Prawo przeglądu klimatyzacji

Zostaw Opi­nię!

Pra­wo prze­glą­du klimatyzacji.

W małych miesz­ka­niach, w poko­ju aler­gi­ka czy też w upal­ne dni, cięż­ko obejść się bez kli­ma­ty­za­cji. Pra­wi­dło­wo kon­ser­wo­wa­na i eks­plo­ato­wa­na kli­ma­ty­za­cja zapew­ni nam kom­fort i opty­mal­ną tem­pe­ra­tu­rę powie­trza. Pamię­tać jed­nak musi­my, że nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­na i naj­droż­sza kli­ma­ty­za­cja zacznie się nam psuć i wyrzą­dzać wię­cej szkód niż pożyt­ku, jeśli nie będzie­my o nią dbać. Jeśli chce­my w razie jej awa­rii sko­rzy­stać z napra­wy w ramach gwa­ran­cji, cią­ży na nas obo­wią­zek przy­naj­mniej dwu­krot­ne­go, odpłat­ne­go prze­glą­du kli­ma­ty­za­cji. Jeśli nie wywią­że­my się z tego obo­wiąz­ku, gwa­ran­cja nie będzie nas obo­wią­zy­wać. Pod­czas prze­glą­du ser­wi­sant nie tyl­ko usu­nie nam ewen­tu­al­ne uster­ki z kli­ma­ty­za­to­ra ( czy to w sprę­żar­ce, czy też w ukła­dach ste­ru­ją­cych), ale tak­że go prze­czy­ści. W cza­sie pra­cy kli­ma­ty­za­cji ubru­dze­niu ule­ga­ją też fil­try powie­trza, na któ­rych zbie­ra się pył i kurz. Jeśli nie będzie­my pamię­tać o regu­lar­nym czysz­cze­niu fil­trów, może­my nie tyl­ko naba­wić się aler­gii, ale tak­że zara­zić się groź­ną bak­te­rią legio­nel­li pneu­mo­phi­la, odpo­wie­dzial­ną za zapa­le­nie płuc. Zapa­le­niu wywo­ła­ne­mu przez te bak­te­rie towa­rzy­szy nie tyl­ko wyso­ka gorącz­ka, ale tak­że bie­gun­ka. Rocz­nie na całym świe­cie zaka­żo­ny­mi tą bak­te­rią zosta­je nawet do 100 tysię­cy ludzi. Pod­czas ser­wi­so­wa­nia naszej kli­ma­ty­za­cji zwróć­my też uwa­gę na jej odgrzy­bia­nie. To bar­dzo waż­ne, gdyż obec­ność ple­śni i grzy­ba w kli­ma­ty­za­cji sprzy­ja nie tyl­ko roz­wo­jo­wi bak­te­rii, ale tak­że może wywo­ły­wać ast­mę. Kon­tro­li i nad­zo­ro­wi pod­le­ga rów­nież jej szczel­ność i czyn­nik chłod­ni­czy, któ­ry jak się oka­za­ło, ma szko­dli­wy wpływ na war­stwę ozo­no­wą. W związ­ku z tym od 1 stycz­nia 2010 roku w życie weszło roz­po­rzą­dze­nie wyco­fu­ją­ce z obro­tu czyn­nik chłod­ni­czy R22. W chwi­li obec­nej jest on zastę­po­wa­ny czyn­ni­ka­mi HFC, mniej szko­dli­wy­mi dla war­stwy ozo­no­wej, lecz ich emi­sja może nasi­lić skut­ki efek­tu cie­plar­nia­ne­go. W związ­ku z tym od lip­ca 2007 roku weszło w życie Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (842/2006), któ­re naka­zu­je w chwi­li obec­nej odzysk czyn­ni­ków HFC pod­czas ser­wi­so­wa­nia, dodat­ko­wo każ­de urzą­dze­nie posia­da­ją­ce wspo­mnia­ne czyn­ni­ki musi być ozna­ko­wa­ne. A co waż­ne, jeśli posia­dasz więk­szą kli­ma­ty­za­cję, w któ­rej znaj­du­je się oko­ło 3 kg czyn­ni­ku HFC, jesteś zobo­wią­za­ny do regu­lar­nych kon­tro­li szczel­no­ści two­je­go urzą­dze­nia, a tak­że musisz posia­dać „kar­tę urzą­dze­nia”, w któ­rej odno­to­wa­ne będą nie tyl­ko daty ser­wi­so­wa­nia, ale tak­że odzy­ski i kon­tro­le. Decy­du­jąc się na kon­tro­lę two­jej kli­ma­ty­za­cji, pamię­taj, że prze­glą­du, czy też napra­wy doko­ny­wać mogą jedy­nie cer­ty­fi­ko­wa­ni ser­wi­san­ci. Dodat­ko­wo w wal­ce o śro­do­wi­sko, od 2009 roku wpro­wa­dzo­na zosta­ła w Pol­sce opła­ta za emi­sję czyn­ni­ków HFC (zna­leźć ją moż­na w kata­lo­gu „opła­ty za korzy­sta­nie ze śro­do­wi­ska”). W roku bie­żą­cym wyno­si ona 26,96, w roku ubie­głym zaś 26,05. Co waż­ne do opła­ty zobo­wią­za­ne są jedy­nie fir­my i przed­się­bior­stwa. Oso­by fizycz­ne z tego obo­wiąz­ku są zwol­nio­ne. Zatem korzy­sta­jąc z kli­ma­ty­za­cji pamię­taj­my o jej pra­wi­dło­wym użyt­ko­wa­niu, aby słu­ży­ła nie tyl­ko nam, ale tak­że nasze­mu środowisku.

 

Prawo przeglądu klimatyzacji

Prawo przeglądu klimatyzacji

Corocz­ny prze­gląd kli­ma­ty­za­cji jest spo­so­bem na sku­tecz­ne i nie­za­wod­ne zapew­nie­nie jej popraw­ne­go dzia­ła­nia, ponad­to prze­gląd kli­ma­ty­za­cji umoż­li­wia nam wyeli­mi­no­wa­nie zagro­żeń, któ­rych kon­se­kwen­cją jest dro­gi remont. Okre­so­we prze­glą­dy kli­ma­ty­za­cji zapew­nią opty­mal­ne dzia­ła­nie two­jej kli­ma­ty­za­cji i pod­nio­są kom­fort prze­by­wa­nia w pomieszczeniu.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia naszych innych portali:

https://sklepinternetowypl.com/sztuczne-kwiaty-i-owoce/sztuczne-roze-sztuczne-kwiaty-wygladajace-jak-zywe/-404