­pie­czeń­stwo w dowol­nych warun­kach, nawet bar­dzo wyma­ga­ją­cych. Nasza Fir­ma daje facho­we wspar­cie Klien­tom, aby przed­wcze­śnie zapo­biec awariom.
  2. Pro­sto­ta obsłu­gi.  Posia­da­my adap­ta­cyj­ne ukła­dy ste­ro­wa­nia, któ­re mają moż­li­wość płyn­ne­go unor­mo­wa­nia 0–10V. Przy­chyl­ny inter­fejs, a tak­że opcjo­nal­na moż­li­wość uwi­docz­nie­nia, kon­kret­nie za pomo­cą ste­row­ni­ków PLC i ekra­nu o prze­kąt­nej rów­nej 10″. 
  3. Dogod­ny bilans CO2. Instynk­tow­ne sys­te­my HVAC/R, umoż­li­wia­ją Nam nie­szko­dli­we dzia­ła­nie na rzecz śro­do­wi­ska. Dzia­ła­my w obrę­bie pro­eko­lo­gicz­nych aktyw­no­ści, mia­no­wi­cie chło­dze­nie swo­bod­ne, odzysk cie­pła, a nawet zmniej­szo­na prze­ni­kal­ność ciepl­na ukła­dów chłodzenia.
  4. Eko­lo­gicz­ne czyn­ni­ki chłod­ni­cze. Zmniej­szo­na mia­ra czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go o bli­sko 45%, w bez­po­śred­ni spo­sób ma wpływ na prak­tycz­ność ukła­du, a w kwe­stii awa­rii, na kosz­ty napra­wy. Czyn­ni­ki chłod­ni­cze o obni­żo­nym GWP (ang.”global war­ming poten­cial”) też wpły­wa­ją na ekologiczność. 
  5. Licen­cjo­no­wa­ny Ser­wis. Świad­czy­my uni­wer­sal­ne usłu­gi w zakre­sie ser­wi­su, napra­wy i moder­ni­za­cji ukła­dów HVAC/R, na tere­nie całej Pol­ski. Prze­pro­wa­dza­my prze­glą­dy tech­nicz­ne i okre­so­we urzą­dzeń chłod­ni­czych, o mocach od 1 kW do 1500 kW. Nasze 20 let­nie obe­zna­nie na ryn­ku chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go, a tak­że kli­ma­ty­za­cji, w połą­cze­niu z nie­za­wod­ną apa­ra­tu­rą pomia­ro­wą, umoż­li­wia umie­jęt­ne wspar­cie dla Klien­tów, nie­za­leż­nie od uszko­dze­nia oraz jego powagi. 
  6. Kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne niż­sze nawet o 60%. Usłu­gi dia­gno­stycz­ne mają na celu kom­pe­tent­ną pomoc oraz pla­no­wa­nie w zakre­sie dal­szych prac eks­plo­ata­cyj­nych. Sta­ła efek­tyw­ność ukła­du okre­śla­na jest poprzez wskaź­nik EER / SEER, któ­ry sta­no­wi klucz do sukcesu. 

Chillery procesowe czekają na zakup!

Nasz Ser­wis sto­su­je uni­ka­to­we roz­wią­za­nia z zakre­su chło­dze­nia w zasię­gu ręki! Jeste­śmy w posia­da­niu wie­lo­funk­cyj­nych, a przy tym pro­stych w obsłu­dze chil­le­rów o dowol­nych mocach chłod­ni­czych od 1 kW, aż do 1,5 MW, o nie­ziem­sko wyso­kim współ­czyn­ni­ku wydaj­no­ścio­wym EER, wyno­szą­cym aż >3,05. Opty­ma­li­za­cja sys­te­mów chło­dze­nia umoż­li­wia Nam spro­stać wszel­kim pro­ble­mom, rów­nież tym naj­trud­niej­szym i ‚prak­tycz­nie rzecz bio­rąc, nie­moż­li­wym wyzwa­niom. Nowo­cze­sne meto­dy, z moż­li­wo­ścią czę­ścio­we­go odzy­sku cie­pła, prze­kła­da­ją się na ilość zuży­cia choć­by cie­płej wody. 

Bez­pie­czeń­stwo. Wydaj­ność. Sku­tecz­ność. Chil­le­ry pro­ce­so­we to maszy­ny, któ­rych bez­pro­ble­mo­wość i prak­tycz­ność zaska­ku­je, a spo­sób dzia­ła­nia budzi podziw. Ich wypo­sa­że­nie kon­tro­l­no-pomia­ro­we o grun­tow­no­ści, się­ga­ją­cej bli­sko +/- 0,1 K , wspo­ma­ga w pre­cy­zyj­nym chło­dze­niu, nawet w bar­dzo wyma­ga­ją­cych warun­kach. Nasze chło­dziar­ki pro­ce­so­we są o pod­wyż­szo­nym współ­czyn­ni­ku wydaj­no­ścio­wym EER, w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo Użyt­kow­ni­ka, jak i pro­ces chło­dze­nia. Róż­no­rod­ność w aspek­cie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia, aż po kom­po­nen­ty robo­cze, koń­cząc nawet na wybo­rze kolo­ry­sty­ki czy też zabez­pie­czeń war­stwy ochronnej. 

Dogłęb­ne testy spraw­no­ścio­we, któ­re wyko­nu­je­my pozy­tyw­nie oddzia­łu­ją na funk­cjo­no­wa­nie maszyn, a tym samym ich sys­te­mów HVAC/R w całej Pol­sce. Zawrot­ne wyni­ki Naszej Fir­my są efek­tem nie­prze­rwa­nej chę­ci posze­rze­nia gru­py Naszych Odbior­ców, jak i dąże­nia do per­fek­cji. Zacznij współ­pra­cę z SKiC i poczuj satys­fak­cję z popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Swo­ich urządzeń!

Przemysłowe układy chłodnicze

Z przy­jem­no­ścią jeste­śmy w sta­nie dora­dzić w wybo­rze odpo­wied­niej tech­no­lo­gii chło­dze­nia, jak rów­nież urzą­dzeń, któ­rych zada­niem jest utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków nie­za­leż­nie od tem­pe­ra­tur panu­ją­cych na zewnątrz. Peł­nio­ne przez Nasz wykwa­li­fi­ko­wa­ny zespół wspar­cie, na eta­pie wybo­ru maszy­ny prze­kła­dać się będzie m.in. na:

  1. Bez­u­stan­ną efek­tyw­ność. W swo­im asor­ty­men­cie mamy dostęp­ne kom­pe­tent­ne ukła­dy chło­dze­nia, poprze­dzo­ne pro­stym w obsłu­dze sys­te­mem ste­ro­wa­nia. Zawar­ta arma­tu­ra kon­tro­l­no-pomia­ro­wa, wyko­nu­je oko­ło 1000 pomia­rów na sekun­dę, zaska­ku­je w aspek­cie funk­cjo­no­wa­nia, a tym samym grun­tow­no­ści. Regu­la­cja daje moż­li­wość zmien­ne­go prze­pły­wu, a w kon­se­kwen­cji ciśnie­nia. To nato­miast, w póź­niej­szym eta­pie, prze­kła­da się na zna­ko­mi­ty odbiór cie­pła, zależ­ny od obcią­że­nia ciepl­ne­go, a tak­że pre­fe­ren­cji Użytkownika. 
  2. Zrów­no­wa­żo­ny roz­wój.  Mając moż­li­wość moder­ni­za­cji, bądź roz­bu­do­wy ukła­dów HVAC/R moż­na zmniej­szyć kosz­ty inwe­sty­cyj­ne, a w kon­se­kwen­cji powin­ność zamia­ny maszyn, bądź co gor­sza całe­go sys­te­mu chło­dze­nia. Dłu­go­trwa­łość wraz z nie­za­wod­no­ścią oraz pro­sto­tą Naszych sys­te­mów daje spek­ta­ku­lar­ne wyni­ki. Na każ­dym kro­ku dba­my o dobro Naszych Klien­tów! Gdy obcią­że­nie ciepl­ne jest zbyt wyso­kie, daje­my moż­li­wość wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, bądź dłu­go­ter­mi­no­we­go agre­ga­tów wody lodo­wej o wydaj­no­ści chłod­ni­czej, się­ga­ją­cej nawet 15000 kW, nie­za­leż­nie od miej­sca zakła­du czy prze­zna­cze­nia urzą­dze­nia. Jeste­śmy w sta­nie zaofe­ro­wać dowol­ne urzą­dze­nia chłod­ni­cze goto­we od ręki.
  3. Mniej­sze oddzia­ły­wa­nie na śro­do­wi­sko. Ilość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, wystę­pu­ją­ca w Naszych inno­wa­cyj­nych meto­dach w obrę­bie chło­dze­nia jest mniej­sza o bli­sko 60% w sto­sun­ku do tra­dy­cyj­nych ukła­dów fre­ono­wych. Reduk­cja ilo­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go prze­kła­da się na pozy­tyw­ny bilans CO2 oraz kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. Agre­ga­ty o niskim współ­czyn­ni­ku GWP bez­po­śred­nio wpły­wa­ją na ren­tow­ność Two­je­go przed­się­bior­stwa, a tak­że jego pozycję. 
  4. Niż­sze kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. Pro­sto­ta odgry­wa­ją­ca klu­czo­wą rolę w pro­ce­sie eks­plo­ata­cji. Arma­tu­ra pomia­ro­wa, róż­nych reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów, pozwa­la na prze­dłu­że­nie żywot­no­ści wyno­szą­cą nawet 35 lat. Dosko­na­le­nie pod kątem zuży­cia oraz sku­tecz­no­ści ukła­du HVAC/R w pozy­tyw­ny spo­sób może wpły­nąć na odczu­cia z korzystania.

Chillery procesowe |SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo Przemysłowe